Program Lojalnościowy Pasja Bridgestone

 

§1 Definicje

 

W treści niniejszego Regulaminu wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:

 

 1. Program – program lojalnościowy –„Program Lojalnościowy Pasja Bridgestone”, prowadzony na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów oznaczonych marką Partnera o których mowa w §1 pkt 8; zasady Programu opisane są w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Dystrybutor VIP – oznacza autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP Handlopex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP InterCars S.A. z siedzibą w Warszawie oraz autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP Latex S.A. z siedzibą w Opolu.

 

 1. Organizator - i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok.8, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489 375,00 zł, opłaconym w całości, REGON 142057582, NIP 7010206178, działająca na zlecenie Partnera.

 

 1. Partner - Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. KleineKloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 1080021067, REGON: 365967759, która wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty w postaci zimowych, letnich oraz wielosezonowych opon do pojazdów mechanicznych oznaczonych marką Bridgestone, Firestone, Dayton, Saetta i Seiberling.

 

 1. Uczestnik - Serwis Dealerski, uprawniony zgodnie z Regulaminem do uczestnictwa w Programie, który dokonał rejestracji stosownie do § 2 ust. 2 Regulaminu.

 

 1. Pracownik – osoba zatrudniona u Uczestnika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

 1. Serwis Dealerski - przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oferujący nowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Partnera, którego przeważającym przedmiotem działalności ujawnionym w stosownym rejestrze jest naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD), a nadto który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada warsztat i oferuje usługi montażu opon i jednocześnie otrzymał od Partnera zaproszenie do wzięcia udziału w Programie; zaproszenie do Programu można otrzymać za pośrednictwem wszelkich środków telekomunikacyjnych, w szczególności przez przedstawiciela handlowego Partnera, emailem lub telefonicznie. Definicja Serwisu Dealerskiego nie obejmuje przedsiębiorców dokonujących wyłącznie sprzedaży internetowej, jak również klientów końcowych Dystrybutorów VIP, tj. klientów, którzy dokonują zakupu produktów objętych Programem, bez zamiaru ich dalszej profesjonalnej odsprzedaży.

 

 1. Produkty – letnie, zimowe i wielosezonowe nowe opony do samochodów osobowych (samochodów osobowych, samochodów dostawczych, SUV i 4x4), o określonej Regulaminem wielkości, oznaczone marką Bridgestone, Firestone, Dayton, Saetta, Seiberling wprowadzone do obrotu przez Partnera, których zakup:

 

 1. bezpośrednio od Partnera;

 

 1. od autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP Handlopex;

 

 1. od autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP InterCars;

 

 1. od autoryzowanego dystrybutora programu Dystrybucja VIP Latex;

 

umożliwia udział w Programie (zakup Produktów od innych, niż wymienione wyżej podmioty, nie uprawnia do udziału w Programie).

 

 1. Zakup - zawarta pomiędzy Serwisem Dealerskim jako kupującym a Partnerem lub Dystrybutorem VIP jako sprzedającym umowa sprzedaży Produktu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do czasu zakończenia Okresu Trwania Programu. Dla zaliczenia Zakupu do Programu decydujące znaczenie mają dane w postaci raportów zakupowych będące w posiadaniu Partnera oraz przesyłane przez Dystrybutorów VIP do Partnera, a które następnie zostają przesyłane przez Partnera do Organizatora, który importuje je do systemu Pasja Bridgestone - Program Lojalnościowy Pasja Bridgestone . W Programie nie bierze się pod uwagę Produktów zwróconych przez Serwis Dealerski (z wyłączeniem zwrotów dokonanych w ramach udzielonej przez Partnera gwarancji, na które Partner wyraził zgodę zgodnie z warunkami gwarancji). W przypadku podziału Programu na edycje, każdorazowo w regulaminie tejże edycji podany będzie termin, w którym Zakup Produktów będzie zliczany do Programu.

 

 1. Edycja Programu – półroczny okres rozliczeniowy Zakupów oraz Nagród, trwający od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.

 

 1. Okres Trwania Programu – okres od 1 stycznia 2020 r. do czasu jego zakończenia przez Organizatora; zakończenie Programu przewidziane jest w dowolnym momencie pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Uczestników o takiej decyzji za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 

 1. Formularz Zgłoszeniowy – formularz służący do zgłoszenia się przez Uczestnika do Programu dostępny w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu.

 

 1. Rejestracja – potwierdzenie przez Organizatora udziału Uczestnika w Programie przez utworzenie przez Organizatora Konta Uczestnika i przesłanie Uczestnikowi w terminie 36 godzin od utworzenia Konta potwierdzenia Rejestracji wraz z ID Uczestnika, loginem do Strony Internetowej Programu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej do osoby reprezentującej Uczestnika.

 

 1. Konto – indywidualne konto Uczestnika stworzone przez Organizatora w celu udziału w Programie i gromadzenia Punktów, przy czym do jednego konta Uczestnika może zostać przypisanych kilka Kont Pracowników. Konto Uczestnika jest kontem typu „Właściciel”, zaś Konto Pracownika kontem typu „Pracownik”– z ograniczonymi funkcjonalnościami. Szczegółowy zakres przywilejów dla danych typów kont opisany został w treści Regulaminu.

 

 1. ID Uczestnika – indywidualny numer identyfikacyjny („ID”) przyznawany przez Organizatora każdemu Uczestnikowi, który dokona prawidłowo zgłoszenia do Programu.

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin - Programu Lojalnościowego Pasja Bridgestone .

 

 1. Strona Internetowa Programu - strona internetowa, przeznaczona do prowadzenia obsługi Programu dostępna pod adresem pasjabridgestone.pl , do której pełen dostęp możliwy jest po wpisaniu indywidualnego loginu oraz hasła, na której prowadzone są indywidualne Konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom przeglądanie aktywności w Programie oraz wykonywanie przez Uczestnika wszelkich czynności związanych z udziałem w Programie.

 

 1. Infolinia – linia telefoniczna o numerze 22 270 10 78 (opłata zgodnie z cennikiem operatora za połączenia lokalne) dostępna podczas trwania Programu od poniedziałku do piątku
  (z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy) w godz. od 9.00 do 17.00 służąca uzyskaniu informacji o: Programie, stanie Konta Uczestnika bądź też zgłoszeniu reklamacji przez Uczestnika.

 

 

 1. Nagroda– nagroda, do której prawo nabywa Uczestnik na zasadach określonych w Regulaminie, w postaci nagrody rzeczowej albo też środków pieniężnych na karcie przedpłaconej bądź wypłacanych na rachunek Uczestnika.

 

 1. Regulamin szkoleń – Regulamin programu szkoleń Pasja Bridgestone 2020, udostępniany Uczestnikom i Pracownikom posiadającym konto (odpowiednio: typu „Właściciel” lub typu „Pracownik”) na Stronie Internetowej Programu po zalogowaniu na konto; Regulamin szkoleń stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie

 

 1. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy przystąpią do Programu na zasadach opisanych poniżej w Regulaminie.

 

 1. Przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Programu www.pasjabridgestone.pl oraz:
 1. po zalogowaniu się lub – jeśli Uczestnik nie ma jeszcze konta - zarejestrowaniu się na stronie Serwisu Pasja Bridgestone poprzez podanie danych obowiązkowych oraz złożenie wymaganych oświadczeń albo przystąpienie do Programu bezpośrednio poprzez dedykowaną stronę.

W trakcie rejestracji Uczestnik będzie zobowiązany do podania następujących danych:

 1. imienia i nazwiska osoby dokonującej zgłoszenia do Programu w imieniu Serwisu Dealerskiego,
 2. firmy Serwisu Dealerskiego,
 • adresu siedziby Serwisu Dealerskiego,
 1. adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby Serwisu Dealerskiego,
 2. numeru NIP Serwisu Dealerskiego,
 3. numeru telefonu Serwisu Dealerskiego,
 • adresu e-mail Serwisu Dealerskiego,
 1. po potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem Serwisu Pasja Bridgestone, w tym Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją w Serwisie Pasja Bridgestone,
 2. a następnie, w przypadku przystąpienia do Programu na Stronie Programu, zaakceptowaniu Regulamin Programu, w tym Informacji dotyczącej przetwarzania danych związanych z Programem bądź w przypadku przystąpienia do Programu przez dedykowaną stronę podczas zakładania Konta złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz oświadczenia dotyczącego danych osobowych,

 

 1. a ponadto po złożeniu następujących oświadczeń:

 

 1. oświadczenie (obligatoryjne) o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Regulaminem Portalu i zaakceptowaniu wszystkich jego postanowień;
 2. wyrażenie (obligatoryjne) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w Programie;
 • wyrażenie (obligatoryjne) zgody na przekazywanie Organizatorowi przez Bridgestone informacji o dokonywanych przez Uczestnika zakupach produktów na potrzeby realizacji Programu;
 1. wyrażenie (fakultatywne) zgody na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 2. wyrażenie (fakultatywne) zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.);

 

 1. Utworzenie Konta Pracownika wymaga podania następujących danych:
  1. imienia i nazwiska Pracownika,
  2. firmy Serwisu Dealerskiego,
  3. adresu siedziby Serwisu Dealerskiego,
  4. numeru NIP Serwisu Dealerskiego,
  5. numeru służbowego telefonu komórkowego Pracownika,
  6. adresu służbowego e-mail Pracownika

a także:

  1. oświadczenie (obligatoryjne) o zapoznaniu się z Regulaminem, w tym Informacją dotyczącą przetwarzania danych związanych z Programem oraz Regulaminem Portalu i zaakceptowaniu wszystkich jego postanowień,
  2. wyrażenie (obligatoryjne) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w Programie,
  3. wyrażenie (fakultatywne) zgody na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  4. wyrażenie (fakultatywne) zgody na zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.),

 

 1. W Okresie Trwania Programu Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych akcji promocyjnych. Zasady udziału i przeprowadzenia takich akcji promocyjnych będą każdorazowo ogłaszane za pośrednictwem Strony Programu oraz przesyłane na adres email podany przez Uczestnika.

 

 1. Z możliwości udziału w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Partnera, jak również osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, jak również członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

 

 1. Z możliwości udziału w Programie wyłączone są Serwisy Dealerskie, które zawarły z Partnerem indywidualne umowy dotyczące rabatowania lub wypłaty nagród za zrealizowaną przez te Serwisy Dealerskie sprzedaż, dokonane zakupy lub wykonanie innych uzgodnionych celów. Decyzję o wyłączeniu takiego Serwisu Dealerskiego z udziału w Programie podejmuje Partner, który informuje o tym dany Serwis Dealerski.

 

 

§3. Zasady udziału w Programie

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Programie jest dokonanie przez Serwis Dealerski Zakupu co najmniej 20 Produktów w przeciągu jednej Edycji Programu , bez względu na rozmiar (lecz spośród rozmiarów od 14cali i powyżej) lub markę (lecz spośród marek Bridgestone, Firestone, Dayton, Saetta, Seiberling).

 

 1. Zakupy Produktów premiowane są w każdej edycji Programu w następujący sposób:

 

 1. zakup minimum 20 Produktów,
 2. za zakup każdego Produktu (pod warunkiem zakupu łącznie w danym półroczu kalendarzowym, tj. w danej edycji minimum 20 Produktów) Uczestnik otrzyma punkty zgodnie z poniższą tabelą:


Produkt – opona

14 cali

15 cali

16 cali

17 cali

18 cali

19 cali

20 cali

21 cali i powyżej

Bridgestone

5 pkt

10 pkt

10 pkt

15 pkt

25 pkt

30 pkt

40 pkt

50 pkt

Firestone

5 pkt

10 pktł

10 pkt

15 pkt

20 pkt

25 pkt

30 pkt

40 pkt

Dayton/ Saetta/ Seiberling

2 pkt

4 pkt

4 pkt  

6 pkt

6 pkt

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

 

 1. W celu ustalenia ilościowego progu Zakupów, Organizator zalicza Zakupy bez podziału na rozmiar. Rozmiar zostaje jedynie uwzględniony przy obliczaniu ilości przyznanych punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Liczba przyznanych Uczestnikowi punktów ustalana jest w oparciu o raporty sprzedaży otrzymywane od Partnera, który pozyskuje dane również od Dystrybutorów VIP, z podziałem na punkty uzyskane wskutek zakupu Produktów u Dystrybutorów VIP i oddzielnie u Partnera. Organizator otrzymuje raporty w odstępach tygodniowych. Organizator nalicza punkty za Zakupy wskazane w danym raporcie w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Organizator otrzymał dany raport z podziałem na punkty naliczone wskutek zakupu Produktów u Partnera i oddzielnie za zakupy u wszystkich Dystrybutorów VIP. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż konsekwencją wzięcia udziału w Programie jest udostępnianie przez Dystrybutorów VIP danych sprzedażowych Produktów w Okresie Trwania Programu Partnerowi (w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności prawem konkurencji). Szczegóły związane z udostępnianiem danych przez takie podmioty znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym Pasja Bridgestone .

 

 1. Punkty uzyskane/ zdobyte przez Uczestnika w danym półroczu kalendarzowym zachowują ważność do/ w terminie 60 dni od daty zakończenia danej edycji Programu. Oznacza to tym samym, że punkty uzyskane przez Uczestnika w danym półroczu mogą być wymienione na nagrody pieniężne albo nagrody rzeczowe aktualnie dostępne w Katalogu Nagród w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

 

 1. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do otrzymania poszczególnych Pakietów Korzyści w zależności od ilości dokonanych Zakupów:
 2. Pakiet Startowy (Zakup 0-19 Produktów marki Bridgestone lub Firestone w ciągu jednego półrocza kalendarzowego)
 3. Pakiet Srebrny (Zakup 20-199 Produktów marki Bridgestone lub Firestone w ciągu jednego półrocza kalendarzowego)
 4. Pakiet Złoty (Zakup 200-999 Produktów marki Bridgestone lub Firestone w ciągu jednego półrocza kalendarzowego)
 5. Pakiet Platynowy (Zakup 1000 i więcej Produktów marki Bridgestone lub Firestone w ciągu jednego półrocza kalendarzowego)

 

 1. Przynależność do poszczególnych grup będzie uprawniała do skorzystania z Pakietu dodatkowych korzyści Pakiet będzie tym szerszy, im wyższa będzie grupa, do której zakwalifikowany będzie Uczestnik.

 

 1. Organizator określi szczegółowe informacje dotyczące szczegółów Pakietów dodatkowych korzyści Programu w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który zostanie opublikowany na Stronie Internetowej Programu. Organizator, w porozumieniu z Partnerem, ma prawo do zmian tego Załącznika w każdym czasie a zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu i może zostać wprowadzona z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie nowej treści Załącznika na Stronie internetowej Programu. Organizator przedstawia poniżej schemat planowanych korzyści, zastrzegając, iż jest to informacja poglądowa i nie wiąże ona Organizatora:

 

 

 

 1. Przynależność do danej grupy zostaje określona co 6 miesięcy kalendarzowych, tj.
 2. za okres od 01.07.2019 – 31.12.2019 r. przynależność do grupy Uczestnika zostanie określona do dnia 31.01.2020 r.
 3. za okres od 1.01.2020 – 30.06.2020 r. przynależność do grupy Uczestnika zostanie określona do dnia 31.07.2020 r.
 4. za okres od 1.07.2020 – 31.12.2020 r. przynależność do grupy Uczestnika zostanie określona do dnia 31.01.2021 r.

 

 1. Korzystanie z konta Uczestnika typu „Właściciel” uprawnia do:
 2. dostępu do wykazu dokonanych Zakupów;
 3. otrzymania Nagrody w postaci środków finansowych na kartę przedpłaconą lub na rachunek bankowy albo też w postaci nagrody rzeczowej na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. zgłoszenia udziału (i udziału) w szkoleniach (jeśli Uczestnikowi przysługuje takie prawo) na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń;
 5. zgłoszenia udziału w dodatkowych akcjach organizowanych dla Uczestników, dla których to akcji utworzone zostaną odrębne Regulaminy.

 

 1. Korzystanie z konta Uczestnika typu „Pracownik” uprawnia do:
 2. zgłoszenia udziału w szkoleniach (jeśli Uczestnikowi przysługuje takie prawo) na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń,
 3. zgłoszenia udziału w dodatkowych akcjach organizowanych dla Uczestników, dla których to akcji utworzone zostaną odrębne Regulaminy.

 

 

 

 

 

§4. Postanowienia ogólne dotyczące Nagród

 

 1. Punkty naliczone w programie za zakupy dokonane:  
  1. bezpośrednio u Partnera – podlegają wymianie wyłącznie na Nagrody pieniężne wypłacane bezpośrednio przez Partnera na rachunek bankowy Uczestnika, przy czym zamiast wypłaty Nagrody na rachunek bankowy Uczestnika, Partner może dokonać kompensaty należnej Uczestnikowi Nagrody pieniężnej z należnością Uczestnika względem Partnera np. z tytułu zakupu Produktów od Partnera,
  2. u Dystrybutorów VIP – podlegają wymianie, w zależności od wyboru Uczestnika:
   1. na nagrody rzeczowe wydawane przez Organizatora lub
   2. nagrody pieniężne wypłacane przez Organizatora na kartę przedpłaconą, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypłaty nagrody pieniężnej o wartości powyżej 1000 euro – wypłata następuje na rachunek bankowy Uczestnika. W celu ustalenia czy kwota nagrody pieniężnej jest wyższa niż 1000 euro Organizator ustala wartość 1000 euro w PLN według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty nagrody, a w przypadku braku takiego kursu w dniu wypłaty nagrody – z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty nagrody.
  3. Postanowienia dotyczące wyboru Nagrody przez Uczestnika, a także postanowienia dotyczące Nagród rzeczowych mają zatem zastosowanie jedynie do Nagród przyznawanych za punkty naliczone za zakupy u Dystrybutorów VIP.

 

 1. W okresie ważności punktów naliczonych za zakupy dokonane u Dystrybutorów VIP Uczestnik ma prawo wyboru czy chce otrzymać Nagrodę pieniężną czy Nagrodę rzeczową. Uczestnik dokonuje wyboru zaznaczając odpowiednią opcję w zakładce: „Nagrody” na Stronie Programu. Okres ważności punktów został wskazany w § 3 ust. 4 powyżej.

 

 1. „Punkty za szkolenia” uzyskane na zasadach określonych w Regulaminie szkoleń nie podlegają wymianie na Nagrody opisane w niniejszym Regulaminie („Punkty za szkolenia” nie łączą się z punktami przyznanymi za Zakupy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie).

 

 1. Raz wybrana Nagroda nie podlega wymianie na innego rodzaju Nagrodę, w tym w szczególności wybrana przez Uczestnika Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

 

 1. Przy ustalaniu wartości Nagrody pieniężnej stosowany będzie następujący przelicznik 1 pkt = 1 zł.

 

 1. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

§ 4a Nagrody pieniężne

 

 1. Wyboru Nagrody pieniężnej Uczestnik może dokonać w okresie ważności punktów wskazując ile z przyznanych mu dotąd punktów naliczonych za zakupy dokonane u Dystrybutorów VIP chce zamienić na Nagrodę pieniężną. W przypadku punktów naliczonych za zakupy u Partnera Uczestnik może, zgodnie z § 4 ust. 1 powyżej otrzymać jedynie nagrodę pieniężną.

 

 1. Po wyborze przez Uczestnika Nagrody pieniężnej (i wskazaniu przez niego ile spośród zdobytych punktów chce zamienić na Nagrodę pieniężną) suma posiadanych przez niego punktów ulega zmniejszeniu o ilość punktów podlegających wymianie na Nagrodę pieniężną. Liczba punktów naliczonych za zakupy dokonane bezpośrednio u Partnera ulega zmniejszeniu o ilość punktów podlegających wymianie na Nagrodę pieniężną wypłacaną przez Partnera.

 

 1. W celu otrzymania Nagrody pieniężnej na rachunek bankowy uprawniony do jej otrzymania Uczestnik powinien podać numer rachunku bankowego, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, która pozostanie w dyspozycji odpowiednio: Organizatora lub Partnera.

 

 1. Nagrody pieniężne będą wydawane w okresach półrocznych w ciągu 60 dni od zakończenia danego półrocza kalendarzowego.  

 

 1. Wypłata Nagrody pieniężnej za ostatni okres trwania Programu nastąpi nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu.

 

§ 4b Nagrody rzeczowe

 1. Katalog Nagród rzeczowych możliwych do uzyskania przez Uczestnika w ramach Programu jest dostępny po zalogowaniu się przez Uczestnika na Stronie Internetowej Programu w zakładce „Nagrody”. Przy każdej Nagrodzie wskazana jest liczba punktów potrzebnych do jej uzyskania. Katalog Nagród będzie na bieżąco aktualizowany.
 2. Katalog Nagród, o którym mowa w ustępie pierwszym jest katalogiem odrębnym od katalogu „Nagród za szkolenia” dostępnego w zakładce: „Nagrody za szkolenia” na zasadach opisanych w Regulaminie szkoleń.
 3. Nagrody dostępne w Katalogu Nagród będą przez Organizatora na bieżąco aktualizowane.
 4. W celu ułatwienia Uczestnikowi dokonania wyboru Nagrody aktualnie dostępne w Katalogu zostaną podzielone według kategorii. Przykładowe kategorie to: Dom, Praca, AGD, RTV, Ogród, Sport, Vouchery do sklepów takich jak np. Media Markt, Apart czy Rossmann. Organizator zastrzega, że kategorie podane w zdaniu poprzedzającym maja charakter przykładowy i mogą ulegać zmianom.
 5. Po wyborze przez Uczestnika danej Nagrody suma posiadanych przez niego punktów naliczonych za zakupy dokonane u Dystrybutorów VIP ulega zmniejszeniu o ilość punktów potrzebnych do uzyskania tejże Nagrody.
 6. Organizator gwarantuje dostawę Nagrody w terminie 21 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia dostawy Nagrody z systemu Strony Internetowej Programu, aczkolwiek będzie podejmował wszelkie dostępne mu środki, aby dostawa ta miała miejsce w przeciągu 7 dni roboczych.
 7. Koszt wysyłki Nagrody, a także karty przedpłaconej ponosi Organizator.
 8. Nagrody rzeczowe wysyłane są na adres Uczestnika wskazany na Stronie Internetowej Programu.

 

§ 4c Postanowienia końcowe dotyczące nagród pieniężnych i rzeczowych

 1. Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody, w tym również nagrody pieniężnej wydawanej Uczestnikowi przez Partnera, na okres 60 dni, w przypadku powzięcia informacji o nierzetelności danych otrzymanych w raportach stanowiących podstawę wyliczenia punktów W przypadku potwierdzenia nierzetelności danych otrzymanych w raportach stanowiących podstawę wyliczenia Nagrody, Organizator ma prawo nie przyznawać Nagrody lub obniżyć jej wartość o odpowiednią kwotę (dotyczy to również nagrody pieniężnej wydawanej przez Partnera). Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania informacji o podstawie obniżenia lub odmówienia przyznania Nagrody w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora żądania przedstawienia wyjaśnień. Uczestnik może odwołać się od decyzji Organizatora korzystając z procedury reklamacyjnej, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

 

 1. Nagrody wydane w ramach Programu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) albo przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, osoby, która działa w imieniu Uczestnika oraz Pracownika w niniejszym Programie jest Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. KleineKloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 1080021067, REGON: 365967759.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika oraz Pracownika podane przez nich przy rejestracji w Serwisie Pasja Bridgestone oraz w późniejszym terminie w celu udziału w Programie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, a także w celach marketingowych (jeśli dotyczy), jak również dane pobrane przez Partnera zgodnie z § 2 ust. 3, tj. w związku z rejestracją w Serwisie Pasja Bridgestone, przetwarzane są zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w - Programie Lojalnościowym Pasja Bridgestone  stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, który Uczestnik i Pracownik zaakceptowali rejestrując się do Serwisu Pasja Bridgestone.

 

§ 6. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu lub wad Nagród rzeczowych, mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres Organizatora – kontakt@pasjabridgestone.pl w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, w czasie trwania Programu. Reklamacje odnośnie wad nagród można zgłaszać do Organizatora listownie na adres siedziby wymieniony w Regulaminie niezwłocznie po ich wykryciu.

 

 1. W treści reklamacji należy podać:

 

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
 4. treść żądania;
 5. dokładny opis i powód reklamacji.

 

 1. Komisja powołana wspólnie przez Organizatora i Partnera rozpatrzy reklamacje co do przebiegu Programu w terminie 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 1. O decyzji Komisji w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w wiadomości zawierającej reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Od decyzji Komisji w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Programu przed właściwym sądem powszechnym.

 

 

§7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W ramach Programu na rzecz Uczestników świadczone są usługi drogą elektroniczną. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określone zostały w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część, z zastrzeżeniem następujących postanowień szczególnych:
  1. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną w związku z przeprowadzeniem niniejszego Programu, a więc dostępnymi wyłącznie w związku z udziałem w Programie są:
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu;
 2. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami;
 • przekazywanie informacji o postępach Uczestnika w Programie.
  1. Usługodawcą usług, o których mowa w lit. a. jest Organizator;
  2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się również w zakresie usług świadczonych przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem niniejszego Programu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania niezgodne z prawem zmierzające do uzyskania Nagrody lub niezgodnego z Regulaminem lub prawem wpłynięcia na przebieg Programu. Wykluczenie Uczestnika z Programu równoznaczne jest z wykluczeniem Kont Pracowników przypisanych do Konta Uczestnika.

 

 1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Programu po zalogowaniu się.

 

 1. Zasady świadczenia usług konta w Serwisie Pasja Bridgestone określone zostały w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, którego treść zostaje udostępniona przy rejestracji w Serwisie Pasja Bridgestone.

 

 1. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora – kontakt@pasjabridgestone.pl

 

 1. Organizator, w porozumieniu z Partnerem, ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Uczestników o takiej decyzji za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Jeśli w powyższym terminie, Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w stosunku do tego Uczestnika.

 

 1. Zasady Programu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Załącznik określa zawartość Pakietów dodatkowych korzyści, jakie zgodnie z zasadami Regulaminu Programu przysługują Uczestnikowi. Organizator przedstawia poniżej zakres pakietów, o których mowa w § 3 pkt 6 Regulaminu zastrzegając, iż jest to informacja poglądowa, a szczegółowa zawartość Pakietów dodatkowych korzyści będzie ustalana przez Organizatora i może być zmieniana w trakcie Programu:

 

 1. Szkolenia e-learningowe (zwane również Szkoleniami on-line) -  planowany cykl szkoleń e-learningowych. Tematyka szkoleń oraz zasady ich przeprowadzania zostaną opublikowane na stronie pasjabridgestone.pl
 2. Szkolenia produktowe – szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem opon letnich, zimowych oraz całorocznych Bridgestone, Firestone, Dayton, Saetta, Seiberling. Termin szkoleń przewidziany na okres 1.01.2021 – 31.12.2021 Zasady organizacji oraz terminy zostaną opublikowane na stronie pasjabridgestone.pl 10 dni przed planowanym uruchomieniem danego szkolenia. Szkolenia produktowe będą dostępne dla Uczestników zakwalifikowanych do Pakietu Srebrnego, Złotego lub Platynowego.
 3. Materiały marketingowe – akcja skierowana do serwisów, polegająca na rozmieszczeniu w serwisie materiałów informacyjnych otrzymanych od Partnera, zrobieniu zdjęcia tychże materiałów oraz przesłaniu ich do Organizatora. Termin akcji opublikowany zostanie na stronie pasjabridgestone.pl jak również udostępniony Uczestnikom poprzez wysłanie komunikacji e-mail bądź SMS. Nagroda rzeczowa w postaci ubrań Bridgestone, dla 1000 Uczestników, którzy jako pierwsi przyślą zdjęcie. Szczegółowe zasady zostaną opublikowane na stronie www.pasjabridgestone.pl  10 dni przed planowanym uruchomieniem akcji. Akcja pod nazwą Materiały marketingowe może zostać zorganizowana jako akcja w wersji:
  1. Materiały marketingowe (pakiet podstawowy) – tj. akcja skierowana do Uczestników zakwalifikowanych do któregokolwiek z Pakietów korzyści, albo w wersji:
  2. Materiały marketingowe (pakiet ekstra) – tj. jako akcja skierowana do Uczestników zakwalifikowanych do Pakietu Złotego lub Platynowego.
 4. Konkursy Aktywizujące – Organizator przewiduje organizację konkursów aktywizujących. Szczegółowe zasady konkursów określone zostaną w Regulaminach konkursów, które zostaną opublikowane na stronie pasjabridgestone.pl 10 dni przed planowanym uruchomieniem akcji. Konkursy aktywizujące będą dostępne dla Uczestników zakwalifikowanych do Pakietu Srebrnego, Złotego lub Platynowego.
 5. Zestaw biurowy - Zestaw gadżetów Bridgestone na biurko do jeszcze lepszej organizacji pracy biurowej. Zestaw może zawierać np. Zegar ścienny, Bilownica, Organizer na biurko itp. Szczegółowe zasady zostaną opublikowane na stronie www.pasjabridgestone.pl  10 dni przed planowanym uruchomieniem akcji. Akcja Zestaw biurowy będzie dostępna dla Uczestników zakwalifikowanych do Pakietu Srebrnego, Złotego lub Platynowego.
 6. Szkolenia Driving Experience – szkolenia dla Posiadaczy Pakietu Złotego oraz Platynowego. Termin spotkania oraz szczegółowe zasady przyznania Pakietu zostaną określone w terminie późniejszym i zostaną opublikowane na stronie pasjabridgestone.pl jak również udostępnione Uczestnikom poprzez wysłanie komunikacji e-mail bądź SMS. Liczba miejsc ograniczona.
 7. Konwent Dilerów Bridgestone – doroczne spotkanie kluczowych Partnerów Bridgestone (tj. dla Posiadaczy Pakietu Złotego i Platynowego). Termin spotkania oraz miejsce opublikowane zostaną na stronie pasjabridgestone.pl jak również udostępniony Uczestnikom poprzez wysłanie komunikacji e-mail bądź SMS. W ramach Konwentu odbywać się będą szkolenia, prezentacja nowości produktowych, podsumowanie prowadzonych działań. Szczegóły zostaną opublikowane na www.pasjabridgestone.pl
 8. Concierge – usługa dla posiadaczy Pakietu Platynowego, umożlwiająca wybór sposobu wypłaty zgromadzanych Nagród finansowych przy realizacji celu na jaki Uczestnik postanowi przeznaczyć swoje Nagrody, m.in.: organizacja remontu serwisu, dowolnego wyjazdu lub każdego innego celu, finansowanego z kwoty uzyskanej w ramach Programu,

na zasadach, które zostaną szczegółowo określone na stronie www.pasjabridgestone.pl.

 1. Opony testowe (Nagroda dodatkowa/ gratyfikacja dodatkowa za opony testowe) – korzyść (nagroda) dodatkowa dla posiadaczy Pakietu Platynowego, polegająca na możliwości uzyskania nagrody dodatkowej w postaci środków pieniężnych za zakup jednego kompletu opon testowych (składającego się z 4 opon) w ciągu jednego roku kalendarzowego (rozumianego jako okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego). Nagroda za zakup jednego kompletu opon testowych będzie wynosiła 20% ceny katalogowej zakupionych opon, niezależnie od faktycznej ceny zakupu danego kompletu opon testowych. Nagroda dodatkowa będzie przyznawana pod warunkiem określenia przynależności Uczestnika do Pakietu Platynowego zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu Programu za okres obejmujący półrocze poprzedzające półrocze, w którym Uczestnik dokonuje nabycia opon testowych. Szczegółowe warunki skorzystania z rabatu na opony testowe przez Uczestnika będącego posiadaczem Pakietu Platynowego zostały opisane poniżej: 
 2. Nagrodę stanowi dodatkowa gratyfikacja pieniężna, stanowiąca równowartość 20% licząc od ceny katalogowej za dany komplet opon testowych, niezależnie od faktycznej ceny danego kompletu opon testowych zapłaconej przez Uczestnika i wskazanej na fakturze; lista cen katalogowych opon będący podstawą wyliczenia wysokości przysługującej Uczestnikowi gratyfikacji stanowić będzie Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu.
 3. Oponami testowymi, za zakup których przyznawana jest Nagroda dodatkowa w ramach niniejszej korzyści, są opony marki Bridgestone, opony osobowe i 4x4 letnie, zimowe oraz wielosezonowe we wszystkich rozmiarach od 18’’ wzwyż.
 4. Nagroda dodatkowa w postaci środków pieniężnych za zakup opon testowych zostanie wypłacona na kartę przedpłaconą. Jeśli Uczestnik nie posiada karty przedpłaconej Nagroda dodatkowa zostanie wypłacona na rachunek bankowy Uczestnika.
 5. W celu skorzystania z niniejszej Nagrody dodatkowej Uczestnik powinien:
 6. Poinformować Przedstawiciela Handlowych Bridgestone – RABC, wskazując w zamówieniu, że kupuje dany komplet 4 opon jako opony testowe,
 7. Zakupić wybrane opony testowe u Dystrybutora VIP lub bezpośrednio od Bridgestone

 

 1. Po odnotowaniu zakupu opon testowych na Koncie Uczestnika Programu, Uczestnikowi zostanie wypłacona Nagroda dodatkowa w terminie do 60 dni od dnia zakończenia danego półrocza kalendarzowego, w którym Uczestnik przedstawił fakturę za zakup opon testowych w danym roku kalendarzowym, a więc wraz z pozostałymi Nagrodami pieniężnymi za dane półrocze.
 2. Do nagrody w postaci Nagrody dodatkowej za zakup opon testowych stosuje się odpowiednio następujące postanowienia Regulaminu Programu: § 4a ust. 5 oraz § 4c ust. 1 i 2 Regulaminu.
 3. Opony zakupione jako opony testowe w celu uzyskania Nagrody dodatkowej na zasadach opisanych w niniejszym załączniku nie są premiowane punktami zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b Regulaminu.
 4. Opony zakupione jako opony testowe w celu uzyskania Nagrody dodatkowej na zasadach opisanych w niniejszym załączniku nie są uwzględniane w celu ustalenia progu ilościowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu.
 5. Opony zakupione jako opony testowe w celu uzyskania Nagrody dodatkowej na zasadach opisanych w niniejszym załączniku nie są uwzględniane w celu zakwalifikowania danego Uczestnika do poszczególnych Pakietów korzyści na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w § 3 ust. 5 i 8 Regulaminu.”

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w „Programie Lojalnościowym Pasja Bridgestone ”

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. KleineKloosterstraat 10, wpisanej do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 7822128296, REGON: 365967759.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora możesz kontaktować się z Administratorem w każdym czasie (drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie: http://privacy.bridgestone.eu lub za pośrednictwem poczty: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa)

 

Dane osobowe Uczestnika oraz osoby, która działa w imieniu Uczestnika przetwarzane są:

 

 • w związku z udziałem w „Programie Lojalnościowym Pasja Bridgestone ” w tym w celu obsługi zgłoszenia do Programu, rozliczenia Programu, wydania nagrody (zgodnie z regulaminem Programu), rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia ewentualnej korespondencji;
 • w celu rozliczenia wydanej nagrody;
 • w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed Twoimi roszczeniami.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 

 • uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania danych w celu obsługi zgłoszenia udziału w Programu, rozliczenia Programu, obsługi zgłoszonych reklamacji oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń);
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku z rozliczeniem wydania nagrody.

 

Dane osobowe obejmują dane udostępnione przy rejestracji na stronie https://www.pasjabridgestone.pl oraz później w tym w trakcie trwania Programu, jak również dane uzyskane od podmiotów trzecich zgodnie z Regulaminem Programu.

 

Na potrzeby związane z organizacją „Programu Lojalnościowego Pasja Bridgestone ” Administrator może powierzać do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej i360 Sp. z o.o., dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą promocji), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi promocji). Ponadto Administrator do przetwarzania danych osobowych dopuszcza jedynie swoich pracowników dysponujących stosownym upoważnieniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

 

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora:

- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dalszej obsługi udziału w Programie przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie  wystąpi ważna podstawa dla dalszego przetwarzania, która przewyższa interesy podmiotu danych

-  w każdym przypadku nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń jakie można zgłosić w ramach reklamacji oraz roszczeń, które przysługują Uczestnikowi lub Administratorowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku udziałem w Programie

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Administratora w związku z rozliczeniem wydania nagrody – do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z przepisów prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo:

 

dostępu do danych

w każdym czasie można dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię danych w czytelnej formie

 

poprawienia danych

 

jeśli dane są nieprawidłowe albo gdy np. gdy nastąpiła ich zmiana

 

usunięcia danych

 

 

 • gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie tych danych, a była to jedyna podstawa do ich przetwarzania;
 • gdy zgłoszono zasadny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

 

ograniczenia przetwarzania danych

 

 • gdy dane są nieprawidłowe można zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale podmiot danych nie chce, żeby zostały usunięte;
 • gdy dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne podmiotowi danych w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą takiego sprzeciwu

 

przenoszenia Twoich danych

otrzymania ich w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy)

 

Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji (które później wykorzystywane są w Programie) jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Programie. Ich niepodanie uniemożliwi udział w Programie. Pobieranie przez nas danych sprzedażowych dotyczących Produktów w okresie trwania Programu od podmiotów trzecich jest również niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Podanie adresu e-mail lub/oraz numeru telefonu jest ponadto konieczne do przesyłania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji. W przypadku nie podania danych albo zażądania ich usunięcia, Administrator nie będzie w stanie obsługiwać udziału w Programie, wydać nagrody lub/i rozpatrzyć reklamacji.

 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika, ma on w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić dalszy udział w Programie.

 

Istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Podane przez Uczestnika dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych w procesie rejestracji oraz danych aktywności w Akcji, a efektem profilowania będzie przypisanie wyników w Akcji i przesyłanie dopasowanej komunikacji.

 

W Serwisie https://www.pasjabridgestone.pl można znaleźć Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w Programie Pasja Bridgestone 2019, oraz Politykę Prywatności grupy kapitałowej Bridgestone Europe NV/SA, która uzupełnia informacje zawarte w niniejszej klauzuli w zakresie zasad prywatności stosowanych przez spółki Bridgestone Europe NV/SA, przy czym w razie sprzeczności postanowienia niniejszej Informacji mają charakter przeważający. W razie sprzeczności między Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w „Programie Lojalnościowy Pasja Bridgestone ” a Polityką Prywatności, przeważa Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w „Programie Lojalnościowym Pasja Bridgestone ”

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Załącznik określa ceny katalogowe opon będące podstawą obliczenia wysokości Nagrody dodatkowej za zakup opon testowych wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu Programu:

 

Opony zimowe i całoroczne

Cennik ważny 01/09/2020 - 31/12/2020

Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

 

IPC

EAN

Kategoria

Marka

Rozmiar

Szerokość

Profil

Średnica

LI

Bieżnik

Cena cennikowa netto

Cena cennikowa brutto

                       

Zima

                     

19191

3286341919110

PSR

Bridgestone

255/35 R21

255

35

21

98

LM005

2 235,00

2 749,05

21750

3286342175010

PSR

Bridgestone

275/35 R21

275

35

21

103

LM005

2 106,00

2 590,38

21747

3286342174716

PSR

Bridgestone

315/35 R21

315

35

21

111

LM005

2 133,00

2 623,59

19192

3286341919219

PSR

Bridgestone

275/30 R20

275

30

20

97

LM005

2 111,00

2 596,53

15357

3286341535716

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

95

LM005

2 149,00

2 643,27

15358

3286341535815

PSR

Bridgestone

255/35 R20

255

35

20

97

LM005

1 726,00

2 122,98

6701

3286340670111

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

101

LM001

2 043,00

2 512,89

4555

3286340455510

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

105

LM32

2 082,00

2 560,86

21744

3286342174419

PSR

Bridgestone

235/40 R20

235

40

20

96

LM005

1 485,00

1 826,55

6700

3286340670012

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

97

LM001

1 780,00

2 189,40

12846

3286341284614

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

LM001

1 942,00

2 388,66

15359

3286341535914

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

LM005

1 762,00

2 167,26

21749

3286342174914

PSR

Bridgestone

265/40 R20

265

40

20

104

LM005

1 665,00

2 047,95

6670

3286340667012

PSR

Bridgestone

215/45 R20

215

45

20

95

LM32

2 289,00

2 815,47

9368

3286340936811

PSR

Bridgestone

235/45 R20

235

45

20

96

LM001

1 560,00

1 918,80

13575

3286341357516

PSR

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

103

LM001

1 647,00

2 025,81

15360

3286341536010

PSR

Bridgestone

195/55 R20

195

55

20

95

LM005

907,00

1 115,61

15345

3286341534511

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

LM005

1 445,00

1 777,35

15346

3286341534610

PSR

Bridgestone

245/35 R19

245

35

19

93

LM005

1 627,00

2 001,21

15347

3286341534719

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

LM005

1 382,00

1 699,86

23288

3286342328812

PSR

Bridgestone

275/35 R19

275

35

19

100

LM005

1 980,00

2 435,40

21748

3286342174815

PSR

Bridgestone

295/35 R19

295

35

19

104

LM005

1 796,00

2 209,08

15348

3286341534818

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

LM005

1 161,00

1 428,03

15349

3286341534917

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

LM005

1 330,00

1 635,90

15350

3286341535013

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

LM005

1 483,00

1 824,09

15351

3286341535112

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

LM005

1 337,00

1 644,51

15352

3286341535211

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

105

LM005

1 848,00

2 273,04

15353

3286341535310

PSR

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

96

LM005

1 458,00

1 793,34

15354

3286341535419

PSR

Bridgestone

235/45 R19

235

45

19

99

LM005

1 272,00

1 564,56

10032

3286341003215

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

LM001

1 683,00

2 070,09

15355

3286341535518

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

LM005

1 420,00

1 746,60

15356

3286341535617

PSR

Bridgestone

255/45 R19

255

45

19

104

LM005

1 418,00

1 744,14

19743

3286341974317

PSR

Bridgestone

215/50 R19

215

50

19

93

LM005

1 148,00

1 412,04

9370

3286340937016

PSR

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

99

LM001

1 386,00

1 704,78

13566

3286341356618

PSR

Bridgestone

205/55 R19

205

55

19

97

LM001

941,00

1 157,43

6587

3286340658713

PSR

Bridgestone

155/70 R19

155

70

19

84

LM500

828,00

1 018,44

8332

3286340833219

PSR

Bridgestone

155/70 R19

155

70

19

88

LM500

948,00

1 166,04

15331

3286341533118

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

94

LM005

1 204,00

1 480,92

15332

3286341533217

PSR

Bridgestone

265/35 R18

265

35

18

97

LM005

1 299,00

1 597,77

6886

3286340688611

PSR

Bridgestone

215/40 R18

215

40

18

89

LM32

921,00

1 132,83

7075

3286340707510

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM32

887,00

1 091,01

10030

3286341003017

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM001

1 047,00

1 287,81

15333

3286341533316

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM005

846,00

1 040,58

16707

3286341670714

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM005DG

995,00

1 223,85

18140

3286341814019

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM005

846,00

1 040,58

19208

3286341920819

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

LM001

1 047,00

1 287,81

15334

3286341533415

PSR

Bridgestone

235/40 R18

235

40

18

95

LM005

1 065,00

1 309,95

9216

3286340921619

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

93

LM001

1 020,00

1 254,60

15335

3286341533514

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

LM005

988,00

1 215,24

16715

3286341671513

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

LM005DG

1 161,00

1 428,03

17711

3286341771114

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

LM005

1 038,00

1 276,74

3780

3286340378017

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

99

LM32

1 384,00

1 702,32

15336

3286341533613

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

99

LM005

1 116,00

1 372,68

23289

3286342328911

PSR

Bridgestone

275/40 R18

275

40

18

103

LM005

1 461,00

1 797,03

15337

3286341533712

PSR

Bridgestone

215/45 R18

215

45

18

93

LM005

1 006,00

1 237,38

9361

3286340936118

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

LM001

986,00

1 212,78

9366

3286340936613

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

LM001

1 044,00

1 284,12

6892

3286340689212

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

LM32

997,00

1 226,31

10027

3286341002713

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

LM001

1 029,00

1 265,67

15338

3286341533811

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

LM005

968,00

1 190,64

16717

3286341671711

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

LM005DG

1 137,00

1 398,51

15339

3286341533910

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

LM005

1 062,00

1 306,26

16718

3286341671810

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

LM005DG

1 249,00

1 536,27

78274

3286347827419

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

96

LM25

1 175,00

1 445,25

15340

3286341534016

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

LM005

1 056,00

1 298,88

16716

3286341671612

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

LM005DG

1 240,00

1 525,20

15341

3286341534115

PSR

Bridgestone

255/45 R18

255

45

18

103

LM005

1 285,00

1 580,55

7671

3286340767118

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

95

LM001

1 227,00

1 509,21

17703

3286341770315

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

99

LM005

1 139,00

1 400,97

15342

3286341534214

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

99

LM005

1 179,00

1 450,17

15043

3286341504316

PSR

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

101

LM005

1 137,00

1 398,51

10033

3286341003314

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

LM001

1 332,00

1 638,36

15343

3286341534313

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

104

LM005

1 157,00

1 423,11

14031

3286341403114

PSR

Bridgestone

255/50 R18

255

50

18

106

LM001

1 400,00

1 722,00

15344

3286341534412

PSR

Bridgestone

215/55 R18

215

55

18

99

LM005

1 078,00

1 325,94

9357

3286340935715

PSR

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

LM001

1 143,00

1 405,89

13572

3286341357219

PSR

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

LM001

1 220,00

1 500,60

21746

3286342174617

PSR

Bridgestone

205/40 R17

205

40

17

84

LM005

936,00

1 151,28

15312

3286341531213

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

LM005

966,00

1 188,18

15313

3286341531312

PSR

Bridgestone

245/40 R17

245

40

17

95

LM005

1 222,00

1 503,06

15314

3286341531411

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

LM005

925,00

1 137,75

16713

3286341671315

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

LM005DG

1 087,00

1 337,01

15315

3286341531510

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

LM005

957,00

1 177,11

13287

3286341328714

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

LM001

1 044,00

1 284,12

3777

3286340377713

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

LM32

831,00

1 022,13

9622

3286340962216

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

LM001

979,00

1 204,17

13977

3286341397710

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

LM005

790,00

971,70

17707

3286341770711

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

LM005

815,00

1 002,45

15316

3286341531619

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

LM005

837,00

1 029,51

16709

3286341670912

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

LM005DG

927,00

1 140,21

15317

3286341531718

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

97

LM005

1 080,00

1 328,40

16714

3286341671414

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

97

LM005DG

1 269,00

1 560,87

15318

3286341531817

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

99

LM005

1 148,00

1 412,04

5490

3286340549011

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

LM32

844,00

1 038,12

18262

3286341826210

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

LM005

844,00

1 038,12

15319

3286341531916

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

LM005

849,00

1 044,27

16720

3286341672015

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

LM005DG

997,00

1 226,31

15320

3286341532012

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

LM005

885,00

1 088,55

16723

3286341672312

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

LM005DG

1 040,00

1 279,20

6186

3286340618618

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

LM32

1 020,00

1 254,60

6834

3286340683418

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

LM001

1 020,00

1 254,60

14050

3286341405019

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

LM32

894,00

1 099,62

8782

3286340878210

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM001

891,00

1 095,93

9997

3286340999717

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM001

891,00

1 095,93

10000

3286341000016

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM001

1 051,00

1 292,73

15321

3286341532111

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM005

849,00

1 044,27

17986

3286341798616

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM005

891,00

1 095,93

15322

3286341532210

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

LM005

871,00

1 071,33

15323

3286341532319

PSR

Bridgestone

235/50 R17

235

50

17

100

LM005

1 204,00

1 480,92

79077

3286347907715

PSR

Bridgestone

245/50 R17

245

50

17

99

LM25

1 476,00

1 815,48

9364

3286340936415

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

LM001

959,00

1 179,57

15324

3286341532418

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

LM005

963,00

1 184,49

16702

3286341670219

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

LM005DG

1 128,00

1 387,44

8411

3286340841115

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

94

LM001

968,00

1 190,64

17710

3286341771015

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

LM005

930,00

1 143,90

15325

3286341532517

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

LM005

945,00

1 162,35

16705

3286341670516

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

LM005DG

1 112,00

1 367,76

7670

3286340767019

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

LM001

1 078,00

1 325,94

8409

3286340840910

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

LM001

914,00

1 124,22

8687

3286340868716

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

LM001

1 078,00

1 325,94

9210

3286340921015

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

LM001

914,00

1 124,22

15326

3286341532616

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

LM005

871,00

1 071,33

15327

3286341532715

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

101

LM005

912,00

1 121,76

16704

3286341670417

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

101

LM005DG

1 071,00

1 317,33

15328

3286341532814

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

99

LM005

997,00

1 226,31

15329

3286341532913

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

LM005

1 017,00

1 250,91

16722

3286341672213

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

LM005DG

1 195,00

1 469,85

7672

3286340767217

PSR

Bridgestone

205/60 R17

205

60

17

93

LM001

972,00

1 195,56

15330

3286341533019

PSR

Bridgestone

205/60 R17

205

60

17

93

LM005

925,00

1 137,75

9359

3286340935913

PSR

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

99

LM001

1 128,00

1 387,44

9223

3286340922319

PSR

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

99

LM001

1 011,00

1 243,53

9360

3286340936019

PSR

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

99

LM001

963,00

1 184,49

15298

3286341529814

PSR

Bridgestone

195/45 R16

195

45

16

84

LM005

657,00

808,11

15299

3286341529913

PSR

Bridgestone

205/45 R16

205

45

16

87

LM005

790,00

971,70

9600

3286340960014

PSR

Bridgestone

215/45 R16

215

45

16

90

LM32

952,00

1 170,96

5491

3286340549110

PSR

Bridgestone

195/50 R16

195

50

16

88

LM32

824,00

1 013,52

15300

3286341530018

PSR

Bridgestone

195/50 R16

195

50

16

88

LM005

786,00

966,78

7528

3286340752817

PSR

Bridgestone

185/55 R16

185

55

16

87

LM25

612,00

752,76

4384

3286340438414

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

LM32

684,00

841,32

9214

3286340921411

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

LM001

824,00

1 013,52

15301

3286341530117

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

LM005

651,00

800,73

15302

3286341530216

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

LM005

691,00

849,93

16700

3286341670011

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

LM005DG

765,00

940,95

13563

3286341356311

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

LM001

783,00

963,09

3001

3286340300117

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM32

590,00

725,70

9212

3286340921213

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM001

698,00

858,54

9213

3286340921312

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM001

590,00

725,70

10028

3286341002812

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM001

698,00

858,54

13975

3286341397512

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM005

563,00

692,49

14149

3286341414912

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM001E

590,00

725,70

15293

3286341529319

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

LM005

558,00

686,34

15304

3286341530414

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

LM005

644,00

792,12

15303

3286341530315

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

LM005

759,00

933,57

16712

3286341671216

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

LM005DG

662,00

814,26

15306

3286341530612

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

93

LM005

779,00

958,17

15305

3286341530513

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

LM005

806,00

991,38

17704

3286341770414

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

LM005

923,00

1 135,29

5233

3286340523318

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

LM32

943,00

1 159,89

2213

3286340221313

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

LM32

792,00

974,16

15307

3286341530711

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

LM005

754,00

927,42

16721

3286341672114

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

LM005DG

887,00

1 091,01

9620

3286340962018

PSR

Bridgestone

185/60 R16

185

60

16

86

LM001

612,00

752,76

1122

3286340112215

PSR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

89

LM25

669,00

822,87

15308

3286341530810

PSR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

89

LM005

637,00

783,51

6188

3286340618816

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM32

624,00

767,52

7254

3286340725415

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM32

624,00

767,52

8410

3286340841016

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM001

624,00

767,52

8681

3286340868112

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM001

736,00

905,28

9998

3286340999816

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM001

624,00

767,52

15309

3286341530919

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM005

594,00

730,62

9999

3286340999915

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

LM001

750,00

922,50

15310

3286341531015

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

LM005

606,00

745,38

16711

3286341671117

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

LM005DG

700,00

861,00

17053

3286341705317

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

LM001

635,00

781,05

18245

3286341824513

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

LM005

606,00

745,38

15311

3286341531114

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

LM005

729,00

896,67

16710

3286341671018

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

LM005DG

858,00

1 055,34

5494

3286340549417

PSR

Bridgestone

225/60 R16

225

60

16

98

LM32

851,00

1 046,73

8408

3286340840811

PSR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

95

LM001

779,00

958,17

21745

3286342174518

PSR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

95

LM005

779,00

958,17

8492

3286340849210

PSR

Bridgestone

205/70 R16

205

70

16

97

LM001

635,00

781,05

15294

3286341529418

PSR

Bridgestone

195/50 R15

195

50

15

86

LM005

538,00

661,74

15167

3286341516715

PSR

Bridgestone

185/55 R15

185

55

15

82

LM005

565,00

694,95

17705

3286341770513

PSR

Bridgestone

185/55 R15

185

55

15

86

LM005

621,00

763,83

15295

3286341529517

PSR

Bridgestone

195/55 R15

195

55

15

85

LM005

628,00

772,44

19188

3286341918816

PSR

Bridgestone

165/60 R15

165

60

15

81

LM005

540,00

664,20

15168

3286341516814

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

84

LM005

423,00

520,29

5557

3286340555715

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

88

LM32

522,00

642,06

15169

3286341516913

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

88

LM005

441,00

542,43

17708

3286341770810

PSR

Bridgestone

195/60 R15

195

60

15

88

LM005

534,00

656,82

15170

3286341517019

PSR

Bridgestone

195/60 R15

195

60

15

88

LM005

475,00

584,25

15171

3286341517118

PSR

Bridgestone

165/65 R15

165

65

15

81

LM005

441,00

542,43

15172

3286341517217

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

88

LM005

394,00

484,62

15173

3286341517316

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

88

LM005

392,00

482,16

10419

3286341041910

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

LM001

480,00

590,40

15174

3286341517415

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

LM005

455,00

559,65

3018

3286340301817

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

LM32

475,00

584,25

15296

3286341529616

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

LM005

475,00

584,25

4375

3286340437516

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

LM32

394,00

484,62

15291

3286341529111

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

LM005

374,00

460,02

15290

3286341529012

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

95

LM005

448,00

551,04

15297

3286341529715

PSR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

94

LM005

693,00

852,39

15292

3286341529210

PSR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

94

LM005

639,00

785,97

15137

3286341513714

PSR

Bridgestone

185/60 R14

185

60

14

82

LM005

428,00

526,44

15138

3286341513813

PSR

Bridgestone

155/65 R14

155

65

14

79

LM005

372,00

457,56

15139

3286341513912

PSR

Bridgestone

165/65 R14

165

65

14

79

LM005

423,00

520,29

13992

3286341399219

PSR

Bridgestone

175/65 R14

175

65

14

82

LM005

367,00

451,41

15163

3286341516319

PSR

Bridgestone

185/65 R14

185

65

14

86

LM005

448,00

551,04

15164

3286341516418

PSR

Bridgestone

165/70 R14

165

70

14

85

LM005

390,00

479,70

15166

3286341516616

PSR

Bridgestone

175/70 R14

175

70

14

84

LM005

464,00

570,72

15165

3286341516517

PSR

Bridgestone

175/70 R14

175

70

14

88

LM005

495,00

608,85

7654

3286340765411

PSR

Bridgestone

185/70 R14

185

70

14

88

LM001

536,00

659,28

8011

3286340801119

PSR

Bridgestone

195/70 R14

195

70

14

91

LM20

538,00

661,74

5208

3286340520812

PSR

Bridgestone

245/40 R0

245

40

20

95

LM32

1 830,00

2 250,90

15136

3286341513615

4X4

Bridgestone

275/40 R22

275

40

22

107

LM005

1 983,00

2 439,09

18928

3286341892819

4X4

Bridgestone

285/45 R22

285

45

22

110

DM-V3

2 025,00

2 490,75

12050

3286341205015

4X4

Bridgestone

275/50 R22

275

50

22

111

DM-V2

1 906,00

2 344,38

18945

3286341894516

4X4

Bridgestone

295/35 R21

295

35

21

107

DM-V3

1 755,00

2 158,65

15124

3286341512410

4X4

Bridgestone

295/35 R21

295

35

21

107

LM005

1 942,00

2 388,66

15127

3286341512717

4X4

Bridgestone

255/40 R21

255

40

21

102

LM005

1 677,00

2 062,71

15129

3286341512915

4X4

Bridgestone

265/40 R21

265

40

21

105

LM005

1 778,00

2 186,94

18921

3286341892116

4X4

Bridgestone

275/40 R21

275

40

21

107

DM-V3

1 755,00

2 158,65

15131

3286341513110

4X4

Bridgestone

275/40 R21

275

40

21

107

LM005

1 868,00

2 297,64

19189

3286341918915

4X4

Bridgestone

285/40 R21

285

40

21

109

LM005

1 868,00

2 297,64

18940

3286341894011

4X4

Bridgestone

295/40 R21

295

40

21

111

DM-V3

1 816,00

2 233,68

15133

3286341513318

4X4

Bridgestone

295/40 R21

295

40

21

111

LM005

1 899,00

2 335,77

18939

3286341893915

4X4

Bridgestone

265/45 R21

265

45

21

104

DM-V3

1 890,00

2 324,70

15134

3286341513417

4X4

Bridgestone

265/45 R21

265

45

21

108

LM005

1 737,00

2 136,51

18959

3286341895919

4X4

Bridgestone

275/45 R21

275

45

21

110

DM-V3

1 762,00

2 167,26

15135

3286341513516

4X4

Bridgestone

275/45 R21

275

45

21

110

LM005

1 906,00

2 344,38

9995

3286340999519

4X4

Bridgestone

285/45 R21

285

45

21

113

LM001

2 844,00

3 498,12

18960

3286341896015

4X4

Bridgestone

275/50 R21

275

50

21

113

DM-V3

1 823,00

2 242,29

18949

3286341894912

4X4

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

110

DM-V3

1 843,00

2 266,89

15090

3286341509014

4X4

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

110

LM005

2 149,00

2 643,27

18932

3286341893212

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

DM-V3

1 767,00

2 173,41

15091

3286341509113

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

LM005

1 663,00

2 045,49

15093

3286341509311

4X4

Bridgestone

295/40 R20

295

40

20

110

LM005

1 929,00

2 372,67

18964

3286341896411

4X4

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

103

DM-V3

1 537,00

1 890,51

15095

3286341509519

4X4

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

103

LM005

1 551,00

1 907,73

18923

3286341892314

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

101

DM-V3

1 431,00

1 760,13

23416

3286342341613

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

105

LM005

1 580,00

1 943,40

18930

3286341893014

4X4

Bridgestone

265/45 R20

265

45

20

108

DM-V3

1 632,00

2 007,36

15105

3286341510515

4X4

Bridgestone

265/45 R20

265

45

20

108

LM005

1 623,00

1 996,29

18946

3286341894615

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

DM-V3

1 692,00

2 081,16

9994

3286340999410

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

LM001

2 068,00

2 543,64

15106

3286341510614

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

LM005

1 728,00

2 125,44

15107

3286341510713

4X4

Bridgestone

285/45 R20

285

45

20

112

LM005

1 821,00

2 239,83

18938

3286341893816

4X4

Bridgestone

245/50 R20

245

50

20

102

DM-V3

1 503,00

1 848,69

6698

3286340669818

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

LM80EVO

1 627,00

2 001,21

13576

3286341357615

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

LM001

1 627,00

2 001,21

18947

3286341894714

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

DM-V3

1 645,00

2 023,35

15110

3286341511017

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

LM005

1 695,00

2 084,85

18931

3286341893113

4X4

Bridgestone

265/50 R20

265

50

20

107

DM-V3

1 674,00

2 059,02

15112

3286341511215

4X4

Bridgestone

265/50 R20

265

50

20

111

LM005

1 814,00

2 231,22

18941

3286341894110

4X4

Bridgestone

275/50 R20

275

50

20

113

DM-V3

1 715,00

2 109,45

15114

3286341511413

4X4

Bridgestone

275/50 R20

275

50

20

113

LM005

1 686,00

2 073,78

18956

3286341895612

4X4

Bridgestone

285/50 R20

285

50

20

116

DM-V3

1 749,00

2 151,27

18963

3286341896312

4X4

Bridgestone

235/55 R20

235

55

20

102

DM-V3

1 571,00

1 932,33

19190

3286341919011

4X4

Bridgestone

235/55 R20

235

55

20

105

LM005

1 636,00

2 012,28

9996

3286340999618

4X4

Bridgestone

255/55 R20

255

55

20

110

LM001

1 985,00

2 441,55

18961

3286341896114

4X4

Bridgestone

255/55 R20

255

55

20

110

DM-V3

1 616,00

1 987,68

15123

3286341512311

4X4

Bridgestone

255/55 R20

255

55

20

110

LM005

1 701,00

2 092,23

18937

3286341893717

4X4

Bridgestone

275/55 R20

275

55

20

117

DM-V3

1 670,00

2 054,10

18942

3286341894219

4X4

Bridgestone

275/60 R20

275

60

20

115

DM-V3

1 659,00

2 040,57

15075

3286341507515

4X4

Bridgestone

275/45 R19

275

45

19

108

LM005

1 663,00

2 045,49

18954

3286341895414

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

111

DM-V3

1 778,00

2 186,94

15077

3286341507713

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

111

LM005

1 710,00

2 103,30

18936

3286341893618

4X4

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

103

DM-V3

1 436,00

1 766,28

15079

3286341507911

4X4

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

103

LM005

1 501,00

1 846,23

9989

3286340998918

4X4

Bridgestone

245/50 R19

245

50

19

105

LM001

1 242,00

1 527,66

1129

3286340112918

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

LM25-4

1 359,00

1 671,57

18962

3286341896213

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

DM-V3

1 528,00

1 879,44

2259

3286340225915

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

LM25-4

1 382,00

1 699,86

15081

3286341508116

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

LM005

1 152,00

1 416,96

9993

3286340999311

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

LM001

1 494,00

1 837,62

18925

3286341892512

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

DM-V3

1 564,00

1 923,72

15083

3286341508314

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

LM005

1 296,00

1 594,08

18944

3286341894417

4X4

Bridgestone

225/55 R19

225

55

19

99

DM-V3

1 380,00

1 697,40

15084

3286341508413

4X4

Bridgestone

225/55 R19

225

55

19

99

LM005

1 287,00

1 583,01

18951

3286341895117

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

105

DM-V3

1 472,00

1 810,56

15085

3286341508512

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

105

LM005

1 191,00

1 464,93

18966

3286341896619

4X4

Bridgestone

245/55 R19

245

55

19

103

DM-V3

1 503,00

1 848,69

8784

3286340878418

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

LM001

1 422,00

1 749,06

10973

3286341097313

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

LM005

1 422,00

1 749,06

18934

3286341893410

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

DM-V3

1 562,00

1 921,26

15087

3286341508710

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

LM005

1 490,00

1 832,70

12051

3286341205114

4X4

Bridgestone

265/55 R19

265

55

19

109

DM-V2

1 434,00

1 763,82

15089

3286341508918

4X4

Bridgestone

265/55 R19

265

55

19

109

LM005

1 434,00

1 763,82

18958

3286341895810

4X4

Bridgestone

275/55 R19

275

55

19

111

DM-V3

1 663,00

2 045,49

18733

3286341873313

4X4

Bridgestone

215/50 R18

215

50

18

92

LM005

1 119,00

1 376,37

18914

3286341891416

4X4

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

DM-V3

1 245,00

1 531,35

15054

3286341505412

4X4

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

102

LM005

1 089,00

1 339,47

18909

3286341890914

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

DM-V3

1 256,00

1 544,88

15058

3286341505818

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

104

LM005

1 166,00

1 434,18

1126

3286340112611

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

LM25-4

1 062,00

1 306,26

9991

3286340999113

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

LM001

945,00

1 162,35

18903

3286341890310

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

DM-V3

1 323,00

1 627,29

15060

3286341506013

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

LM005

957,00

1 177,11

18912

3286341891218

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

100

DM-V3

997,00

1 226,31

9988

3286340998819

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

LM001

1 141,00

1 403,43

9990

3286340999014

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

LM001

1 301,00

1 600,23

15062

3286341506211

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

LM005

1 141,00

1 403,43

6817

3286340681711

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

103

LM80EVO

1 085,00

1 334,55

15064

3286341506419

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

107

LM005

916,00

1 126,68

18908

3286341890815

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

107

DM-V3

1 256,00

1 544,88

17709

3286341770919

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

107

LM005

1 015,00

1 248,45

18926

3286341892611

4X4

Bridgestone

245/60 R18

245

60

18

105

DM-V3

1 292,00

1 589,16

18950

3286341895018

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

DM-V3

1 359,00

1 671,57

15069

3286341506914

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

LM005

1 098,00

1 350,54

18901

3286341890112

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

110

DM-V3

1 317,00

1 619,91

15071

3286341507119

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

114

LM005

1 206,00

1 483,38

6692

3286340669214

4X4

Bridgestone

275/60 R18

275

60

18

113

LM80EVO

1 326,00

1 630,98

7948

3286340794817

4X4

Bridgestone

275/60 R18

275

60

18

113

DM-V2

1 368,00

1 682,64

18967

3286341896718

4X4

Bridgestone

285/60 R18

285

60

18

116

DM-V3

1 461,00

1 797,03

12074

3286341207415

4X4

Bridgestone

225/65 R18

225

65

18

103

DM-V2

1 076,00

1 323,48

18906

3286341890617

4X4

Bridgestone

235/65 R18

235

65

18

106

DM-V3

1 245,00

1 531,35

15073

3286341507317

4X4

Bridgestone

235/65 R18

235

65

18

110

LM005

1 074,00

1 321,02

18965

3286341896510

4X4

Bridgestone

275/65 R18

275

65

18

114

DM-V3

1 395,00

1 715,85

18933

3286341893311

4X4

Bridgestone

265/70 R18

265

70

18

116

DM-V3

1 236,00

1 520,28

3783

3286340378314

4X4

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

LM25-1

1 188,00

1 461,24

4860

3286340486019

4X4

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

LM25-1

1 188,00

1 461,24

18910

3286341891010

4X4

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

DM-V3

1 146,00

1 409,58

15017

3286341501711

4X4

Bridgestone

275/55 R17

275

55

17

109

LM005

1 274,00

1 567,02

15028

3286341502817

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

96

LM005

837,00

1 029,51

15027

3286341502718

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

LM005

945,00

1 162,35

18918

3286341891812

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

DM-V3

1 008,00

1 239,84

16706

3286341670615

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

LM005DG

984,00

1 210,32

17712

3286341771213

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

LM005

997,00

1 226,31

15029

3286341502916

4X4

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

99

LM005

1 074,00

1 321,02

18913

3286341891317

4X4

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

103

DM-V3

1 085,00

1 334,55

16719

3286341671919

4X4

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

103

LM005DG

1 263,00

1 553,49

17706

3286341770612

4X4

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

103

LM005

1 170,00

1 439,10

1720

3286340172011

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

LM25-4

1 089,00

1 339,47

9107

3286340910712

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

DM-V2

1 132,00

1 392,36

18927

3286341892710

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

DM-V3

1 132,00

1 392,36

15030

3286341503012

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

106

LM005

1 092,00

1 343,16

7956

3286340795616

4X4

Bridgestone

255/60 R17

255

60

17

106

DM-V2

1 238,00

1 522,74

15031

3286341503111

4X4

Bridgestone

255/60 R17

255

60

17

110

LM005

1 116,00

1 372,68

10422

3286341042214

4X4

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

99

LM001

963,00

1 184,49

15032

3286341503210

4X4

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

103

LM005

963,00

1 184,49

18916

3286341891614

4X4

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

103

DM-V3

1 053,00

1 295,19

15035

3286341503517

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

102

LM005

1 015,00

1 248,45

15036

3286341503616

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

106

LM005

1 123,00

1 381,29

18911

3286341891119

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

106

DM-V3

1 116,00

1 372,68

15037

3286341503715

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

LM005

966,00

1 188,18

18907

3286341890716

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

DM-V3

1 161,00

1 428,03

15038

3286341503814

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

LM005

1 029,00

1 265,67

18952

3286341895216

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

107

DM-V3

1 188,00

1 461,24

15039

3286341503913

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

LM005

1 137,00

1 398,51

5947

3286340594714

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

LM80

1 166,00

1 434,18

18902

3286341890211

4X4

Bridgestone

255/65 R17

255

65

17

110

DM-V3

1 173,00

1 442,79

15040

3286341504019

4X4

Bridgestone

255/65 R17

255

65

17

114

LM005

1 123,00

1 381,29

18900

3286341890013

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

112

DM-V3

1 211,00

1 489,53

15042

3286341504217

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

116

LM005

1 143,00

1 405,89

18920

3286341892017

4X4

Bridgestone

275/65 R17

275

65

17

115

DM-V3

1 314,00

1 616,22

18929

3286341892918

4X4

Bridgestone

285/65 R17

285

65

17

116

DM-V3

1 546,00

1 901,58

11983

3286341198317

4X4

Bridgestone

245/70 R17

245

70

17

110

DM-V2

1 047,00

1 287,81

11985

3286341198515

4X4

Bridgestone

255/70 R17

255

70

17

112

DM-V2

1 357,00

1 669,11

18922

3286341892215

4X4

Bridgestone

265/70 R17

265

70

17

115

DM-V3

1 085,00

1 334,55

11986

3286341198614

4X4

Bridgestone

285/70 R17

285

70

17

117

DM-V2

1 717,00

2 111,91

4859

3286340485913

4X4

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

LM25-1

624,00

767,52

6600

3286340660013

4X4

Bridgestone

235/60 R16

235

60

16

100

LM80EVO

878,00

1 079,94

7935

3286340793513

4X4

Bridgestone

235/60 R16

235

60

16

100

DM-V2

950,00

1 168,50

5492

3286340549219

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

LM80

727,00

894,21

13976

3286341397611

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

LM005

693,00

852,39

15010

3286341501018

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

102

LM005

743,00

913,89

18917

3286341891713

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

102

DM-V3

714,00

878,22

6597

3286340659710

4X4

Bridgestone

255/65 R16

255

65

16

109

LM80EVO

990,00

1 217,70

18915

3286341891515

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

DM-V3

781,00

960,63

15013

3286341501315

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

LM005

729,00

896,67

18953

3286341895315

4X4

Bridgestone

225/70 R16

225

70

16

103

DM-V3

777,00

955,71

18935

3286341893519

4X4

Bridgestone

235/70 R16

235

70

16

106

DM-V3

900,00

1 107,00

18905

3286341890518

4X4

Bridgestone

245/70 R16

245

70

16

107

DM-V3

918,00

1 129,14

15015

3286341501513

4X4

Bridgestone

245/70 R16

245

70

16

111

LM005

941,00

1 157,43

12054

3286341205411

4X4

Bridgestone

255/70 R16

255

70

16

111

DM-V2

1 008,00

1 239,84

18899

3286341889918

4X4

Bridgestone

265/70 R16

265

70

16

112

DM-V3

1 031,00

1 268,13

18948

3286341894813

4X4

Bridgestone

275/70 R16

275

70

16

114

DM-V3

1 067,00

1 312,41

11990

3286341199017

4X4

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

104

DM-V2

986,00

1 212,78

18904

3286341890419

4X4

Bridgestone

245/75 R16

245

75

16

111

DM-V3

948,00

1 166,04

18943

3286341894318

4X4

Bridgestone

205/80 R16

205

80

16

104

DM-V3

815,00

1 002,45

6688

3286340668811

4X4

Bridgestone

205/80 R16

205

80

16

104

LM80EVO

817,00

1 004,91

18919

3286341891911

4X4

Bridgestone

205/70 R15

205

70

15

96

DM-V3

653,00

803,19

15006

3286341500615

4X4

Bridgestone

205/70 R15

205

70

15

96

LM005

682,00

838,86

18955

3286341895513

4X4

Bridgestone

215/70 R15

215

70

15

98

DM-V3

653,00

803,19

18957

3286341895711

4X4

Bridgestone

265/70 R15

265

70

15

112

DM-V3

1 042,00

1 281,66

9110

3286340911016

4X4

Bridgestone

235/75 R15

235

75

15

109

DM-V2

671,00

825,33

6598

3286340659819

4X4

Bridgestone

235/75 R15

235

75

15

109

LM80EVO

754,00

927,42

18162

3286341816211

4X4

Bridgestone

195/80 R15

195

80

15

96

DM-V2

684,00

841,32

14005

3286341400519

4X4

Bridgestone

215/80 R15

215

80

15

102

DM-V2

732,00

900,36

5013

3286340501316

CVR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

99

LM32C

727,00

894,21

5018

3286340501811

CVR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

100

LM32C

889,00

1 093,47

5023

3286340502313

CVR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

103

LM32C

941,00

1 157,43

7624

3286340762410

CVR

Bridgestone

195/65 R16

195

65

16

104

W810

734,00

902,82

5021

3286340502115

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

103

LM32C

765,00

940,95

7070

3286340707015

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

107

W995

750,00

922,50

7630

3286340763011

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

107

W810

822,00

1 011,06

6709

3286340670913

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

106

LM18C

810,00

996,30

7037

3286340703710

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

109

W995

804,00

988,92

7780

3286340778015

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

109

W810

860,00

1 057,80

7061

3286340706117

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

W995

878,00

1 079,94

7622

3286340762212

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

W810

905,00

1 113,15

7062

3286340706216

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

115

W995

950,00

1 168,50

7623

3286340762311

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

115

W810

988,00

1 215,24

9082

3286340908214

CVR

Bridgestone

185/75 R16

185

75

16

104

W810

752,00

924,96

7057

3286340705714

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

W995

678,00

833,94

9083

3286340908313

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

W810

657,00

808,11

9263

3286340926317

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

W810

657,00

808,11

9081

3286340908115

CVR

Bridgestone

205/75 R16

205

75

16

110

W810

729,00

896,67

7058

3286340705813

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

113

W995

860,00

1 057,80

7633

3286340763318

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

113

W810

968,00

1 190,64

7634

3286340763417

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

116

W810

986,00

1 212,78

9625

3286340962513

CVR

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

121

W810

1 040,00

1 279,20

5022

3286340502214

CVR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

102

LM32C

761,00

936,03

7035

3286340703512

CVR

Bridgestone

195/70 R15

195

70

15

104

W995

644,00

792,12

7621

3286340762113

CVR

Bridgestone

195/70 R15

195

70

15

104

W810

599,00

736,77

7626

3286340762618

CVR

Bridgestone

205/70 R15

205

70

15

106

W810

702,00

863,46

7632

3286340763219

CVR

Bridgestone

215/70 R15

215

70

15

109

W810

768,00

944,64

7036

3286340703611

CVR

Bridgestone

225/70 R15

225

70

15

112

W995

754,00

927,42

7631

3286340763110

CVR

Bridgestone

225/70 R15

225

70

15

112

W810

759,00

933,57

5017

3286340501712

CVR

Bridgestone

175/65 R14

175

65

14

90

LM32C

644,00

792,12

6822

3286340682213

CVR

Bridgestone

175/75 R14

175

75

14

99

W810

597,00

734,31

19363

3286341936315

PSR

Firestone

195/55 R20

195

55

20

95

WH4

700,00

861,00

18083

3286341808315

PSR

Firestone

235/35 R19

235

35

19

91

WH4

1 157,00

1 423,11

18093

3286341809312

PSR

Firestone

255/35 R19

255

35

19

96

WH4

1 085,00

1 334,55

19368

3286341936810

PSR

Firestone

235/40 R19

235

40

19

96

WH4

1 033,00

1 270,59

18092

3286341809213

PSR

Firestone

245/40 R19

245

40

19

98

WH4

1 186,00

1 458,78

18082

3286341808216

PSR

Firestone

255/40 R19

255

40

19

100

WH4

1 071,00

1 317,33

19365

3286341936513

PSR

Firestone

225/45 R19

225

45

19

96

WH4

1 105,00

1 359,15

18077

3286341807714

PSR

Firestone

235/45 R19

235

45

19

99

WH4

981,00

1 206,63

19372

3286341937213

PSR

Firestone

245/45 R19

245

45

19

102

WH4

1 049,00

1 290,27

18088

3286341808810

PSR

Firestone

225/40 R18

225

40

18

92

WH4

702,00

863,46

18058

3286341805819

PSR

Firestone

235/40 R18

235

40

18

95

WH4

898,00

1 104,54

18063

3286341806311

PSR

Firestone

245/40 R18

245

40

18

97

WH4

851,00

1 046,73

18076

3286341807615

PSR

Firestone

225/45 R18

225

45

18

95

WH4

777,00

955,71

18062

3286341806212

PSR

Firestone

235/45 R18

235

45

18

98

WH4

903,00

1 110,69

18084

3286341808414

PSR

Firestone

245/45 R18

245

45

18

100

WH4

864,00

1 062,72

19364

3286341936414

PSR

Firestone

215/50 R18

215

50

18

92

WH4

828,00

1 018,44

18089

3286341808919

PSR

Firestone

225/50 R18

225

50

18

99

WH4

761,00

936,03

18068

3286341806816

PSR

Firestone

215/55 R18

215

55

18

99

WH4

774,00

952,02

18070

3286341807011

PSR

Firestone

205/45 R17

205

45

17

88

WH4

714,00

878,22

18086

3286341808612

PSR

Firestone

215/45 R17

215

45

17

91

WH4

630,00

774,90

18071

3286341807110

PSR

Firestone

225/45 R17

225

45

17

91

WH4

603,00

741,69

18064

3286341806410

PSR

Firestone

225/45 R17

225

45

17

94

WH4

680,00

836,40

18059

3286341805918

PSR

Firestone

235/45 R17

235

45

17

97

WH4

831,00

1 022,13

18079

3286341807912

PSR

Firestone

245/45 R17

245

45

17

99

WH4

887,00

1 091,01

18085

3286341808513

PSR

Firestone

205/50 R17

205

50

17

93

WH4

678,00

833,94

18091

3286341809114

PSR

Firestone

215/50 R17

215

50

17

95

WH4

707,00

869,61

18080

3286341808018

PSR

Firestone

225/50 R17

225

50

17

98

WH4

693,00

852,39

7680

3286340768016

PSR

Firestone

225/50 R17

225

50

17

98

WH3

720,00

885,60

18095

3286341809510

PSR

Firestone

205/55 R17

205

55

17

95

WH4

772,00

949,56

18055

3286341805512

PSR

Firestone

215/55 R17

215

55

17

98

WH4

738,00

907,74

18050

3286341805017

PSR

Firestone

225/55 R17

225

55

17

101

WH4

741,00

911,43

18052

3286341805215

PSR

Firestone

235/55 R17

235

55

17

103

WH4

930,00

1 143,90

19375

3286341937510

PSR

Firestone

205/60 R17

205

60

17

93

WH4

738,00

907,74

19361

3286341936117

PSR

Firestone

195/45 R16

195

45

16

84

WH4

534,00

656,82

18066

3286341806618

PSR

Firestone

215/45 R16

215

45

16

90

WH4

565,00

694,95

18069

3286341806915

PSR

Firestone

195/50 R16

195

50

16

88

WH4

630,00

774,90

18053

3286341805314

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

87

WH4

504,00

619,92

18074

3286341807417

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

91

WH4

545,00

670,35

18087

3286341808711

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

WH4

457,00

562,11

18039

3286341803914

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

WH4

444,00

546,12

18054

3286341805413

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

94

WH4

509,00

626,07

6348

3286340634816

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

94

WH3

597,00

734,31

18094

3286341809411

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

93

WH4

594,00

730,62

18056

3286341805611

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

97

WH4

635,00

781,05

18073

3286341807318

PSR

Firestone

225/55 R16

225

55

16

99

WH4

635,00

781,05

18060

3286341806014

PSR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

89

WH4

509,00

626,07

18061

3286341806113

PSR

Firestone

205/60 R16

205

60

16

92

WH4

482,00

592,86

18081

3286341808117

PSR

Firestone

205/60 R16

205

60

16

96

WH4

509,00

626,07

18075

3286341807516

PSR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

99

WH4

585,00

719,55

19362

3286341936216

PSR

Firestone

195/50 R15

195

50

15

86

WH4

376,00

462,48

18038

3286341803815

PSR

Firestone

185/55 R15

185

55

15

86

WH4

453,00

557,19

18051

3286341805116

PSR

Firestone

195/55 R15

195

55

15

85

WH4

448,00

551,04

18035

3286341803518

PSR

Firestone

165/60 R15

165

60

15

81

WH4

349,00

429,27

18040

3286341804010

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

84

WH4

322,00

396,06

18048

3286341804812

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

88

WH4

329,00

404,67

18044

3286341804416

PSR

Firestone

195/60 R15

195

60

15

88

WH4

383,00

471,09

7689

3286340768917

PSR

Firestone

205/60 R15

205

60

15

91

WH3

502,00

617,46

18043

3286341804317

PSR

Firestone

165/65 R15

165

65

15

81

WH4

327,00

402,21

18042

3286341804218

PSR

Firestone

175/65 R15

175

65

15

84

WH4

306,00

376,38

18037

3286341803716

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

88

WH4

315,00

387,45

18047

3286341804713

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

92

WH4

369,00

453,87

18067

3286341806717

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

WH4

374,00

460,02

18046

3286341804614

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

WH4

311,00

382,53

18034

3286341803419

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

95

WH4

360,00

442,80

18041

3286341804119

PSR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

94

WH4

480,00

590,40

7688

3286340768818

PSR

Firestone

215/65 R15

215

65

15

96

WH3

597,00

734,31

18030

3286341803013

PSR

Firestone

185/60 R14

185

60

14

82

WH4

313,00

384,99

18036

3286341803617

PSR

Firestone

155/65 R14

155

65

14

79

WH4

270,00

332,10

18033

3286341803310

PSR

Firestone

165/65 R14

165

65

14

79

WH4

318,00

391,14

18032

3286341803211

PSR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

82

WH4

268,00

329,64

22929

3286342292915

PSR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

86

WH4

275,00

338,25

18031

3286341803112

PSR

Firestone

185/65 R14

185

65

14

86

WH4

322,00

396,06

18049

3286341804911

PSR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

85

WH4

297,00

365,31

18045

3286341804515

PSR

Firestone

175/70 R14

175

70

14

88

WH4

324,00

398,52

6874

3286340687416

PSR

Firestone

185/70 R14

185

70

14

88

WH3

376,00

462,48

8013

3286340801317

PSR

Firestone

165/65 R13

165

65

13

77

WINHAWK

286,00

351,78

7683

3286340768313

PSR

Firestone

155/70 R13

155

70

13

75

WH3

266,00

327,18

18859

3286341885910

PSR

Firestone

165/70 R13

165

70

13

79

WINHAWK

270,00

332,10

7677

3286340767712

PSR

Firestone

155/80 R13

155

80

13

79

WH3

264,00

324,72

19373

3286341937312

4X4

Firestone

255/45 R20

255

45

20

105

WH4

1 238,00

1 522,74

18020

3286341802016

4X4

Firestone

275/45 R20

275

45

20

110

WH4

1 233,00

1 516,59

19369

3286341936919

4X4

Firestone

235/50 R19

235

50

19

103

WH4

1 013,00

1 245,99

18011

3286341801118

4X4

Firestone

255/50 R19

255

50

19

107

WH4

898,00

1 104,54

19366

3286341936612

4X4

Firestone

225/55 R19

225

55

19

99

WH4

1 035,00

1 273,05

19370

3286341937015

4X4

Firestone

235/55 R19

235

55

19

105

WH4

1 053,00

1 295,19

18012

3286341801217

4X4

Firestone

255/55 R19

255

55

19

111

WH4

950,00

1 168,50

18023

3286341802313

4X4

Firestone

235/50 R18

235

50

18

101

WH4

941,00

1 157,43

18018

3286341801811

4X4

Firestone

225/55 R18

225

55

18

102

WH4

788,00

969,24

18024

3286341802412

4X4

Firestone

235/55 R18

235

55

18

104

WH4

945,00

1 162,35

18013

3286341801316

4X4

Firestone

255/55 R18

255

55

18

109

WH4

797,00

980,31

19367

3286341936711

4X4

Firestone

225/60 R18

225

60

18

104

WH4

795,00

977,85

18014

3286341801415

4X4

Firestone

235/60 R18

235

60

18

107

WH4

806,00

991,38

19374

3286341937411

4X4

Firestone

255/60 R18

255

60

18

112

WH4

833,00

1 024,59

18021

3286341802115

4X4

Firestone

215/60 R17

215

60

17

96

WH4

689,00

847,47

18022

3286341802214

4X4

Firestone

225/60 R17

225

60

17

99

WH4

777,00

955,71

8808

3286340880817

4X4

Firestone

235/60 R17

235

60

17

102

DESTWIN

873,00

1 073,79

18015

3286341801514

4X4

Firestone

215/65 R17

215

65

17

103

WH4

754,00

927,42

18026

3286341802610

4X4

Firestone

225/65 R17

225

65

17

106

WH4

783,00

963,09

18025

3286341802511

4X4

Firestone

235/65 R17

235

65

17

108

WH4

828,00

1 018,44

18017

3286341801712

4X4

Firestone

215/65 R16

215

65

16

98

WH4

531,00

653,13

18016

3286341801613

4X4

Firestone

215/65 R16

215

65

16

102

WH4

574,00

706,02

18028

3286341802818

4X4

Firestone

215/70 R16

215

70

16

100

WH4

576,00

708,48

10312

3286341031218

4X4

Firestone

205/70 R15

205

70

15

96

DESTWIN

531,00

653,13

18328

3286341832815

CVR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

99

VANH2WI

644,00

792,12

18326

3286341832617

CVR

Firestone

195/65 R16

195

65

16

104

VANH2WI

671,00

825,33

18325

3286341832518

CVR

Firestone

205/65 R16

205

65

16

107

VANH2WI

693,00

852,39

18324

3286341832419

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

106

VANH2WI

646,00

794,58

18340

3286341834017

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

109

VANH2WI

718,00

883,14

18327

3286341832716

CVR

Firestone

225/65 R16

225

65

16

112

VANH2WI

797,00

980,31

18331

3286341833119

CVR

Firestone

235/65 R16

235

65

16

115

VANH2WI

885,00

1 088,55

18338

3286341833812

CVR

Firestone

185/75 R16

185

75

16

104

VANH2WI

617,00

758,91

18333

3286341833317

CVR

Firestone

195/75 R16

195

75

16

107

VANH2WI

576,00

708,48

18334

3286341833416

CVR

Firestone

205/75 R16

205

75

16

110

VANH2WI

660,00

811,80

18332

3286341833218

CVR

Firestone

215/75 R16

215

75

16

113

VANH2WI

806,00

991,38

18828

3286341882810

CVR

Firestone

225/75 R16

225

75

16

121

VANH2WI

876,00

1 077,48

18330

3286341833010

CVR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

102

VANH2WI

637,00

783,51

18337

3286341833713

CVR

Firestone

195/70 R15

195

70

15

104

VANH2WI

498,00

612,54

18336

3286341833614

CVR

Firestone

205/70 R15

205

70

15

106

VANH2WI

615,00

756,45

18335

3286341833515

CVR

Firestone

215/70 R15

215

70

15

109

VANH2WI

642,00

789,66

18339

3286341833911

CVR

Firestone

225/70 R15

225

70

15

112

VANH2WI

660,00

811,80

18323

3286341832310

CVR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

90

VANH2WI

511,00

628,53

18329

3286341832914

CVR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

89

VANH2WI

507,00

623,61

23180

3286342318011

PSR

Dayton

225/40 R18

225

40

18

92

DW510E

448,00

551,04

23181

3286342318110

PSR

Dayton

245/40 R18

245

40

18

97

DW510E

516,00

634,68

23182

3286342318219

PSR

Dayton

225/45 R18

225

45

18

95

DW510E

493,00

606,39

23183

3286342318318

PSR

Dayton

235/45 R18

235

45

18

98

DW510E

525,00

645,75

23186

3286342318615

PSR

Dayton

245/45 R18

245

45

18

100

DW510E

534,00

656,82

7339

3286340733915

PSR

Dayton

225/45 R17

225

45

17

91

DW510E

365,00

448,95

7356

3286340735612

PSR

Dayton

205/50 R17

205

50

17

93

DW510E

477,00

586,71

23165

3286342316512

PSR

Dayton

215/50 R17

215

50

17

95

DW510E

414,00

509,22

23164

3286342316413

PSR

Dayton

225/50 R17

225

50

17

98

DW510E

437,00

537,51

23167

3286342316710

PSR

Dayton

205/55 R17

205

55

17

95

DW510E

482,00

592,86

23168

3286342316819

PSR

Dayton

215/55 R17

215

55

17

98

DW510E

459,00

564,57

23169

3286342316918

PSR

Dayton

225/55 R17

225

55

17

101

DW510E

455,00

559,65

23166

3286342316611

PSR

Dayton

235/55 R17

235

55

17

103

DW510E

527,00

648,21

7354

3286340735414

PSR

Dayton

205/50 R16

205

50

16

87

DW510E

399,00

490,77

7353

3286340735315

PSR

Dayton

195/55 R16

195

55

16

87

DW510E

324,00

398,52

7333

3286340733311

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

91

DW510E

313,00

384,99

8227

3286340822718

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

91

DW510E

313,00

384,99

7357

3286340735711

PSR

Dayton

215/55 R16

215

55

16

93

DW510E

381,00

468,63

7351

3286340735117

PSR

Dayton

225/55 R16

225

55

16

95

DW510E

426,00

523,98

7350

3286340735018

PSR

Dayton

205/60 R16

205

60

16

92

DW510E

349,00

429,27

7355

3286340735513

PSR

Dayton

215/60 R16

215

60

16

99

DW510E

394,00

484,62

18287

3286341828719

PSR

Dayton

195/50 R15

195

50

15

86

DW510E

279,00

343,17

18737

3286341873719

PSR

Dayton

185/55 R15

185

55

15

82

DW510E

291,00

357,93

18738

3286341873818

PSR

Dayton

195/55 R15

195

55

15

85

DW510E

304,00

373,92

7341

3286340734110

PSR

Dayton

185/60 R15

185

60

15

88

DW510E

273,00

335,79

7346

3286340734615

PSR

Dayton

195/60 R15

195

60

15

88

DW510E

297,00

365,31

7352

3286340735216

PSR

Dayton

175/65 R15

175

65

15

84

DW510E

248,00

305,04

7361

3286340736114

PSR

Dayton

185/65 R15

185

65

15

88

DW510E

255,00

313,65

7348

3286340734813

PSR

Dayton

195/65 R15

195

65

15

91

DW510E

259,00

318,57

7335

3286340733519

PSR

Dayton

205/65 R15

205

65

15

94

DW510E

313,00

384,99

7347

3286340734714

PSR

Dayton

185/60 R14

185

60

14

82

DW510E

248,00

305,04

18285

3286341828511

PSR

Dayton

155/65 R14

155

65

14

79

DW510E

223,00

274,29

18736

3286341873610

PSR

Dayton

165/65 R14

165

65

14

79

DW510E

243,00

298,89

7344

3286340734417

PSR

Dayton

175/65 R14

175

65

14

82

DW510E

234,00

287,82

7345

3286340734516

PSR

Dayton

185/65 R14

185

65

14

86

DW510E

266,00

327,18

18282

3286341828214

PSR

Dayton

165/70 R14

165

70

14

81

DW510E

241,00

296,43

7343

3286340734318

PSR

Dayton

175/70 R14

175

70

14

84

DW510E

250,00

307,50

7330

3286340733014

PSR

Dayton

185/70 R14

185

70

14

88

DW510E

284,00

349,32

18288

3286341828818

PSR

Dayton

155/65 R13

155

65

13

73

DW510E

214,00

263,22

7360

3286340736015

PSR

Dayton

175/65 R13

175

65

13

80

DW510E

248,00

305,04

18293

3286341829310

PSR

Dayton

145/70 R13

145

70

13

71

DW510E

198,00

243,54

18283

3286341828313

PSR

Dayton

155/70 R13

155

70

13

75

DW510E

205,00

252,15

18735

3286341873511

PSR

Dayton

165/70 R13

165

70

13

79

DW510E

223,00

274,29

7349

3286340734912

PSR

Dayton

175/70 R13

175

70

13

82

DW510E

228,00

280,44

23189

3286342318912

4X4

Dayton

225/55 R18

225

55

18

102

DW510E

511,00

628,53

23173

3286342317311

4X4

Dayton

215/60 R17

215

60

17

96

DW510E

498,00

612,54

23170

3286342317014

4X4

Dayton

225/60 R17

225

60

17

99

DW510E

513,00

630,99

23162

3286342316215

4X4

Dayton

215/65 R16

215

65

16

98

DW510E

385,00

473,55

10657

3286341065718

CVR

Dayton

195/60 R16

195

60

16

99

DYVANW

423,00

520,29

10658

3286341065817

CVR

Dayton

195/65 R16

195

65

16

104

DYVANW

428,00

526,44

10662

3286341066210

CVR

Dayton

205/65 R16

205

65

16

107

DYVANW

475,00

584,25

10664

3286341066418

CVR

Dayton

215/65 R16

215

65

16

109

DYVANW

464,00

570,72

10667

3286341066715

CVR

Dayton

225/65 R16

225

65

16

112

DYVANW

482,00

592,86

10669

3286341066913

CVR

Dayton

235/65 R16

235

65

16

115

DYVANW

513,00

630,99

10655

3286341065510

CVR

Dayton

185/75 R16

185

75

16

104

DYVANW

412,00

506,76

10660

3286341066012

CVR

Dayton

195/75 R16

195

75

16

107

DYVANW

437,00

537,51

10663

3286341066319

CVR

Dayton

205/75 R16

205

75

16

110

DYVANW

453,00

557,19

10666

3286341066616

CVR

Dayton

215/75 R16

215

75

16

116

DYVANW

525,00

645,75

10659

3286341065916

CVR

Dayton

195/70 R15

195

70

15

104

DYVANW

385,00

473,55

10665

3286341066517

CVR

Dayton

215/70 R15

215

70

15

109

DYVANW

441,00

542,43

10668

3286341066814

CVR

Dayton

225/70 R15

225

70

15

112

DYVANW

475,00

584,25

10656

3286341065619

CVR

Dayton

185/80 R14

185

80

14

102

DYVANW

399,00

490,77

10661

3286341066111

CVR

Dayton

195/82 R14

195

82

14

106

DYVANW

410,00

504,30

23236

3286342323619

PSR

Seiberling

225/40 R18

225

40

18

92

SBWIN

448,00

551,04

23237

3286342323718

PSR

Seiberling

245/40 R18

245

40

18

97

SBWIN

516,00

634,68

23238

3286342323817

PSR

Seiberling

235/45 R18

235

45

18

98

SBWIN

525,00

645,75

23239

3286342323916

PSR

Seiberling

245/45 R18

245

45

18

100

SBWIN

534,00

656,82

7502

3286340750219

PSR

Seiberling

225/45 R17

225

45

17

91

SBWIN

365,00

448,95

7512

3286340751216

PSR

Seiberling

205/50 R17

205

50

17

93

SBWIN

477,00

586,71

23225

3286342322513

PSR

Seiberling

225/50 R17

225

50

17

98

SBWIN

437,00

537,51

23231

3286342323114

PSR

Seiberling

205/55 R17

205

55

17

95

SBWIN

482,00

592,86

23230

3286342323015

PSR

Seiberling

215/55 R17

215

55

17

98

SBWIN

459,00

564,57

23228

3286342322810

PSR

Seiberling

225/55 R17

225

55

17

101

SBWIN

455,00

559,65

23229

3286342322919

PSR

Seiberling

235/55 R17

235

55

17

103

SBWIN

527,00

648,21

7513

3286340751315

PSR

Seiberling

205/50 R16

205

50

16

87

SBWIN

399,00

490,77

7511

3286340751117

PSR

Seiberling

195/55 R16

195

55

16

87

SBWIN

324,00

398,52

7499

3286340749916

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

91

SBWIN

313,00

384,99

8238

3286340823814

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

91

SBWIN

304,00

373,92

7514

3286340751414

PSR

Seiberling

215/55 R16

215

55

16

93

SBWIN

381,00

468,63

7510

3286340751018

PSR

Seiberling

225/55 R16

225

55

16

95

SBWIN

426,00

523,98

7515

3286340751513

PSR

Seiberling

205/60 R16

205

60

16

92

SBWIN

349,00

429,27

7516

3286340751612

PSR

Seiberling

215/60 R16

215

60

16

99

SBWIN

394,00

484,62

18291

3286341829112

PSR

Seiberling

195/50 R15

195

50

15

86

SBWIN

279,00

343,17

18745

3286341874518

PSR

Seiberling

185/55 R15

185

55

15

82

SBWIN

291,00

357,93

18746

3286341874617

PSR

Seiberling

195/55 R15

195

55

15

85

SBWIN

304,00

373,92

7497

3286340749718

PSR

Seiberling

185/60 R15

185

60

15

88

SBWIN

273,00

335,79

7506

3286340750615

PSR

Seiberling

195/60 R15

195

60

15

88

SBWIN

297,00

365,31

7519

3286340751919

PSR

Seiberling

175/65 R15

175

65

15

84

SBWIN

248,00

305,04

7523

3286340752312

PSR

Seiberling

185/65 R15

185

65

15

88

SBWIN

255,00

313,65

7517

3286340751711

PSR

Seiberling

195/65 R15

195

65

15

91

SBWIN

259,00

318,57

7503

3286340750318

PSR

Seiberling

205/65 R15

205

65

15

94

SBWIN

313,00

384,99

7507

3286340750714

PSR

Seiberling

185/60 R14

185

60

14

82

SBWIN

248,00

305,04

18296

3286341829617

PSR

Seiberling

155/65 R14

155

65

14

79

SBWIN

223,00

274,29

18744

3286341874419

PSR

Seiberling

165/65 R14

165

65

14

79

SBWIN

243,00

298,89

7505

3286340750516

PSR

Seiberling

175/65 R14

175

65

14

82

SBWIN

234,00

287,82

7509

3286340750912

PSR

Seiberling

185/65 R14

185

65

14

86

SBWIN

266,00

327,18

18290

3286341829013

PSR

Seiberling

165/70 R14

165

70

14

81

SBWIN

241,00

296,43

7504

3286340750417

PSR

Seiberling

175/70 R14

175

70

14

84

SBWIN

250,00

307,50

7496

3286340749619

PSR

Seiberling

185/70 R14

185

70

14

88

SBWIN

284,00

349,32

18289

3286341828917

PSR

Seiberling

155/65 R13

155

65

13

73

SBWIN

214,00

263,22

7522

3286340752213

PSR

Seiberling

175/65 R13

175

65

13

80

SBWIN

248,00

305,04

18280

3286341828016

PSR

Seiberling

145/70 R13

145

70

13

71

SBWIN

198,00

243,54

18281

3286341828115

PSR

Seiberling

155/70 R13

155

70

13

75

SBWIN

205,00

252,15

18743

3286341874310

PSR

Seiberling

165/70 R13

165

70

13

79

SBWIN

223,00

274,29

7518

3286340751810

PSR

Seiberling

175/70 R13

175

70

13

82

SBWIN

228,00

280,44

23232

3286342323213

4X4

Seiberling

215/60 R17

215

60

17

96

SBWIN

498,00

612,54

23233

3286342323312

4X4

Seiberling

225/60 R17

225

60

17

99

SBWIN

513,00

630,99

23224

3286342322414

4X4

Seiberling

215/65 R16

215

65

16

98

SBWIN

385,00

473,55

10727

3286341072716

CVR

Seiberling

195/60 R16

195

60

16

99

SBVANW

423,00

520,29

10728

3286341072815

CVR

Seiberling

195/65 R16

195

65

16

104

SBVANW

428,00

526,44

10732

3286341073218

CVR

Seiberling

205/65 R16

205

65

16

107

SBVANW

475,00

584,25

10734

3286341073416

CVR

Seiberling

215/65 R16

215

65

16

109

SBVANW

464,00

570,72

10737

3286341073713

CVR

Seiberling

225/65 R16

225

65

16

112

SBVANW

482,00

592,86

10739

3286341073911

CVR

Seiberling

235/65 R16

235

65

16

115

SBVANW

513,00

630,99

10725

3286341072518

CVR

Seiberling

185/75 R16

185

75

16

104

SBVANW

412,00

506,76

10730

3286341073010

CVR

Seiberling

195/75 R16

195

75

16

107

SBVANW

437,00

537,51

10733

3286341073317

CVR

Seiberling

205/75 R16

205

75

16

110

SBVANW

453,00

557,19

10736

3286341073614

CVR

Seiberling

215/75 R16

215

75

16

116

SBVANW

525,00

645,75

10729

3286341072914

CVR

Seiberling

195/70 R15

195

70

15

104

SBVANW

385,00

473,55

10735

3286341073515

CVR

Seiberling

215/70 R15

215

70

15

109

SBVANW

441,00

542,43

10738

3286341073812

CVR

Seiberling

225/70 R15

225

70

15

112

SBVANW

475,00

584,25

10726

3286341072617

CVR

Seiberling

185/80 R14

185

80

14

102

SBVANW

399,00

490,77

10731

3286341073119

CVR

Seiberling

195/82 R14

195

82

14

106

SBVANW

410,00

504,30

                       
                       

Całoroczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19810

3286341981018

PSR

Bridgestone

275/45 R21

275

45

21

110

A005E

1 400,00

1 722,00

19449

3286341944914

PSR

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

99

A005E

1 613,00

1 983,99

19800

3286341980011

PSR

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

105

A005E

1 807,00

2 222,61

19801

3286341980110

PSR

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

A005E

1 786,00

2 196,78

19388

3286341938814

PSR

Bridgestone

195/55 R20

195

55

20

95

A005E

847,00

1 041,81

19432

3286341943214

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

A005E

1 243,00

1 528,89

19806

3286341980615

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

A005E

1 331,00

1 637,13

19808

3286341980813

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

A005E

1 281,00

1 575,63

19797

3286341979718

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

A005E

1 300,00

1 599,00

19445

3286341944518

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

A005E

1 331,00

1 637,13

19452

3286341945218

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

A005E

1 400,00

1 722,00

19456

3286341945614

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

105

A005E

1 850,00

2 275,50

19421

3286341942118

PSR

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

96

A005E

1 347,00

1 656,81

19803

3286341980318

PSR

Bridgestone

235/45 R19

235

45

19

99

A005E

1 058,00

1 301,34

19448

3286341944815

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

A005E

1 554,00

1 911,42

11174

3286341117417

PSR

Bridgestone

275/55 R19

275

55

19

111

ALENZAS

1 502,00

1 847,46

19451

3286341945119

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

94

A005E

1 140,00

1 402,20

19416

3286341941616

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

A005E

792,00

974,16

19433

3286341943313

PSR

Bridgestone

235/40 R18

235

40

18

95

A005E

1 015,00

1 248,45

19444

3286341944419

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

A005E

1 052,00

1 293,96

19420

3286341942019

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

A005E

1 154,00

1 419,42

19435

3286341943511

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

A005E

1 147,00

1 410,81

19447

3286341944716

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

A005E

1 190,00

1 463,70

19453

3286341945317

PSR

Bridgestone

255/45 R18

255

45

18

103

A005E

1 231,00

1 514,13

19809

3286341980912

PSR

Bridgestone

215/50 R18

215

50

18

92

A005E

1 013,00

1 245,99

19799

3286341979916

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

99

A005E

1 277,00

1 570,71

19450

3286341945010

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

A005E

1 500,00

1 845,00

22975

3286342297514

PSR

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

A005

1 006,00

1 237,38

19798

3286341979817

PSR

Bridgestone

205/40 R17

205

40

17

84

A005E

949,00

1 167,27

19802

3286341980219

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

A005E

920,00

1 131,60

19394

3286341939415

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

A005E

997,00

1 226,31

19406

3286341940619

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

A005E

826,00

1 015,98

18138

3286341813814

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

A005

876,00

1 077,48

19417

3286341941715

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

A005E

717,00

881,91

19418

3286341941814

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

A005E

740,00

910,20

19419

3286341941913

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

A005DGE

826,00

1 015,98

19434

3286341943412

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

97

A005E

810,00

996,30

19446

3286341944617

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

99

A005E

1 140,00

1 402,20

19395

3286341939514

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

A005E

920,00

1 131,60

19396

3286341939613

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

A005E

938,00

1 153,74

19407

3286341940718

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

A005E

1 013,00

1 245,99

19422

3286341942217

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

A005E

974,00

1 198,02

19423

3286341942316

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

A005DGE

1 086,00

1 335,78

19400

3286341940015

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

A005E

949,00

1 167,27

19409

3286341940916

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

A005E

1 006,00

1 237,38

19425

3286341942514

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

101

A005E

1 047,00

1 287,81

19429

3286341942910

PSR

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

103

A005E

983,00

1 209,09

19807

3286341980714

PSR

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

103

A005E

963,00

1 184,49

19384

3286341938418

PSR

Bridgestone

195/45 R16

195

45

16

84

A005E

697,00

857,31

19405

3286341940510

PSR

Bridgestone

215/45 R16

215

45

16

90

A005E

967,00

1 189,41

19380

3286341938012

PSR

Bridgestone

185/55 R16

185

55

16

87

A005E

879,00

1 081,17

19387

3286341938715

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

A005E

790,00

971,70

19397

3286341939712

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

A005E

549,00

675,27

19398

3286341939811

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

A005E

572,00

703,56

19399

3286341939910

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

A005DGE

635,00

781,05

19408

3286341940817

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

A005E

920,00

1 131,60

19424

3286341942415

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

A005E

967,00

1 189,41

19390

3286341939019

PSR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

93

A005E

842,00

1 035,66

19401

3286341940114

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

A005E

747,00

918,81

19402

3286341940213

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

A005DGE

833,00

1 024,59

19411

3286341941111

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

A005E

904,00

1 111,92

19428

3286341942811

PSR

Bridgestone

225/60 R16

225

60

16

102

A005E

1 052,00

1 293,96

19385

3286341938517

PSR

Bridgestone

195/50 R15

195

50

15

82

A005E

460,00

565,80

19379

3286341937916

PSR

Bridgestone

185/55 R15

185

55

15

86

A005E

615,00

756,45

19386

3286341938616

PSR

Bridgestone

195/55 R15

195

55

15

89

A005E

690,00

848,70

19381

3286341938111

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

88

A005E

562,00

691,26

19389

3286341938913

PSR

Bridgestone

195/60 R15

195

60

15

92

A005E

549,00

675,27

19378

3286341937817

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

88

A005E

519,00

638,37

19382

3286341938210

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

A005E

449,00

552,27

19391

3286341939118

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

A005E

437,00

537,51

19393

3286341939316

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

95

A005E

465,00

571,95

19403

3286341940312

PSR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

99

A005E

665,00

817,95

19811

3286341981117

4X4

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

103

A005E

1 113,00

1 368,99

19454

3286341945416

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

A005E

1 331,00

1 637,13

13784

3286341378412

4X4

Bridgestone

275/50 R19

275

50

19

112

ALENZAS

1 315,00

1 617,45

19427

3286341942712

4X4

Bridgestone

225/55 R19

225

55

19

99

A005E

1 174,00

1 444,02

19439

3286341943917

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

105

A005E

1 168,00

1 436,64

19805

3286341980516

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

A005E

1 400,00

1 722,00

19436

3286341943610

4X4

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

101

A005E

1 070,00

1 316,10

19410

3286341941012

4X4

Bridgestone

215/55 R18

215

55

18

99

A005E

1 063,00

1 307,49

19426

3286341942613

4X4

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

A005E

1 042,00

1 281,66

19438

3286341943818

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

104

A005E

995,00

1 223,85

9426

3286340942614

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

AT001

981,00

1 206,63

19455

3286341945515

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

A005E

1 220,00

1 500,60

19430

3286341943016

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

100

A005E

1 006,00

1 237,38

19441

3286341944112

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

107

A005E

1 022,00

1 257,06

10308

3286341030815

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

AT001

897,00

1 103,31

19804

3286341980417

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

A005E

990,00

1 217,70

19443

3286341944310

4X4

Bridgestone

235/65 R18

235

65

18

106

A005E

1 234,00

1 517,82

19437

3286341943719

4X4

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

A005E

1 033,00

1 270,59

19412

3286341941210

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

A005E

926,00

1 138,98

19413

3286341941319

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

A005DGE

1 033,00

1 270,59

19431

3286341943115

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

106

A005E

936,00

1 151,28

9425

3286340942515

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

AT001

845,00

1 039,35

19442

3286341944211

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

A005E

938,00

1 153,74

10307

3286341030716

4X4

Bridgestone

255/65 R17

255

65

17

110

AT001

938,00

1 153,74

9424

3286340942416

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

112

AT001

970,00

1 193,10

10306

3286341030617

4X4

Bridgestone

245/70 R17

245

70

17

110

AT001

1 183,00

1 455,09

10309

3286341030914

4X4

Bridgestone

265/70 R17

265

70

17

115

AT001

958,00

1 178,34

9436

3286340943611

4X4

Bridgestone

7,5/0 R16

7,5

0

16

114

AT001

963,00

1 184,49

19440

3286341944013

4X4

Bridgestone

235/60 R16

235

60

16

104

A005E

890,00

1 094,70

9423

3286340942317

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

AT001

758,00

932,34

19414

3286341941418

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

102

A005E

781,00

960,63

19415

3286341941517

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

A005E

835,00

1 027,05

9422

3286340942218

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

AT001

790,00

971,70

9421

3286340942119

4X4

Bridgestone

235/70 R16

235

70

16

106

AT001

929,00

1 142,67

9431

3286340943116

4X4

Bridgestone

245/70 R16

245

70

16

107

AT001

999,00

1 228,77

9429

3286340942911

4X4

Bridgestone

255/70 R16

255

70

16

111

AT001

1 015,00

1 248,45

9418

3286340941815

4X4

Bridgestone

265/70 R16

265

70

16

112

AT001

992,00

1 220,16

9420

3286340942010

4X4

Bridgestone

265/70 R16

265

70

16

112

AT001

1 008,00

1 239,84

9432

3286340943215

4X4

Bridgestone

275/70 R16

275

70

16

114

AT001

1 222,00

1 503,06

12003

3286341200317

4X4

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

116

AT001

1 090,00

1 340,70

9433

3286340943314

4X4

Bridgestone

265/75 R16

265

75

16

116

AT001

1 154,00

1 419,42

9434

3286340943413

4X4

Bridgestone

205/80 R16

205

80

16

104

AT001

683,00

840,09

9430

3286340943017

4X4

Bridgestone

215/80 R16

215

80

16

103

AT001

1 042,00

1 281,66

9435

3286340943512

4X4

Bridgestone

10,5/0 R15

10,5

0

15

109

AT001

1 027,00

1 263,21

9419

3286340941914

4X4

Bridgestone

205/70 R15

205

70

15

96

AT001

685,00

842,55

9428

3286340942812

4X4

Bridgestone

225/70 R15

225

70

15

100

AT001

806,00

991,38

10305

3286341030518

4X4

Bridgestone

255/70 R15

255

70

15

108

AT001

1 011,00

1 243,53

9417

3286340941716

4X4

Bridgestone

265/70 R15

265

70

15

112

AT001

956,00

1 175,88

10303

3286341030310

4X4

Bridgestone

215/75 R15

215

75

15

100

AT001

717,00

881,91

9415

3286340941518

4X4

Bridgestone

235/75 R15

235

75

15

105

AT001

790,00

971,70

9416

3286340941617

4X4

Bridgestone

235/75 R15

235

75

15

109

AT001

801,00

985,23

9414

3286340941419

4X4

Bridgestone

195/80 R15

195

80

15

96

AT001

701,00

862,23

9427

3286340942713

4X4

Bridgestone

215/80 R15

215

80

15

102

AT001

806,00

991,38

20790

3286342079011

CVR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

109

DUR A/S

1 240,00

1 525,20

20789

3286342078915

CVR

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

109

DUR A/S

1 249,00

1 536,27

20767

3286342076713

CVR

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

117

DUR A/S

1 300,00

1 599,00

20776

3286342077611

CVR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

99

DUR A/S

885,00

1 088,55

20782

3286342078212

CVR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

103

DUR A/S

1 022,00

1 257,06

20774

3286342077413

CVR

Bridgestone

195/65 R16

195

65

16

104

DUR A/S

867,00

1 066,41

20777

3286342077710

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

107

DUR A/S

917,00

1 127,91

20781

3286342078113

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

106

DUR A/S

942,00

1 158,66

20780

3286342078014

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

109

DUR A/S

947,00

1 164,81

20784

3286342078410

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

DUR A/S

1 070,00

1 316,10

20786

3286342078618

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

115

DUR A/S

1 111,00

1 366,53

20787

3286342078717

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

121

DUR A/S

1 211,00

1 489,53

20773

3286342077314

CVR

Bridgestone

185/75 R16

185

75

16

104

DUR A/S

874,00

1 075,02

20775

3286342077512

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

DUR A/S

758,00

932,34

20778

3286342077819

CVR

Bridgestone

205/75 R16

205

75

16

110

DUR A/S

860,00

1 057,80

20768

3286342076812

CVR

Bridgestone

205/75 R16

205

75

16

113

DUR A/S

901,00

1 108,23

20779

3286342077918

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

113

DUR A/S

1 072,00

1 318,56

20783

3286342078311

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

116

DUR A/S

1 113,00

1 368,99

20785

3286342078519

CVR

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

121

DUR A/S

1 295,00

1 592,85

20770

3286342077017

CVR

Bridgestone

215/65 R15

215

65

15

104

DUR A/S

961,00

1 182,03

20769

3286342076911

CVR

Bridgestone

195/70 R15

195

70

15

104

DUR A/S

665,00

817,95

20771

3286342077116

CVR

Bridgestone

215/70 R15

215

70

15

109

DUR A/S

920,00

1 131,60

20772

3286342077215

CVR

Bridgestone

225/70 R15

225

70

15

112

DUR A/S

906,00

1 114,38

16755

3286341675511

PSR

Firestone

225/40 R18

225

40

18

92

MSEASN2

606,00

745,38

16749

3286341674910

PSR

Firestone

225/45 R17

225

45

17

94

MSEASN2

546,00

671,58

16724

3286341672411

PSR

Firestone

205/50 R17

205

50

17

93

MSEASN2

688,00

846,24

16757

3286341675719

PSR

Firestone

215/50 R17

215

50

17

95

MSEASN2

763,00

938,49

16756

3286341675610

PSR

Firestone

225/50 R17

225

50

17

98

MSEASN2

756,00

929,88

16762

3286341676211

PSR

Firestone

205/55 R17

205

55

17

95

MSEASN2

713,00

876,99

16753

3286341675313

PSR

Firestone

215/55 R17

215

55

17

98

MSEASN2

769,00

945,87

16752

3286341675214

PSR

Firestone

225/55 R17

225

55

17

101

MSEASN2

760,00

934,80

16740

3286341674019

PSR

Firestone

225/60 R17

225

60

17

99

MSEASN2

788,00

969,24

16747

3286341674712

PSR

Firestone

195/45 R16

195

45

16

84

MSEASN2

508,00

624,84

16730

3286341673012

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

91

MSEASN2

540,00

664,20

16751

3286341675115

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

91

MSEASN2

551,00

677,73

16734

3286341673418

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

MSEASN2

390,00

479,70

16736

3286341673616

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

94

MSEASN2

419,00

515,37

16735

3286341673517

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

97

MSEASN2

676,00

831,48

16737

3286341673715

PSR

Firestone

225/55 R16

225

55

16

99

MSEASN2

719,00

884,37

16727

3286341672718

PSR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

89

MSEASN2

494,00

607,62

16763

3286341676310

PSR

Firestone

205/60 R16

205

60

16

96

MSEASN2

540,00

664,20

16748

3286341674811

PSR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

99

MSEASN2

681,00

837,63

16742

3286341674217

PSR

Firestone

195/50 R15

195

50

15

86

MSEASN2

346,00

425,58

16750

3286341675016

PSR

Firestone

185/55 R15

185

55

15

86

MSEASN2

469,00

576,87

16765

3286341676518

PSR

Firestone

195/55 R15

195

55

15

89

MSEASN2

512,00

629,76

16726

3286341672619

PSR

Firestone

165/60 R15

165

60

15

81

MSEASN2

380,00

467,40

16733

3286341673319

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

88

MSEASN2

410,00

504,30

16738

3286341673814

PSR

Firestone

195/60 R15

195

60

15

88

MSEASN2

405,00

498,15

16766

3286341676617

PSR

Firestone

195/60 R15

195

60

15

92

MSEASN2

440,00

541,20

16759

3286341675917

PSR

Firestone

175/65 R15

175

65

15

88

MSEASN2

387,00

476,01

16739

3286341673913

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

92

MSEASN2

371,00

456,33

16754

3286341675412

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

92

MSEASN2

342,00

420,66

16741

3286341674118

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

MSEASN2

328,00

403,44

16758

3286341675818

PSR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

99

MSEASN2

546,00

671,58

16743

3286341674316

PSR

Firestone

185/60 R14

185

60

14

86

MSEASN2

324,00

398,52

16729

3286341672916

PSR

Firestone

155/65 R14

155

65

14

79

MSEASN2

299,00

367,77

16745

3286341674514

PSR

Firestone

165/65 R14

165

65

14

83

MSEASN2

299,00

367,77

16731

3286341673111

PSR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

86

MSEASN2

294,00

361,62

16761

3286341676112

PSR

Firestone

185/65 R14

185

65

14

90

MSEASN2

383,00

471,09

16764

3286341676419

PSR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

85

MSEASN2

328,00

403,44

16760

3286341676013

PSR

Firestone

175/70 R14

175

70

14

88

MSEASN2

394,00

484,62

16746

3286341674613

PSR

Firestone

155/65 R13

155

65

13

73

MSEASN2

289,00

355,47

16732

3286341673210

PSR

Firestone

155/70 R13

155

70

13

75

MSEASN2

258,00

317,34

16725

3286341672510

PSR

Firestone

175/70 R13

175

70

13

86

MSEASN2

301,00

370,23

16744

3286341674415

PSR

Firestone

155/80 R13

155

80

13

83

MSEASN2

271,00

333,33

16770

3286341677010

4X4

Firestone

215/55 R18

215

55

18

99

MSEASN2

804,00

988,92

16774

3286341677416

4X4

Firestone

255/55 R18

255

55

18

109

MSEASN2

908,00

1 116,84

16771

3286341677119

4X4

Firestone

235/60 R18

235

60

18

107

MSEASN2

863,00

1 061,49

16773

3286341677317

4X4

Firestone

235/55 R17

235

55

17

103

MSEASN2

767,00

943,41

16768

3286341676815

4X4

Firestone

215/60 R17

215

60

17

100

MSEASN2

731,00

899,13

16767

3286341676716

4X4

Firestone

225/65 R17

225

65

17

102

MSEASN2

715,00

879,45

16769

3286341676914

4X4

Firestone

235/65 R17

235

65

17

108

MSEASN2

749,00

921,27

16772

3286341677218

4X4

Firestone

215/65 R16

215

65

16

102

MSEASN2

606,00

745,38

20845

3286342084510

CVR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

99

VANMSSN

644,00

792,12

20851

3286342085111

CVR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

103

VANMSSN

781,00

960,63

20847

3286342084718

CVR

Firestone

195/65 R16

195

65

16

104

VANMSSN

622,00

765,06

20850

3286342085012

CVR

Firestone

205/65 R16

205

65

16

107

VANMSSN

694,00

853,62

20855

3286342085517

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

106

VANMSSN

694,00

853,62

20854

3286342085418

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

109

VANMSSN

726,00

892,98

20858

3286342085814

CVR

Firestone

225/65 R16

225

65

16

112

VANMSSN

815,00

1 002,45

20860

3286342086019

CVR

Firestone

235/65 R16

235

65

16

115

VANMSSN

858,00

1 055,34

20859

3286342085913

CVR

Firestone

235/65 R16

235

65

16

121

VANMSSN

845,00

1 039,35

20846

3286342084619

CVR

Firestone

185/75 R16

185

75

16

104

VANMSSN

642,00

789,66

20848

3286342084817

CVR

Firestone

195/75 R16

195

75

16

107

VANMSSN

572,00

703,56

20849

3286342084916

CVR

Firestone

205/75 R16

205

75

16

110

VANMSSN

665,00

817,95

20852

3286342085210

CVR

Firestone

215/75 R16

215

75

16

113

VANMSSN

808,00

993,84

20853

3286342085319

CVR

Firestone

215/75 R16

215

75

16

116

VANMSSN

817,00

1 004,91

20857

3286342085715

CVR

Firestone

225/75 R16

225

75

16

121

VANMSSN

995,00

1 223,85

20842

3286342084213

CVR

Firestone

215/65 R15

215

65

15

104

VANMSSN

685,00

842,55

20840

3286342084015

CVR

Firestone

195/70 R15

195

70

15

104

VANMSSN

499,00

613,77

20841

3286342084114

CVR

Firestone

215/70 R15

215

70

15

109

VANMSSN

660,00

811,80

20844

3286342084411

CVR

Firestone

225/70 R15

225

70

15

112

VANMSSN

690,00

848,70

 

 

Opony letnie

Cennik ważny 01/09/2020 - 31/12/2020

Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

 

 

IPC

EAN

Kategoria

Marka

Rozmiar

Szerokość

Profil

Średnica

LI

Bieżnik

Cena cennikowa netto

Cena cennikowa brutto

                       

Lato

                     

9602

3286340960212

PSR

Bridgestone

255/35 R21

255

35

21

98

T005

1 909,00

2 348,07

10756

3286341075618

PSR

Bridgestone

275/35 R21

275

35

21

99

S001L

2 282,00

2 806,86

10755

3286341075519

PSR

Bridgestone

245/40 R21

245

40

21

96

S001L

1 971,00

2 424,33

5823

3286340582315

PSR

Bridgestone

285/25 R20

285

25

20

93

S001

1 923,00

2 365,29

5822

3286340582216

PSR

Bridgestone

245/30 R20

245

30

20

90

S001

1 561,00

1 920,03

7363

3286340736312

PSR

Bridgestone

265/30 R20

265

30

20

94

S007

1 695,00

2 084,85

7544

3286340754415

PSR

Bridgestone

275/30 R20

275

30

20

97

RE050A

2 141,00

2 633,43

9900

3286340990011

PSR

Bridgestone

275/30 R20

275

30

20

97

S007

1 800,00

2 214,00

5926

3286340592611

PSR

Bridgestone

285/30 R20

285

30

20

99

S001

1 654,00

2 034,42

4295

3286340429511

PSR

Bridgestone

305/30 R20

305

30

20

99

S001

2 401,00

2 953,23

8128

3286340812818

PSR

Bridgestone

305/30 R20

305

30

20

103

S007

2 116,00

2 602,68

6193

3286340619318

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

91

S007

1 741,00

2 141,43

13654

3286341365412

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

91

S007

1 741,00

2 141,43

5355

3286340535519

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

95

RE050A

1 668,00

2 051,64

5820

3286340582018

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

95

S001

1 409,00

1 733,07

9910

3286340991018

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

95

S007

1 482,00

1 822,86

8127

3286340812719

PSR

Bridgestone

245/35 R20

245

35

20

95

S007

1 409,00

1 733,07

5384

3286340538411

PSR

Bridgestone

255/35 R20

255

35

20

97

S001

1 402,00

1 724,46

6288

3286340628815

PSR

Bridgestone

255/35 R20

255

35

20

97

S001

1 268,00

1 559,64

13822

3286341382211

PSR

Bridgestone

255/35 R20

255

35

20

97

T005

1 268,00

1 559,64

13275

3286341327519

PSR

Bridgestone

255/35 R20

255

35

20

97

S007

2 442,00

3 003,66

1148

3286340114813

PSR

Bridgestone

265/35 R20

265

35

20

99

RE050A

1 768,00

2 174,64

11165

3286341116519

PSR

Bridgestone

275/35 R20

275

35

20

102

S001

1 877,00

2 308,71

6286

3286340628617

PSR

Bridgestone

275/35 R20

275

35

20

102

S001

1 686,00

2 073,78

3326

3286340332613

PSR

Bridgestone

285/35 R20

285

35

20

100

RE050A

1 732,00

2 130,36

6192

3286340619219

PSR

Bridgestone

285/35 R20

285

35

20

100

S007

2 205,00

2 712,15

2301

3286340230117

PSR

Bridgestone

285/35 R20

285

35

20

100

RE070R

2 205,00

2 712,15

13655

3286341365511

PSR

Bridgestone

285/35 R20

285

35

20

100

S007

2 205,00

2 712,15

12837

3286341283716

PSR

Bridgestone

285/35 R20

285

35

20

104

T005

1 891,00

2 325,93

3511

3286340351119

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

101

S001

2 144,00

2 637,12

3977

3286340397711

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

101

S001

2 837,00

3 489,51

8264

3286340826419

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

105

S007

1 996,00

2 455,08

8304

3286340830416

PSR

Bridgestone

295/35 R20

295

35

20

105

S001

1 996,00

2 455,08

1151

3286340115117

PSR

Bridgestone

305/35 R20

305

35

20

104

RE050A

2 626,00

3 229,98

6713

3286340671316

PSR

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

106

S007

2 942,00

3 618,66

6714

3286340671415

PSR

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

106

S007

2 892,00

3 557,16

3874

3286340387415

PSR

Bridgestone

245/40 R20

245

40

20

95

RE050A

1 550,00

1 906,50

8300

3286340830010

PSR

Bridgestone

245/40 R20

245

40

20

95

S001

1 611,00

1 981,53

13385

3286341338515

PSR

Bridgestone

245/40 R20

245

40

20

99

S001

1 579,00

1 942,17

11163

3286341116311

PSR

Bridgestone

245/40 R20

245

40

20

99

S001

1 884,00

2 317,32

13830

3286341383010

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

T005

1 347,00

1 656,81

9385

3286340938518

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

T005

1 486,00

1 827,78

8266

3286340826617

PSR

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

S007

1 500,00

1 845,00

10523

3286341052312

PSR

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

102

T005

2 075,00

2 552,25

13384

3286341338416

PSR

Bridgestone

215/45 R20

215

45

20

95

S001

1 816,00

2 233,68

10522

3286341052213

PSR

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

99

T005

1 725,00

2 121,75

9980

3286340998017

PSR

Bridgestone

195/50 R20

195

50

20

93

EP500

1 625,00

1 998,75

6671

3286340667111

PSR

Bridgestone

195/50 R20

195

50

20

93

S001 I

1 673,00

2 057,79

6586

3286340658614

PSR

Bridgestone

175/55 R20

175

55

20

85

EP500

1 115,00

1 371,45

7853

3286340785310

PSR

Bridgestone

175/55 R20

175

55

20

89

EP500

1 147,00

1 410,81

10989

3286341098914

PSR

Bridgestone

175/55 R20

175

55

20

89

EP500

1 147,00

1 410,81

6584

3286340658416

PSR

Bridgestone

155/60 R20

155

60

20

80

EP500

1 001,00

1 231,23

3370

3286340337014

PSR

Bridgestone

255/30 R19

255

30

19

91

RE050A

1 743,00

2 143,89

13819

3286341381917

PSR

Bridgestone

255/30 R19

255

30

19

91

T005

1 463,00

1 799,49

5506

3286340550611

PSR

Bridgestone

285/30 R19

285

30

19

98

S001

2 119,00

2 606,37

5507

3286340550710

PSR

Bridgestone

285/30 R19

285

30

19

98

S001

1 766,00

2 172,18

5927

3286340592710

PSR

Bridgestone

295/30 R19

295

30

19

100

S001

1 827,00

2 247,21

2358

3286340235815

PSR

Bridgestone

295/30 R19

295

30

19

100

RE050A

1 955,00

2 404,65

2359

3286340235914

PSR

Bridgestone

305/30 R19

305

30

19

102

RE050A

1 962,00

2 413,26

5929

3286340592918

PSR

Bridgestone

225/35 R19

225

35

19

88

S001

1 099,00

1 351,77

8110

3286340811019

PSR

Bridgestone

225/35 R19

225

35

19

88

S001

1 297,00

1 595,31

13820

3286341382013

PSR

Bridgestone

225/35 R19

225

35

19

88

T005

1 099,00

1 351,77

5995

3286340599511

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

T005

1 129,00

1 388,67

6290

3286340629010

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

S001

1 095,00

1 346,85

10741

3286341074116

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

S005

1 129,00

1 388,67

13818

3286341381818

PSR

Bridgestone

235/35 R19

235

35

19

91

T005

1 095,00

1 346,85

5928

3286340592819

PSR

Bridgestone

245/35 R19

245

35

19

93

S001

1 313,00

1 614,99

13821

3286341382112

PSR

Bridgestone

245/35 R19

245

35

19

93

T005

1 313,00

1 614,99

4960

3286340496018

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

92

S001

1 602,00

1 970,46

17654

3286341765410

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

92

S001

1 493,00

1 836,39

5504

3286340550413

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

S001

1 204,00

1 480,92

5923

3286340592314

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

S001

1 149,00

1 413,27

7919

3286340791915

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

S001

1 461,00

1 797,03

8133

3286340813310

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

S001

1 204,00

1 480,92

8847

3286340884716

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

T005

1 149,00

1 413,27

9831

3286340983112

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

T005

1 461,00

1 797,03

13742

3286341374216

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

T005DG

1 281,00

1 575,63

2141

3286340214117

PSR

Bridgestone

255/35 R19

255

35

19

96

RE050A

1 204,00

1 480,92

9666

3286340966610

PSR

Bridgestone

265/35 R19

265

35

19

94

RE050A

1 702,00

2 093,46

2684

3286340268417

PSR

Bridgestone

265/35 R19

265

35

19

94

RE050A

1 766,00

2 172,18

3882

3286340388214

PSR

Bridgestone

265/35 R19

265

35

19

98

RE050A

1 757,00

2 161,11

5830

3286340583015

PSR

Bridgestone

275/35 R19

275

35

19

96

ER300

2 012,00

2 474,76

13757

3286341375718

PSR

Bridgestone

275/35 R19

275

35

19

100

RE050A

1 561,00

1 920,03

9902

3286340990219

PSR

Bridgestone

275/35 R19

275

35

19

100

T005

2 012,00

2 474,76

17364

3286341736410

PSR

Bridgestone

285/35 R19

285

35

19

99

RE050A

1 918,00

2 359,14

78610

3286347861017

PSR

Bridgestone

285/35 R19

285

35

19

99

RE050A

1 686,00

2 073,78

4961

3286340496117

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

89

S001

1 714,00

2 108,22

17652

3286341765212

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

89

S001

1 714,00

2 108,22

9363

3286340936316

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

T005

1 268,00

1 559,64

9885

3286340988513

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

S001

1 206,00

1 483,38

7918

3286340791816

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

S001

1 520,00

1 869,60

9829

3286340982917

PSR

Bridgestone

225/40 R19

225

40

19

93

T005

1 520,00

1 869,60

7295

3286340729512

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

S001

1 195,00

1 469,85

8739

3286340873918

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

S001

1 281,00

1 575,63

11145

3286341114515

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

T005

1 281,00

1 575,63

13817

3286341381719

PSR

Bridgestone

235/40 R19

235

40

19

96

T005

1 195,00

1 469,85

14075

3286341407518

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

94

T005

1 133,00

1 393,59

8319

3286340831918

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

94

RE050A

1 211,00

1 489,53

6502

3286340650212

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

RE050A

1 152,00

1 416,96

8851

3286340885119

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

T005

1 152,00

1 416,96

9904

3286340990417

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

T005

1 497,00

1 841,31

8520

3286340852012

PSR

Bridgestone

245/40 R19

245

40

19

98

RE050A

1 525,00

1 875,75

5385

3286340538510

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

S001

1 302,00

1 601,46

5925

3286340592512

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

S001

1 240,00

1 525,20

8850

3286340885010

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

T005

1 240,00

1 525,20

79121

3286347912115

PSR

Bridgestone

255/40 R19

255

40

19

100

RE050

1 302,00

1 601,46

5834

3286340583411

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

101

S001

1 482,00

1 822,86

5835

3286340583510

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

101

S001

1 770,00

2 177,10

8106

3286340810616

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

101

S001

1 770,00

2 177,10

8853

3286340885317

PSR

Bridgestone

275/40 R19

275

40

19

105

T005

1 443,00

1 774,89

2645

3286340264518

PSR

Bridgestone

285/40 R19

285

40

19

103

RE050A

1 805,00

2 220,15

3509

3286340350914

PSR

Bridgestone

285/40 R19

285

40

19

103

RE050A

2 235,00

2 749,05

8107

3286340810715

PSR

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

92

S001

1 677,00

2 062,71

14012

3286341401219

PSR

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

92

T005A

1 238,00

1 522,74

13816

3286341381610

PSR

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

96

T005

1 277,00

1 570,71

5095

3286340509510

PSR

Bridgestone

235/45 R19

235

45

19

95

S001

1 513,00

1 860,99

6524

3286340652414

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

98

EL42

1 402,00

1 724,46

8105

3286340810517

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

98

S001

1 618,00

1 990,14

15706

3286341570618

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

98

ER33

1 284,00

1 579,32

5832

3286340583213

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

S001

1 684,00

2 071,32

5833

3286340583312

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

S001

1 404,00

1 726,92

8852

3286340885218

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

T005

1 270,00

1 562,10

9387

3286340938716

PSR

Bridgestone

245/45 R19

245

45

19

102

T005

1 502,00

1 847,46

12827

3286341282719

PSR

Bridgestone

255/45 R19

255

45

19

104

T005

1 543,00

1 897,89

14121

3286341412116

PSR

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

99

T005

1 224,00

1 505,52

13195

3286341319514

PSR

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

103

T005

1 286,00

1 581,78

13198

3286341319811

PSR

Bridgestone

245/50 R19

245

50

19

101

T005A

1 452,00

1 785,96

9259

3286340925914

PSR

Bridgestone

175/60 R19

175

60

19

86

EP500

1 011,00

1 243,53

9258

3286340925815

PSR

Bridgestone

155/70 R19

155

70

19

84

EP500

981,00

1 206,63

7535

3286340753517

PSR

Bridgestone

225/35 R18

225

35

18

87

S001

1 024,00

1 259,52

7290

3286340729017

PSR

Bridgestone

225/35 R18

225

35

18

87

S001

1 024,00

1 259,52

4881

3286340488112

PSR

Bridgestone

245/35 R18

245

35

18

88

S001

1 252,00

1 539,96

7282

3286340728218

PSR

Bridgestone

245/35 R18

245

35

18

92

S001

1 290,00

1 586,70

13815

3286341381511

PSR

Bridgestone

245/35 R18

245

35

18

92

T005

1 020,00

1 254,60

18805

3286341880519

PSR

Bridgestone

245/35 R18

245

35

18

92

S001

999,00

1 228,77

6729

3286340672917

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

90

ER33

1 143,00

1 405,89

5922

3286340592215

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

94

S001

1 058,00

1 301,34

8849

3286340884914

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

94

T005

1 058,00

1 301,34

16928

3286341692815

PSR

Bridgestone

255/35 R18

255

35

18

94

RE050A1

1 331,00

1 637,13

8848

3286340884815

PSR

Bridgestone

265/35 R18

265

35

18

97

T005

1 245,00

1 531,35

9773

3286340977319

PSR

Bridgestone

265/35 R18

265

35

18

97

S001

1 245,00

1 531,35

9284

3286340928410

PSR

Bridgestone

275/35 R18

275

35

18

95

RE050A

1 343,00

1 651,89

8588

3286340858816

PSR

Bridgestone

285/35 R18

285

35

18

97

S001

1 946,00

2 393,58

11096

3286341109610

PSR

Bridgestone

345/35 R18

345

35

18

109

S007

2 380,00

2 927,40

9983

3286340998314

PSR

Bridgestone

215/40 R18

215

40

18

89

T001

1 004,00

1 234,92

10418

3286341041811

PSR

Bridgestone

215/40 R18

215

40

18

89

T005

1 056,00

1 298,88

5098

3286340509817

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

88

S001

940,00

1 156,20

6727

3286340672719

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

88

ER33

788,00

969,24

8045

3286340804516

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T001

901,00

1 108,23

10174

3286341017410

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

692,00

851,16

7233

3286340723312

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

S001

692,00

851,16

7542

3286340754217

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

S001

901,00

1 108,23

8109

3286340810913

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

S001

901,00

1 108,23

8733

3286340873314

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

726,00

892,98

8836

3286340883610

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

692,00

851,16

9856

3286340985611

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

901,00

1 108,23

10743

3286341074314

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

726,00

892,98

13906

3286341390612

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005DG

772,00

949,56

16927

3286341692716

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

RE050A1

901,00

1 108,23

18806

3286341880618

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

S001

726,00

892,98

18983

3286341898316

PSR

Bridgestone

225/40 R18

225

40

18

92

T005

901,00

1 108,23

5919

3286340591911

PSR

Bridgestone

235/40 R18

235

40

18

95

S001

908,00

1 116,84

8839

3286340883917

PSR

Bridgestone

235/40 R18

235

40

18

95

T005

908,00

1 116,84

8519

3286340851916

PSR

Bridgestone

235/40 R18

235

40

18

95

RE050A

972,00

1 195,56

6470

3286340647014

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

93

S001

974,00

1 198,02

9774

3286340977418

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

93

S001

929,00

1 142,67

10925

3286341092516

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

93

T005

929,00

1 142,67

6413

3286340641319

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

S001

938,00

1 153,74

8841

3286340884112

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

T005

938,00

1 153,74

11100

3286341110012

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

S001

983,00

1 209,09

13904

3286341390414

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

T005DG

1 045,00

1 285,35

14051

3286341405118

PSR

Bridgestone

245/40 R18

245

40

18

97

S001

1 145,00

1 408,35

9608

3286340960816

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

95

S001

1 557,00

1 915,11

7788

3286340778817

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

99

S001

1 648,00

2 027,04

8837

3286340883719

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

99

T005

1 338,00

1 645,74

9827

3286340982719

PSR

Bridgestone

255/40 R18

255

40

18

99

T005

1 648,00

2 027,04

6404

3286340640411

PSR

Bridgestone

265/40 R18

265

40

18

101

S001

1 315,00

1 617,45

2355

3286340235518

PSR

Bridgestone

265/40 R18

265

40

18

101

RE050A

1 404,00

1 726,92

5828

3286340582810

PSR

Bridgestone

275/40 R18

275

40

18

99

ER300

1 827,00

2 247,21

79249

3286347924910

PSR

Bridgestone

275/40 R18

275

40

18

99

RE050A

1 634,00

2 009,82

18368

3286341836813

PSR

Bridgestone

215/45 R18

215

45

18

89

T005A

972,00

1 195,56

78852

3286347885211

PSR

Bridgestone

215/45 R18

215

45

18

93

RE050A

1 083,00

1 332,09

8297

3286340829717

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

T001

1 049,00

1 290,27

6199

3286340619912

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

S001

1 236,00

1 520,28

10435

3286341043518

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

T005

1 236,00

1 520,28

13892

3286341389210

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

T005

1 061,00

1 305,03

9606

3286340960618

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

S001

1 236,00

1 520,28

13017

3286341301717

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

T005

1 008,00

1 239,84

2657

3286340265713

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

ER300

1 036,00

1 274,28

9743

3286340974318

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

S001

1 304,00

1 603,92

6003

3286340600316

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

S001

1 304,00

1 603,92

6414

3286340641418

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

S001

1 036,00

1 274,28

8838

3286340883818

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

T005

1 036,00

1 274,28

9823

3286340982313

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

T005

1 088,00

1 338,24

9825

3286340982511

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

T005

1 304,00

1 603,92

11171

3286341117110

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

S001

1 088,00

1 338,24

13901

3286341390117

PSR

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

95

T005DG

1 156,00

1 421,88

10286

3286341028614

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

94

S001

1 102,00

1 355,46

18668

3286341866810

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

94

T005

1 102,00

1 355,46

6548

3286340654814

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

94

ER33

1 102,00

1 355,46

12838

3286341283815

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

S001

1 104,00

1 357,92

8840

3286340884013

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

T005

1 104,00

1 357,92

11151

3286341115116

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

RE050A

1 104,00

1 357,92

13894

3286341389418

PSR

Bridgestone

235/45 R18

235

45

18

98

T005DG

1 231,00

1 514,13

2334

3286340233415

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

96

RE050A

1 027,00

1 263,21

9376

3286340937610

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

96

T005

1 161,00

1 428,03

14144

3286341414417

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

96

ER300

1 252,00

1 539,96

78399

3286347839917

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

96

RE050

1 081,00

1 329,63

5920

3286340592017

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

S001

1 049,00

1 290,27

7297

3286340729710

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

ER300

1 106,00

1 360,38

8843

3286340884310

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005

1 049,00

1 290,27

9912

3286340991216

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005

1 106,00

1 360,38

9914

3286340991414

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005

1 300,00

1 599,00

13382

3286341338218

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005

1 122,00

1 380,06

13744

3286341374414

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005DG

1 172,00

1 441,56

18313

3286341831313

PSR

Bridgestone

245/45 R18

245

45

18

100

T005

1 049,00

1 290,27

12943

3286341294316

PSR

Bridgestone

255/45 R18

255

45

18

103

T005

1 061,00

1 305,03

8842

3286340884211

PSR

Bridgestone

255/45 R18

255

45

18

103

T005

1 247,00

1 533,81

13369

3286341336917

PSR

Bridgestone

255/45 R18

255

45

18

103

S001

1 247,00

1 533,81

8559

3286340855914

PSR

Bridgestone

215/50 R18

215

50

18

92

T001

1 118,00

1 375,14

13883

3286341388312

PSR

Bridgestone

215/50 R18

215

50

18

92

T001

1 065,00

1 309,95

7833

3286340783316

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

95

T001

1 470,00

1 808,10

8764

3286340876414

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

95

T001

1 236,00

1 520,28

6732

3286340673211

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

95

S001

1 400,00

1 722,00

10521

3286341052114

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

99

T005

1 265,00

1 555,95

14158

3286341415810

PSR

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

99

T005

1 536,00

1 889,28

1174

3286340117418

PSR

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

97

ER33

1 083,00

1 332,09

77030

3286347703010

PSR

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

101

RE040

1 115,00

1 371,45

6235

3286340623513

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

S001

1 304,00

1 603,92

11086

3286341108613

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

S001

1 434,00

1 763,82

77033

3286347703317

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

ER30

1 304,00

1 603,92

77319

3286347731914

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

ER42

1 434,00

1 763,82

7829

3286340782913

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

S001

1 434,00

1 763,82

7830

3286340783019

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

S001

1 304,00

1 603,92

8844

3286340884419

PSR

Bridgestone

245/50 R18

245

50

18

100

T005

1 240,00

1 525,20

12829

3286341282917

PSR

Bridgestone

255/50 R18

255

50

18

106

T005

1 315,00

1 617,45

7224

3286340722414

PSR

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

T001

917,00

1 127,91

16577

3286341657715

PSR

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

T005

917,00

1 127,91

9355

3286340935517

PSR

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

102

T005

1 231,00

1 514,13

77814

3286347781414

PSR

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

99

E031

917,00

1 127,91

10480

3286341048018

PSR

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

T005

1 090,00

1 340,70

12848

3286341284812

PSR

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

T005

1 090,00

1 340,70

8901

3286340890113

PSR

Bridgestone

205/40 R17

205

40

17

84

T005

747,00

918,81

7303

3286340730310

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

RE050A

854,00

1 050,42

8301

3286340830119

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

S001

901,00

1 108,23

13814

3286341381412

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

T005

856,00

1 052,88

7289

3286340728911

PSR

Bridgestone

215/40 R17

215

40

17

87

S001

901,00

1 108,23

5100

3286340510011

PSR

Bridgestone

245/40 R17

245

40

17

91

S001

1 108,00

1 362,84

5106

3286340510615

PSR

Bridgestone

245/40 R17

245

40

17

91

ER300

942,00

1 158,66

10899

3286341089912

PSR

Bridgestone

245/40 R17

245

40

17

95

T005

895,00

1 100,85

5108

3286340510813

PSR

Bridgestone

255/40 R17

255

40

17

94

RE050A

1 033,00

1 270,59

9283

3286340928311

PSR

Bridgestone

255/40 R17

255

40

17

94

RE050A

1 033,00

1 270,59

14142

3286341414219

PSR

Bridgestone

255/40 R17

255

40

17

94

RE050A1

1 252,00

1 539,96

13734

3286341373417

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

84

T005

797,00

980,31

8789

3286340878913

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

84

S001

895,00

1 100,85

10904

3286341090413

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

T005

854,00

1 050,42

14090

3286341409017

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

RE050A

895,00

1 100,85

7083

3286340708319

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

RE050A

867,00

1 066,41

10910

3286341091014

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

T005

867,00

1 066,41

13917

3286341391718

PSR

Bridgestone

205/45 R17

205

45

17

88

T005DG

967,00

1 189,41

10913

3286341091311

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

87

T005

744,00

915,12

8758

3286340875813

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

T001

747,00

918,81

10293

3286341029314

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

T005

783,00

963,09

10901

3286341090116

PSR

Bridgestone

215/45 R17

215

45

17

91

T005

747,00

918,81

5093

3286340509312

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T001

667,00

820,41

10166

3286341016611

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T005

633,00

778,59

12746

3286341274615

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T001

633,00

778,59

4887

3286340488716

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

S001

797,00

980,31

5092

3286340509213

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T001

797,00

980,31

7913

3286340791311

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T001

797,00

980,31

8119

3286340811910

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T001

626,00

769,98

18361

3286341836110

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

S001

626,00

769,98

19003

3286341900316

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T005

626,00

769,98

6725

3286340672511

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

ER33

797,00

980,31

3678

3286340367813

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

ER300

658,00

809,34

10167

3286341016710

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

T005

626,00

769,98

17054

3286341705416

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

RE050A1

797,00

980,31

18358

3286341835816

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

91

S001

626,00

769,98

10175

3286341017519

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

637,00

783,51

8108

3286340810814

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T001

683,00

840,09

10168

3286341016819

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

647,00

795,81

9852

3286340985215

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

683,00

840,09

9854

3286340985413

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

806,00

991,38

10173

3286341017311

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

647,00

795,81

13747

3286341374711

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005DG

722,00

888,06

18360

3286341836011

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

S001

647,00

795,81

18981

3286341898118

PSR

Bridgestone

225/45 R17

225

45

17

94

T005

683,00

840,09

10911

3286341091113

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

94

T005

713,00

876,99

10902

3286341090215

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

94

T005

713,00

876,99

10924

3286341092417

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

97

T005

747,00

918,81

13911

3286341391114

PSR

Bridgestone

235/45 R17

235

45

17

97

T005DG

833,00

1 024,59

2961

3286340296113

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

95

ER300

1 033,00

1 270,59

6409

3286340640916

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

95

S001

983,00

1 209,09

10914

3286341091410

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

95

T005

983,00

1 209,09

6472

3286340647212

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

95

S001

1 033,00

1 270,59

5484

3286340548410

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

99

ER300

1 322,00

1 626,06

10916

3286341091618

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

99

T005

1 015,00

1 248,45

13897

3286341389715

PSR

Bridgestone

245/45 R17

245

45

17

99

T005DG

1 131,00

1 391,13

5933

3286340593311

PSR

Bridgestone

255/45 R17

255

45

17

98

S001

1 527,00

1 878,21

11097

3286341109719

PSR

Bridgestone

255/45 R17

255

45

17

98

S007

1 313,00

1 614,99

10900

3286341090017

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

89

T005

826,00

1 015,98

14145

3286341414516

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

89

RE050A1

972,00

1 195,56

7424

3286340742412

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

89

S001

965,00

1 186,95

7779

3286340777919

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

89

S001

856,00

1 052,88

8299

3286340829915

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

89

S001

965,00

1 186,95

7636

3286340763615

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

T001

817,00

1 004,91

10908

3286341090819

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

T005

831,00

1 022,13

10906

3286341090611

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

T005

822,00

1 011,06

13909

3286341390919

PSR

Bridgestone

205/50 R17

205

50

17

93

T005DG

915,00

1 125,45

8745

3286340874519

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

91

T001

829,00

1 019,67

10430

3286341043013

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

91

ER33

856,00

1 052,88

10912

3286341091212

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

91

T005

858,00

1 055,34

14017

3286341401714

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

T005

829,00

1 019,67

10923

3286341092318

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

T005

845,00

1 039,35

13899

3286341389913

PSR

Bridgestone

215/50 R17

215

50

17

95

T005DG

940,00

1 156,20

6015

3286340601511

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

T001

1 088,00

1 338,24

6555

3286340655514

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

ER33

888,00

1 092,24

7790

3286340779012

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

S001

945,00

1 162,35

8295

3286340829519

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

S001

1 088,00

1 338,24

18866

3286341886610

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

S001

1 088,00

1 338,24

7812

3286340781213

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

T005

945,00

1 162,35

7917

3286340791717

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

S001

1 136,00

1 397,28

10905

3286341090512

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

T005

872,00

1 072,56

7364

3286340736411

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

RE050A

872,00

1 072,56

9819

3286340981910

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

T005

917,00

1 127,91

9821

3286340982115

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

T005

1 136,00

1 397,28

10917

3286341091717

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

T005

872,00

1 072,56

13914

3286341391411

PSR

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

98

T005DG

972,00

1 195,56

10433

3286341043310

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

T005

860,00

1 057,80

14179

3286341417913

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

T005

1 040,00

1 279,20

10922

3286341092219

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

T005

838,00

1 030,74

13895

3286341389517

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

T005DG

947,00

1 164,81

14039

3286341403916

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

T005

904,00

1 111,92

11167

3286341116717

PSR

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

95

T001

1 086,00

1 335,78

8558

3286340855815

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

94

T001

908,00

1 116,84

10919

3286341091915

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

94

T005

890,00

1 094,70

10907

3286341090710

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

T005

920,00

1 131,60

13918

3286341391817

PSR

Bridgestone

215/55 R17

215

55

17

98

T005DG

1 013,00

1 245,99

8763

3286340876315

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

T001

910,00

1 119,30

9375

3286340937511

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

T005

1 038,00

1 276,74

13205

3286341320510

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

T005

965,00

1 186,95

13920

3286341392012

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

T001

1 097,00

1 349,31

17786

3286341778618

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

T005

920,00

1 131,60

6734

3286340673419

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

S001

1 088,00

1 338,24

5132

3286340513210

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

ER300

1 097,00

1 349,31

9282

3286340928212

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

97

ER300

920,00

1 131,60

10909

3286341090918

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

101

T005

949,00

1 167,27

13910

3286341391015

PSR

Bridgestone

225/55 R17

225

55

17

101

T005DG

1 061,00

1 305,03

5094

3286340509411

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

99

S001

913,00

1 122,99

10920

3286341092011

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

99

T005

913,00

1 122,99

6625

3286340662512

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

ER300

947,00

1 164,81

5999

3286340599917

PSR

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

S001

963,00

1 184,49

6279

3286340627917

PSR

Bridgestone

245/55 R17

245

55

17

102

T001

1 243,00

1 528,89

9371

3286340937115

PSR

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

99

T005

967,00

1 189,41

10421

3286341042115

PSR

Bridgestone

205/65 R17

205

65

17

96

T005

933,00

1 147,59

10884

3286341088410

PSR

Bridgestone

195/45 R16

195

45

16

84

T005

647,00

795,81

10891

3286341089110

PSR

Bridgestone

205/45 R16

205

45

16

87

T005

751,00

923,73

6481

3286340648110

PSR

Bridgestone

215/45 R16

215

45

16

86

ER300

817,00

1 004,91

7296

3286340729611

PSR

Bridgestone

215/45 R16

215

45

16

90

T001

917,00

1 127,91

7861

3286340786119

PSR

Bridgestone

185/50 R16

185

50

16

81

T001

731,00

899,13

4929

3286340492911

PSR

Bridgestone

195/50 R16

195

50

16

84

EP25

849,00

1 044,27

10880

3286341088014

PSR

Bridgestone

195/50 R16

195

50

16

88

T005

865,00

1 063,95

10889

3286341088915

PSR

Bridgestone

205/50 R16

205

50

16

87

T005

751,00

923,73

78957

3286347895715

PSR

Bridgestone

225/50 R16

225

50

16

92

RE050 I

1 113,00

1 368,99

14170

3286341417012

PSR

Bridgestone

185/55 R16

185

55

16

83

ER370

710,00

873,30

9970

3286340997010

PSR

Bridgestone

185/55 R16

185

55

16

83

EP150

804,00

988,92

7756

3286340775618

PSR

Bridgestone

185/55 R16

185

55

16

87

EP150

765,00

940,95

13549

3286341354911

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

T005

667,00

820,41

4883

3286340488310

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

ER300A

760,00

934,80

7425

3286340742511

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

ER300A

870,00

1 070,10

10878

3286341087819

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

T005

724,00

890,52

14143

3286341414318

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

ER300-2

870,00

1 070,10

7473

3286340747318

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

87

ER300A

781,00

960,63

10897

3286341089714

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

T005

701,00

862,23

8757

3286340875714

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

T001

799,00

982,77

10291

3286341029116

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

T005

840,00

1 033,20

13913

3286341391312

PSR

Bridgestone

195/55 R16

195

55

16

91

T005DG

799,00

982,77

3063

3286340306317

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

ER300

533,00

655,59

10169

3286341016918

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T005

496,00

610,08

9274

3286340927413

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T001

524,00

644,52

3064

3286340306416

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

ER300

524,00

644,52

3521

3286340352116

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

ER300

524,00

644,52

5199

3286340519915

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T001

610,00

750,30

10164

3286341016413

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T005

496,00

610,08

3522

3286340352215

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

ER300

558,00

686,34

7430

3286340743013

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

ER300A

558,00

686,34

8906

3286340890618

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T005

526,00

646,98

9848

3286340984812

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T005

558,00

686,34

9850

3286340985017

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

91

T005

615,00

756,45

7524

3286340752411

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

ER300

572,00

703,56

10165

3286341016512

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

T005

608,00

747,84

8905

3286340890519

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

T005

637,00

783,51

13746

3286341374612

PSR

Bridgestone

205/55 R16

205

55

16

94

T005DG

553,00

680,19

10887

3286341088717

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

93

T005

854,00

1 050,42

10896

3286341089615

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

93

T005

856,00

1 052,88

10886

3286341088618

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

93

T005

908,00

1 116,84

10894

3286341089417

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

T005

913,00

1 122,99

10882

3286341088212

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

T005

922,00

1 134,06

13916

3286341391619

PSR

Bridgestone

215/55 R16

215

55

16

97

T005DG

1 027,00

1 263,21

10895

3286341089516

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

T005

913,00

1 122,99

4884

3286340488419

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

ER300

990,00

1 217,70

4953

3286340495318

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

ER300A

990,00

1 217,70

7423

3286340742313

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

ER300A

1 070,00

1 316,10

10898

3286341089813

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

T005

936,00

1 151,28

14139

3286341413915

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

ER300

990,00

1 217,70

10879

3286341087918

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

95

T005

936,00

1 151,28

10881

3286341088113

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

T005

958,00

1 178,34

4886

3286340488617

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

ER300

961,00

1 182,03

13907

3286341390711

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

T005DG

1 072,00

1 318,56

2687

3286340268714

PSR

Bridgestone

225/55 R16

225

55

16

99

ER300

961,00

1 182,03

9971

3286340997119

PSR

Bridgestone

175/60 R16

175

60

16

82

EP150

936,00

1 151,28

4519

3286340451918

PSR

Bridgestone

185/60 R16

185

60

16

86

EP25

785,00

965,55

12750

3286341275018

PSR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

89

T001

717,00

881,91

19236

3286341923612

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

T005

672,00

826,56

6007

3286340600712

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

T001

822,00

1 011,06

10893

3286341089318

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

T005

783,00

963,09

4220

3286340422017

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

ER300

926,00

1 138,98

4954

3286340495417

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

ER300A

926,00

1 138,98

7426

3286340742610

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

ER300A

1 115,00

1 371,45

10877

3286341087710

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

T005

758,00

932,34

10892

3286341089219

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

T005

810,00

996,30

13908

3286341390810

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

T005DG

749,00

921,27

2703

3286340270311

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

ER300

956,00

1 175,88

9817

3286340981712

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

T005

1 147,00

1 410,81

9839

3286340983914

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

T005

956,00

1 175,88

11095

3286341109511

PSR

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

96

ER300A

1 147,00

1 410,81

9256

3286340925617

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

95

T001

924,00

1 136,52

5899

3286340589918

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

95

T001

1 008,00

1 239,84

10883

3286341088311

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

T005

897,00

1 103,31

8761

3286340876117

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

T001

881,00

1 083,63

13905

3286341390513

PSR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

99

T005DG

1 001,00

1 231,23

8586

3286340858618

PSR

Bridgestone

225/60 R16

225

60

16

98

T001

1 004,00

1 234,92

5196

3286340519618

PSR

Bridgestone

225/60 R16

225

60

16

98

ER300

1 124,00

1 382,52

10890

3286341089011

PSR

Bridgestone

225/60 R16

225

60

16

102

T005

1 022,00

1 257,06

1773

3286340177313

PSR

Bridgestone

195/65 R16

195

65

16

92

B250

908,00

1 116,84

10519

3286341051919

PSR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

95

T005

1 074,00

1 321,02

8298

3286340829816

PSR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

T001

690,00

848,70

10872

3286341087215

PSR

Bridgestone

195/50 R15

195

50

15

82

T005

451,00

554,73

10876

3286341087611

PSR

Bridgestone

195/50 R15

195

50

15

82

T005

440,00

541,20

13802

3286341380217

PSR

Bridgestone

175/55 R15

175

55

15

77

T005

546,00

671,58

6282

3286340628211

PSR

Bridgestone

175/55 R15

175

55

15

77

RE050A

615,00

756,45

13806

3286341380613

PSR

Bridgestone

185/55 R15

185

55

15

82

T005

619,00

761,37

13805

3286341380514

PSR

Bridgestone

185/55 R15

185

55

15

82

T005

667,00

820,41

10871

3286341087116

PSR

Bridgestone

195/55 R15

195

55

15

85

T005

667,00

820,41

10875

3286341087512

PSR

Bridgestone

195/55 R15

195

55

15

85

T005

688,00

846,24

13800

3286341380019

PSR

Bridgestone

155/60 R15

155

60

15

74

T005

474,00

583,02

4522

3286340452212

PSR

Bridgestone

175/60 R15

175

60

15

81

B250

692,00

851,16

8907

3286340890717

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

84

T005

531,00

653,13

8902

3286340890212

PSR

Bridgestone

185/60 R15

185

60

15

88

T005

569,00

699,87

10869

3286341086911

PSR

Bridgestone

195/60 R15

195

60

15

88

T005

526,00

646,98

10873

3286341087314

PSR

Bridgestone

195/60 R15

195

60

15

88

T005

565,00

694,95

10870

3286341087017

PSR

Bridgestone

205/60 R15

205

60

15

91

T005

644,00

792,12

10867

3286341086713

PSR

Bridgestone

205/60 R15

205

60

15

91

T005

697,00

857,31

13801

3286341380118

PSR

Bridgestone

165/65 R15

165

65

15

81

T005

528,00

649,44

4928

3286340492812

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

84

EP25

501,00

616,23

13803

3286341380316

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

84

T005

501,00

616,23

9744

3286340974417

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

84

B250

485,00

596,55

13804

3286341380415

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

84

T005

485,00

596,55

8889

3286340888912

PSR

Bridgestone

175/65 R15

175

65

15

88

EP25

519,00

638,37

8899

3286340889919

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

88

T005

526,00

646,98

10976

3286341097610

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

88

T005

433,00

532,59

13371

3286341337112

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

88

T005

433,00

532,59

13370

3286341337013

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

T005

496,00

610,08

79447

3286347944710

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

R410

496,00

610,08

10753

3286341075311

PSR

Bridgestone

185/65 R15

185

65

15

92

EP001S

526,00

646,98

8904

3286340890410

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

T005

424,00

521,52

13372

3286341337211

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

T005

424,00

521,52

8903

3286340890311

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

91

T005

446,00

548,58

10163

3286341016314

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

95

T005

521,00

640,83

13373

3286341337310

PSR

Bridgestone

195/65 R15

195

65

15

95

T005

508,00

624,84

10868

3286341086812

PSR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

94

T005

694,00

853,62

10874

3286341087413

PSR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

94

T005

710,00

873,30

8898

3286340889810

PSR

Bridgestone

215/65 R15

215

65

15

96

T005

733,00

901,59

3648

3286340364812

PSR

Bridgestone

165/60 R14

165

60

14

75

B371

515,00

633,45

13795

3286341379518

PSR

Bridgestone

185/60 R14

185

60

14

82

T005

424,00

521,52

7775

3286340777513

PSR

Bridgestone

195/60 R14

195

60

14

86

ER300

619,00

761,37

13789

3286341378917

PSR

Bridgestone

155/65 R14

155

65

14

75

T005

417,00

512,91

13790

3286341379013

PSR

Bridgestone

165/65 R14

165

65

14

79

T005

412,00

506,76

7758

3286340775816

PSR

Bridgestone

175/65 R14

175

65

14

82

EP150

531,00

653,13

13792

3286341379211

PSR

Bridgestone

175/65 R14

175

65

14

82

T005

376,00

462,48

13797

3286341379716

PSR

Bridgestone

185/65 R14

185

65

14

86

T005

531,00

653,13

13796

3286341379617

PSR

Bridgestone

185/65 R14

185

65

14

86

T005

487,00

599,01

13791

3286341379112

PSR

Bridgestone

165/70 R14

165

70

14

81

T005

412,00

506,76

4229

3286340422918

PSR

Bridgestone

175/70 R14

175

70

14

84

B250

512,00

629,76

13794

3286341379419

PSR

Bridgestone

175/70 R14

175

70

14

84

T005

512,00

629,76

13793

3286341379310

PSR

Bridgestone

175/70 R14

175

70

14

88

T005

549,00

675,27

13798

3286341379815

PSR

Bridgestone

185/70 R14

185

70

14

88

T005

560,00

688,80

13799

3286341379914

PSR

Bridgestone

195/70 R14

195

70

14

91

T005

663,00

815,49

76817

3286347681714

PSR

Bridgestone

145/80 R14

145

80

14

76

B381

576,00

708,48

8514

3286340851411

4X4

Bridgestone

285/45 R22

285

45

22

110

D-ALENZ

2 068,00

2 543,64

10063

3286341006315

4X4

Bridgestone

275/35 R21

275

35

21

103

ALENZA1

2 285,00

2 810,55

13986

3286341398618

4X4

Bridgestone

295/35 R21

295

35

21

107

T005

1 529,00

1 880,67

13684

3286341368413

4X4

Bridgestone

315/35 R21

315

35

21

111

ALENZA1

2 865,00

3 523,95

10441

3286341044119

4X4

Bridgestone

315/35 R21

315

35

21

111

D-SPORT

2 432,00

2 991,36

10060

3286341006018

4X4

Bridgestone

245/40 R21

245

40

21

100

ALENZA1

2 198,00

2 703,54

13985

3286341398519

4X4

Bridgestone

255/40 R21

255

40

21

102

T005

1 752,00

2 154,96

13680

3286341368017

4X4

Bridgestone

275/40 R21

275

40

21

107

ALENZA1

2 014,00

2 477,22

13833

3286341383317

4X4

Bridgestone

275/40 R21

275

40

21

107

T005

1 809,00

2 225,07

9891

3286340989114

4X4

Bridgestone

285/40 R21

285

40

21

109

ALENZA1

1 962,00

2 413,26

13253

3286341325317

4X4

Bridgestone

285/40 R21

285

40

21

109

D-SPORT

2 178,00

2 678,94

13988

3286341398816

4X4

Bridgestone

285/40 R21

285

40

21

109

D-SPORT

1 900,00

2 337,00

13834

3286341383416

4X4

Bridgestone

295/40 R21

295

40

21

111

T005

1 800,00

2 214,00

13984

3286341398410

4X4

Bridgestone

275/45 R21

275

45

21

110

T005

1 668,00

2 051,64

1352

3286340135214

4X4

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

110

D-SPORT

2 328,00

2 863,44

3314

3286340331418

4X4

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

110

D-SPORT

2 328,00

2 863,44

13980

3286341398014

4X4

Bridgestone

315/35 R20

315

35

20

110

T005

1 966,00

2 418,18

2484

3286340248419

4X4

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

D-SPORT

1 456,00

1 790,88

17061

3286341706116

4X4

Bridgestone

255/40 R20

255

40

20

101

S005

1 456,00

1 790,88

1351

3286340135115

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

D-SPORT

1 704,00

2 095,92

18836

3286341883619

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

ALENZA1

1 704,00

2 095,92

3313

3286340331319

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

D-SPORT

1 704,00

2 095,92

13982

3286341398212

4X4

Bridgestone

275/40 R20

275

40

20

106

T005

1 365,00

1 678,95

13683

3286341368314

4X4

Bridgestone

305/40 R20

305

40

20

112

ALENZA1

2 353,00

2 894,19

8752

3286340875219

4X4

Bridgestone

305/40 R20

305

40

20

112

D-SPORT

1 998,00

2 457,54

10944

3286341094411

4X4

Bridgestone

305/40 R20

305

40

20

112

D-SPORT

1 868,00

2 297,64

9393

3286340939317

4X4

Bridgestone

235/45 R20

235

45

20

96

ALENZA1

1 518,00

1 867,14

2483

3286340248310

4X4

Bridgestone

235/45 R20

235

45

20

100

D-SPORT

1 472,00

1 810,56

13831

3286341383119

4X4

Bridgestone

235/45 R20

235

45

20

100

T005

1 402,00

1 724,46

10766

3286341076615

4X4

Bridgestone

245/45 R20

245

45

20

103

ALENZA1

1 893,00

2 328,39

2736

3286340273619

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

101

D-SPORT

1 789,00

2 200,47

8117

3286340811712

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

101

D-SPORT

1 991,00

2 448,93

14072

3286341407211

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

101

ALENZA1

2 057,00

2 530,11

13979

3286341397918

4X4

Bridgestone

255/45 R20

255

45

20

105

T005

1 739,00

2 138,97

5541

3286340554114

4X4

Bridgestone

265/45 R20

265

45

20

104

D-SPORT

2 034,00

2 501,82

13983

3286341398311

4X4

Bridgestone

265/45 R20

265

45

20

108

T005

1 702,00

2 093,46

6479

3286340647915

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

D-SPORT

1 495,00

1 838,85

3342

3286340334211

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

D-SPORT

1 620,00

1 992,60

13681

3286341368116

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

ALENZA1

2 321,00

2 854,83

13981

3286341398113

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

T005

1 495,00

1 838,85

8751

3286340875110

4X4

Bridgestone

275/45 R20

275

45

20

110

D-SPORT

1 620,00

1 992,60

9889

3286340988919

4X4

Bridgestone

285/45 R20

285

45

20

108

ALENZA1

1 552,00

1 908,96

7298

3286340729819

4X4

Bridgestone

285/45 R20

285

45

20

112

D-SPORT

1 880,00

2 312,40

3604

3286340360418

4X4

Bridgestone

245/50 R20

245

50

20

102

D400

1 545,00

1 900,35

8429

3286340842914

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

D-SPORT

1 447,00

1 779,81

10427

3286341042719

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

ALENZA1

1 447,00

1 779,81

13704

3286341370416

4X4

Bridgestone

255/50 R20

255

50

20

109

T005

1 611,00

1 981,53

2297

3286340229715

4X4

Bridgestone

265/50 R20

265

50

20

107

D92A-HP

1 768,00

2 174,64

13832

3286341383218

4X4

Bridgestone

265/50 R20

265

50

20

111

T005

1 843,00

2 266,89

11180

3286341118018

4X4

Bridgestone

275/50 R20

275

50

20

113

ALENZA1

2 321,00

2 854,83

13682

3286341368215

4X4

Bridgestone

275/50 R20

275

50

20

113

ALENZA1

2 321,00

2 854,83

9441

3286340944113

4X4

Bridgestone

235/55 R20

235

55

20

102

D33A

1 391,00

1 710,93

9776

3286340977616

4X4

Bridgestone

225/45 R19

225

45

19

92

D-SPORT

1 238,00

1 522,74

18691

3286341869118

4X4

Bridgestone

235/45 R19

235

45

19

95

D-SPORT

1 158,00

1 424,34

14156

3286341415612

4X4

Bridgestone

235/45 R19

235

45

19

95

D-SPORT

1 629,00

2 003,67

2482

3286340248211

4X4

Bridgestone

255/45 R19

255

45

19

100

D-SPORT

1 320,00

1 623,60

13964

3286341396416

4X4

Bridgestone

255/45 R19

255

45

19

100

T005

1 438,00

1 768,74

13829

3286341382914

4X4

Bridgestone

275/45 R19

275

45

19

108

T005

1 259,00

1 548,57

79379

3286347937910

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

107

D-SPORT

1 427,00

1 755,21

5916

3286340591614

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

107

D-SPORT

1 370,00

1 685,10

1348

3286340134811

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

111

D-SPORT

1 800,00

2 214,00

1350

3286340135016

4X4

Bridgestone

285/45 R19

285

45

19

111

D-SPORT

1 743,00

2 143,89

8505

3286340850513

4X4

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

99

D-SPORT

1 045,00

1 285,35

13827

3286341382716

4X4

Bridgestone

235/50 R19

235

50

19

99

T005

1 045,00

1 285,35

19745

3286341974515

4X4

Bridgestone

245/50 R19

245

50

19

105

ALENZA1

1 199,00

1 474,77

10764

3286341076417

4X4

Bridgestone

245/50 R19

245

50

19

105

ALENZA1

1 438,00

1 768,74

18970

3286341897012

4X4

Bridgestone

245/50 R19

245

50

19

105

ALENZA1

1 199,00

1 474,77

75914

3286347591419

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

103

ER30

1 302,00

1 601,46

5540

3286340554015

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

103

D-SPORT

1 186,00

1 458,78

1354

3286340135412

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

D400

1 447,00

1 779,81

3379

3286340337915

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

D400

1 447,00

1 779,81

1347

3286340134712

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

D-SPORT

1 463,00

1 799,49

1349

3286340134910

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

D-SPORT

1 468,00

1 805,64

12981

3286341298116

4X4

Bridgestone

255/50 R19

255

50

19

107

T005

1 195,00

1 469,85

3927

3286340392716

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

D-SPORT

1 293,00

1 590,39

13679

3286341367911

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

ALENZA1

1 400,00

1 722,00

3341

3286340334112

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

D-SPORT

1 400,00

1 722,00

13828

3286341382815

4X4

Bridgestone

265/50 R19

265

50

19

110

T005

1 293,00

1 590,39

8753

3286340875318

4X4

Bridgestone

275/50 R19

275

50

19

112

D-SPORT

2 066,00

2 541,18

10941

3286341094114

4X4

Bridgestone

275/50 R19

275

50

19

112

D-SPORT

1 930,00

2 373,90

13701

3286341370119

4X4

Bridgestone

225/55 R19

225

55

19

99

T005

958,00

1 178,34

3495

3286340349512

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

101

D-SPORT

1 015,00

1 248,45

8115

3286340811514

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

101

D-SPORT

1 384,00

1 702,32

13884

3286341388411

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

101

D-SPORT

1 015,00

1 248,45

2738

3286340273817

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

101

D-SPORT

1 022,00

1 257,06

9876

3286340987615

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

105

D-SPORT

1 318,00

1 621,14

13702

3286341370218

4X4

Bridgestone

235/55 R19

235

55

19

105

T005

1 015,00

1 248,45

10444

3286341044416

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

107

ALENZA1

1 074,00

1 321,02

9802

3286340980210

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

D-SPORT

990,00

1 217,70

10428

3286341042818

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

ALENZA1

990,00

1 217,70

13703

3286341370317

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

T005

1 027,00

1 263,21

7294

3286340729413

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

D-SPORT

1 152,00

1 416,96

14071

3286341407112

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

D-SPORT

1 404,00

1 726,92

8891

3286340889117

4X4

Bridgestone

255/55 R19

255

55

19

111

D-SPORT

1 152,00

1 416,96

13289

3286341328912

4X4

Bridgestone

265/55 R19

265

55

19

109

D693III

1 077,00

1 324,71

4287

3286340428712

4X4

Bridgestone

225/45 R18

225

45

18

91

D-SPORT

1 206,00

1 483,38

17722

3286341772210

4X4

Bridgestone

225/50 R18

225

50

18

95

T005A

1 356,00

1 667,88

7403

3286340740319

4X4

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

97

D400

1 177,00

1 447,71

6419

3286340641913

4X4

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

97

D-SPORT

981,00

1 206,63

8845

3286340884518

4X4

Bridgestone

235/50 R18

235

50

18

97

T005

999,00

1 228,77

10926

3286341092615

4X4

Bridgestone

215/55 R18

215

55

18

99

T005

986,00

1 212,78

18692

3286341869217

4X4

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

D-SPORT

908,00

1 116,84

13695

3286341369519

4X4

Bridgestone

225/55 R18

225

55

18

98

T005

917,00

1 127,91

1365

3286340136518

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

99

D687

947,00

1 164,81

30003

3286343000311

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

99

D687

947,00

1 164,81

7404

3286340740418

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

D687

929,00

1 142,67

9734

3286340973410

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

HL422+

929,00

1 142,67

13697

3286341369717

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

T005

922,00

1 134,06

14178

3286341417814

4X4

Bridgestone

235/55 R18

235

55

18

100

ALENZA1

1 381,00

1 698,63

1353

3286340135313

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

D400

1 238,00

1 522,74

3344

3286340334419

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

D400

1 031,00

1 268,13

13699

3286341369915

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

T005

990,00

1 217,70

6477

3286340647717

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

D-SPORT

1 008,00

1 239,84

13677

3286341367713

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

ALENZA1

1 061,00

1 305,03

1150

3286340115018

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

D-SPORT

1 061,00

1 305,03

3343

3286340334310

4X4

Bridgestone

255/55 R18

255

55

18

109

D-SPORT

1 061,00

1 305,03

12861

3286341286113

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

100

ALENZA1

979,00

1 204,17

13696

3286341369618

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

100

T005

951,00

1 169,73

19744

3286341974416

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

ALENZA1

1 072,00

1 318,56

10758

3286341075816

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

ALENZA1

1 072,00

1 318,56

10760

3286341076011

4X4

Bridgestone

225/60 R18

225

60

18

104

ALENZA1

1 274,00

1 567,02

13885

3286341388510

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

103

D-SPORT

881,00

1 083,63

2490

3286340249010

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

103

D-SPORT

999,00

1 228,77

13698

3286341369816

4X4

Bridgestone

235/60 R18

235

60

18

107

T005

920,00

1 131,60

6498

3286340649810

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

108

D840

1 077,00

1 324,71

16881

3286341688115

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

108

D684II

933,00

1 147,59

8684

3286340868419

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

108

D-SPORT

1 008,00

1 239,84

7291

3286340729116

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

108

D-SPORT

1 008,00

1 239,84

8334

3286340833417

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

D-SPORT

926,00

1 138,98

7301

3286340730112

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

D684III

897,00

1 103,31

13700

3286341370010

4X4

Bridgestone

255/60 R18

255

60

18

112

T005

933,00

1 147,59

6514

3286340651417

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

110

D684II

1 168,00

1 436,64

8669

3286340866910

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

110

D684II

1 168,00

1 436,64

8788

3286340878814

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

110

D-SPORT

1 168,00

1 436,64

11196

3286341119619

4X4

Bridgestone

265/60 R18

265

60

18

110

T005

1 143,00

1 405,89

77517

3286347751714

4X4

Bridgestone

275/60 R18

275

60

18

113

684

1 243,00

1 528,89

1880

3286340188012

4X4

Bridgestone

285/60 R18

285

60

18

116

D684II

1 388,00

1 707,24

8801

3286340880114

4X4

Bridgestone

285/60 R18

285

60

18

116

D693III

1 388,00

1 707,24

9439

3286340943918

4X4

Bridgestone

235/65 R18

235

65

18

106

D33

1 065,00

1 309,95

6766

3286340676618

4X4

Bridgestone

235/65 R18

235

65

18

106

D-SPORT

1 393,00

1 713,39

1187

3286340118712

4X4

Bridgestone

265/65 R18

265

65

18

112

D683

1 154,00

1 419,42

1516

3286340151610

4X4

Bridgestone

255/70 R18

255

70

18

113

D840

1 033,00

1 270,59

13930

3286341393019

4X4

Bridgestone

255/70 R18

255

70

18

113

D685

1 033,00

1 270,59

3429

3286340342919

4X4

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

D-SPORT

904,00

1 111,92

5096

3286340509619

4X4

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

D-SPORT

1 086,00

1 335,78

3408

3286340340816

4X4

Bridgestone

225/50 R17

225

50

17

94

D-SPORT

926,00

1 138,98

4286

3286340428613

4X4

Bridgestone

205/55 R17

205

55

17

91

D-SPORT

1 147,00

1 410,81

5796

3286340579612

4X4

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

99

D-SPORT

958,00

1 178,34

13896

3286341389616

4X4

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

T005DG

1 074,00

1 321,02

13691

3286341369113

4X4

Bridgestone

235/55 R17

235

55

17

103

T005

963,00

1 184,49

2480

3286340248013

4X4

Bridgestone

255/55 R17

255

55

17

104

D400

1 124,00

1 382,52

13694

3286341369410

4X4

Bridgestone

275/55 R17

275

55

17

109

T005

1 090,00

1 340,70

9896

3286340989619

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

96

DHP AS

813,00

999,99

13203

3286341320312

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

96

T005

813,00

999,99

7215

3286340721516

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

96

D-SPORT

883,00

1 086,09

13689

3286341368918

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

96

T005

842,00

1 035,66

10918

3286341091816

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

T005

831,00

1 022,13

13900

3286341390018

4X4

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

100

T005DG

1 083,00

1 332,09

13690

3286341369014

4X4

Bridgestone

225/60 R17

225

60

17

99

T005

967,00

1 189,41

8574

3286340857413

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

D693II

876,00

1 077,48

2479

3286340247917

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

D400

942,00

1 158,66

13692

3286341369212

4X4

Bridgestone

235/60 R17

235

60

17

102

T005

895,00

1 100,85

13693

3286341369311

4X4

Bridgestone

255/60 R17

255

60

17

106

T005

940,00

1 156,20

13825

3286341382518

4X4

Bridgestone

215/65 R17

215

65

17

99

T005

794,00

976,62

6573

3286340657310

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

102

D687

833,00

1 024,59

10915

3286341091519

4X4

Bridgestone

225/65 R17

225

65

17

102

T005

833,00

1 024,59

10903

3286341090314

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

104

T005

847,00

1 041,81

10921

3286341092110

4X4

Bridgestone

235/65 R17

235

65

17

108

T005

863,00

1 061,49

8427

3286340842716

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

D-SPORT

1 079,00

1 327,17

13823

3286341382310

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

T005

1 079,00

1 327,17

8919

3286340891912

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

D684II

988,00

1 215,24

7300

3286340730013

4X4

Bridgestone

245/65 R17

245

65

17

111

D684III

988,00

1 215,24

13824

3286341382419

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

112

T005

983,00

1 209,09

77548

3286347754814

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

112

D840

970,00

1 193,10

5647

3286340564717

4X4

Bridgestone

265/65 R17

265

65

17

112

D684II

970,00

1 193,10

10050

3286341005011

4X4

Bridgestone

245/70 R17

245

70

17

108

D684II

1 183,00

1 455,09

13929

3286341392913

4X4

Bridgestone

245/75 R17

245

75

17

112

D685

799,00

982,77

4211

3286340421119

4X4

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

D-SPORT

672,00

826,56

12738

3286341273816

4X4

Bridgestone

205/60 R16

205

60

16

92

T005

672,00

826,56

10769

3286341076912

4X4

Bridgestone

235/60 R16

235

60

16

100

D687

835,00

1 027,05

13687

3286341368710

4X4

Bridgestone

235/60 R16

235

60

16

104

T005

733,00

901,59

77028

3286347702815

4X4

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

95

684

822,00

1 011,06

9754

3286340975414

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

D-SPORT

690,00

848,70

10162

3286341016215

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

T005

690,00

848,70

2219

3286340221917

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

D687

758,00

932,34

4563

3286340456319

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

D-SPORT

794,00

976,62

13743

3286341374315

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

98

T005DG

810,00

996,30

13685

3286341368512

4X4

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

102

T005

783,00

963,09

13688

3286341368819

4X4

Bridgestone

255/65 R16

255

65

16

109

T005

870,00

1 070,10

6718

3286340671811

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

D687

758,00

932,34

13686

3286341368611

4X4

Bridgestone

215/70 R16

215

70

16

100

T005

758,00

932,34

8330

3286340833011

4X4

Bridgestone

225/70 R16

225

70

16

103

D687

945,00

1 162,35

6556

3286340655613

4X4

Bridgestone

245/70 R16

245

70

16

111

D689

913,00

1 122,99

8529

3286340852913

4X4

Bridgestone

245/70 R16

245

70

16

111

D684II

913,00

1 122,99

6553

3286340655316

4X4

Bridgestone

255/70 R16

255

70

16

111

D684II

999,00

1 228,77

6704

3286340670418

4X4

Bridgestone

265/70 R16

265

70

16

112

D689

986,00

1 212,78

1517

3286340151719

4X4

Bridgestone

245/75 R16

245

75

16

111

D840

1 042,00

1 281,66

7080

3286340708012

4X4

Bridgestone

205/80 R16

205

80

16

104

D689

683,00

840,09

79426

3286347942617

4X4

Bridgestone

205/82 R16

205

82

16

110

D689

929,00

1 142,67

4562

3286340456210

4X4

Bridgestone

205/82 R16

205

82

16

110

D684II

929,00

1 142,67

79087

3286347908712

4X4

Bridgestone

255/70 R15

255

70

15

112

D840

888,00

1 092,24

19698

3286341969818

4X4

Bridgestone

195/80 R15

195

80

15

96

D684II

701,00

862,23

11156

3286341115611

CVR

Bridgestone

215/60 R17

215

60

17

109

R660ECO

1 042,00

1 281,66

19219

3286341921915

CVR

Bridgestone

195/60 R16

195

60

16

99

R660

831,00

1 022,13

19221

3286341922110

CVR

Bridgestone

215/60 R16

215

60

16

103

R660

999,00

1 228,77

7066

3286340706612

CVR

Bridgestone

195/65 R16

195

65

16

104

R660

781,00

960,63

9701

3286340970112

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

103

R660

885,00

1 088,55

7038

3286340703819

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

107

R660

906,00

1 114,38

11158

3286341115819

CVR

Bridgestone

205/65 R16

205

65

16

107

R660ECO

906,00

1 114,38

7326

3286340732611

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

102

R410

849,00

1 044,27

11153

3286341115314

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

106

R660ECO

910,00

1 119,30

19218

3286341921816

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

106

R660

910,00

1 119,30

9729

3286340972918

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

106

R660

910,00

1 119,30

9265

3286340926515

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

109

R660

915,00

1 125,45

7067

3286340706711

CVR

Bridgestone

215/65 R16

215

65

16

109

R660

915,00

1 125,45

7039

3286340703918

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

R660

1 038,00

1 276,74

9266

3286340926614

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

R660

1 038,00

1 276,74

12710

3286341271010

CVR

Bridgestone

225/65 R16

225

65

16

112

R660ECO

1 011,00

1 243,53

7040

3286340704014

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

115

R660

1 058,00

1 301,34

9267

3286340926713

CVR

Bridgestone

235/65 R16

235

65

16

115

R660

1 058,00

1 301,34

7042

3286340704212

CVR

Bridgestone

185/75 R16

185

75

16

104

R660

799,00

982,77

7047

3286340704717

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

R660

676,00

831,48

9264

3286340926416

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

107

R660

676,00

831,48

13281

3286341328110

CVR

Bridgestone

195/75 R16

195

75

16

110

R660

676,00

831,48

7043

3286340704311

CVR

Bridgestone

205/75 R16

205

75

16

110

R660

874,00

1 075,02

7045

3286340704519

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

113

R660

981,00

1 206,63

7068

3286340706810

CVR

Bridgestone

215/75 R16

215

75

16

116

R660

1 047,00

1 287,81

7064

3286340706414

CVR

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

118

R660

1 168,00

1 436,64

7069

3286340706919

CVR

Bridgestone

225/75 R16

225

75

16

121

R660

1 190,00

1 463,70

9728

3286340972819

CVR

Bridgestone

205/65 R15

205

65

15

102

R660

835,00

1 027,05

19220

3286341922011

CVR

Bridgestone

215/65 R15

215

65

15

104

R660

970,00

1 193,10

13368

3286341336818

CVR

Bridgestone

195/70 R15

195

70

15

104

R660

592,00

728,16

7046

3286340704618

CVR

Bridgestone

205/70 R15

205

70

15

106

R660

819,00

1 007,37

7063

3286340706315

CVR

Bridgestone

215/70 R15

215

70

15

109

R660

865,00

1 063,95

79111

3286347911118

CVR

Bridgestone

215/70 R15

215

70

15

109

R630

865,00

1 063,95

7044

3286340704410

CVR

Bridgestone

225/70 R15

225

70

15

112

R660

885,00

1 088,55

9726

3286340972611

CVR

Bridgestone

175/65 R14

175

65

14

90

R660

640,00

787,20

19217

3286341921717

CVR

Bridgestone

165/70 R14

165

70

14

89

R660

663,00

815,49

9669

3286340966917

CVR

Bridgestone

185/75 R14

185

75

14

102

R660

608,00

747,84

19457

3286341945713

CVR

Bridgestone

185/82 R14

185

82

14

102

R660

628,00

772,44

19458

3286341945812

CVR

Bridgestone

195/82 R14

195

82

14

106

R660

779,00

958,17

18193

3286341819311

PSR

Firestone

245/35 R20

245

35

20

95

RHAWK

979,00

1 204,17

18199

3286341819915

PSR

Firestone

255/35 R20

255

35

20

97

RHAWK

990,00

1 217,70

18203

3286341820317

PSR

Firestone

255/30 R19

255

30

19

91

RHAWK

1 072,00

1 318,56

18268

3286341826814

PSR

Firestone

225/35 R19

225

35

19

88

RHAWK

790,00

971,70

18213

3286341821314

PSR

Firestone

235/35 R19

235

35

19

91

RHAWK

788,00

969,24

18214

3286341821413

PSR

Firestone

245/35 R19

245

35

19

93

RHAWK

972,00

1 195,56

18210

3286341821017

PSR

Firestone

255/35 R19

255

35

19

96

RHAWK

847,00

1 041,81

18208

3286341820812

PSR

Firestone

235/40 R19

235

40

19

96

RHAWK

922,00

1 134,06

11143

3286341114317

PSR

Firestone

245/40 R19

245

40

19

98

RHAWK

872,00

1 072,56

9664

3286340966412

PSR

Firestone

255/40 R19

255

40

19

100

RHAWK

901,00

1 108,23

18207

3286341820713

PSR

Firestone

245/45 R19

245

45

19

102

RHAWK

906,00

1 114,38

18204

3286341820416

PSR

Firestone

225/35 R18

225

35

18

87

RHAWK

794,00

976,62

18206

3286341820614

PSR

Firestone

245/35 R18

245

35

18

92

RHAWK

781,00

960,63

18209

3286341820911

PSR

Firestone

255/35 R18

255

35

18

94

RHAWK

785,00

965,55

18200

3286341820010

PSR

Firestone

265/35 R18

265

35

18

97

RHAWK

933,00

1 147,59

18205

3286341820515

PSR

Firestone

215/40 R18

215

40

18

89

RHAWK

626,00

769,98

9721

3286340972116

PSR

Firestone

225/40 R18

225

40

18

92

RHAWK

501,00

616,23

9722

3286340972215

PSR

Firestone

235/40 R18

235

40

18

95

RHAWK

667,00

820,41

9663

3286340966313

PSR

Firestone

245/40 R18

245

40

18

97

RHAWK

692,00

851,16

18202

3286341820218

PSR

Firestone

215/45 R18

215

45

18

93

RHAWK

747,00

918,81

11138

3286341113815

PSR

Firestone

225/45 R18

225

45

18

95

RHAWK

728,00

895,44

11140

3286341114010

PSR

Firestone

235/45 R18

235

45

18

98

RHAWK

774,00

952,02

11142

3286341114218

PSR

Firestone

245/45 R18

245

45

18

100

RHAWK

763,00

938,49

11141

3286341114119

PSR

Firestone

255/45 R18

255

45

18

103

RHAWK

899,00

1 105,77

11137

3286341113716

PSR

Firestone

235/50 R18

235

50

18

101

RHAWK

717,00

881,91

11139

3286341113914

PSR

Firestone

225/55 R18

225

55

18

98

RHAWK

678,00

833,94

11135

3286341113518

PSR

Firestone

205/40 R17

205

40

17

84

RHAWK

508,00

624,84

11134

3286341113419

PSR

Firestone

215/40 R17

215

40

17

87

RHAWK

572,00

703,56

18212

3286341821215

PSR

Firestone

245/40 R17

245

40

17

95

RHAWK

647,00

795,81

18215

3286341821512

PSR

Firestone

205/45 R17

205

45

17

88

RHAWK

558,00

686,34

9719

3286340971911

PSR

Firestone

215/45 R17

215

45

17

91

RHAWK

503,00

618,69

9661

3286340966115

PSR

Firestone

225/45 R17

225

45

17

91

RHAWK

442,00

543,66

9662

3286340966214

PSR

Firestone

225/45 R17

225

45

17

94

RHAWK

478,00

587,94

9718

3286340971812

PSR

Firestone

235/45 R17

235

45

17

97

RHAWK

521,00

640,83

18211

3286341821116

PSR

Firestone

245/45 R17

245

45

17

99

RHAWK

640,00

787,20

9717

3286340971713

PSR

Firestone

205/50 R17

205

50

17

93

RHAWK

556,00

683,88

9720

3286340972017

PSR

Firestone

215/50 R17

215

50

17

95

RHAWK

585,00

719,55

9716

3286340971614

PSR

Firestone

225/50 R17

225

50

17

98

RHAWK

640,00

787,20

9713

3286340971317

PSR

Firestone

225/50 R17

225

50

17

98

RHAWK

640,00

787,20

11136

3286341113617

PSR

Firestone

205/55 R17

205

55

17

95

RHAWK

622,00

765,06

9712

3286340971218

PSR

Firestone

215/55 R17

215

55

17

94

RHAWK

633,00

778,59

9714

3286340971416

PSR

Firestone

225/55 R17

225

55

17

101

RHAWK

656,00

806,88

11133

3286341113310

PSR

Firestone

215/45 R16

215

45

16

90

RHAWK

597,00

734,31

11129

3286341112917

PSR

Firestone

195/50 R16

195

50

16

88

RHAWK

572,00

703,56

11130

3286341113013

PSR

Firestone

205/50 R16

205

50

16

87

RHAWK

517,00

635,91

11132

3286341113211

PSR

Firestone

205/50 R16

205

50

16

87

RHAWK

533,00

655,59

11131

3286341113112

PSR

Firestone

185/55 R16

185

55

16

83

RHAWK

562,00

691,26

9706

3286340970617

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

87

RHAWK

471,00

579,33

9705

3286340970518

PSR

Firestone

195/55 R16

195

55

16

87

RHAWK

506,00

622,38

9651

3286340965118

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

RHAWK

353,00

434,19

9649

3286340964913

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

RHAWK

367,00

451,41

9650

3286340965019

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

91

RHAWK

385,00

473,55

9654

3286340965415

PSR

Firestone

205/55 R16

205

55

16

94

RHAWK

421,00

517,83

9708

3286340970815

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

93

RHAWK

578,00

710,94

9710

3286340971010

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

97

RHAWK

619,00

761,37

9709

3286340970914

PSR

Firestone

215/55 R16

215

55

16

97

RHAWK

619,00

761,37

9703

3286340970310

PSR

Firestone

225/55 R16

225

55

16

95

RHAWK

615,00

756,45

9702

3286340970211

PSR

Firestone

225/55 R16

225

55

16

99

RHAWK

663,00

815,49

11128

3286341112818

PSR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

93

RHAWK

678,00

833,94

9707

3286340970716

PSR

Firestone

205/60 R16

205

60

16

92

RHAWK

471,00

579,33

9704

3286340970419

PSR

Firestone

205/60 R16

205

60

16

92

RHAWK

537,00

660,51

9711

3286340971119

PSR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

99

RHAWK

606,00

745,38

9715

3286340971515

PSR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

99

RHAWK

631,00

776,13

11127

3286341112719

PSR

Firestone

225/60 R16

225

60

16

98

RHAWK

708,00

870,84

11126

3286341112610

PSR

Firestone

225/60 R16

225

60

16

102

RHAWK

749,00

921,27

11115

3286341111514

PSR

Firestone

195/50 R15

195

50

15

82

RHAWK

326,00

400,98

11124

3286341112412

PSR

Firestone

195/50 R15

195

50

15

82

RHAWK

335,00

412,05

11123

3286341112313

PSR

Firestone

185/55 R15

185

55

15

82

RHAWK

415,00

510,45

11104

3286341110418

PSR

Firestone

185/55 R15

185

55

15

82

RHAWK

430,00

528,90

11119

3286341111910

PSR

Firestone

195/55 R15

195

55

15

85

RHAWK

446,00

548,58

11112

3286341111217

PSR

Firestone

195/55 R15

195

55

15

85

RHAWK

469,00

576,87

11102

3286341110210

PSR

Firestone

175/60 R15

175

60

15

81

RHAWK

442,00

543,66

11108

3286341110814

PSR

Firestone

175/60 R15

175

60

15

81

RHAWK

428,00

526,44

11107

3286341110715

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

84

RHAWK

362,00

445,26

11120

3286341112016

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

84

RHAWK

358,00

440,34

11125

3286341112511

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

88

RHAWK

374,00

460,02

11117

3286341111712

PSR

Firestone

185/60 R15

185

60

15

88

RHAWK

369,00

453,87

11106

3286341110616

PSR

Firestone

195/60 R15

195

60

15

88

RHAWK

358,00

440,34

11110

3286341111019

PSR

Firestone

195/60 R15

195

60

15

88

RHAWK

403,00

495,69

11105

3286341110517

PSR

Firestone

205/60 R15

205

60

15

91

RHAWK

433,00

532,59

11113

3286341111316

PSR

Firestone

205/60 R15

205

60

15

91

RHAWK

442,00

543,66

11114

3286341111415

PSR

Firestone

165/65 R15

165

65

15

81

RHAWK

346,00

425,58

11121

3286341112115

PSR

Firestone

175/65 R15

175

65

15

84

RHAWK

367,00

451,41

11111

3286341111118

PSR

Firestone

175/65 R15

175

65

15

84

RHAWK

328,00

403,44

11103

3286341110319

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

88

RHAWK

346,00

425,58

11118

3286341111811

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

88

RHAWK

305,00

375,15

11122

3286341112214

PSR

Firestone

185/65 R15

185

65

15

88

RHAWK

465,00

571,95

9652

3286340965217

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

RHAWK

312,00

383,76

9658

3286340965811

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

RHAWK

301,00

370,23

9653

3286340965316

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

91

RHAWK

328,00

403,44

9659

3286340965910

PSR

Firestone

195/65 R15

195

65

15

95

RHAWK

346,00

425,58

11101

3286341110111

PSR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

94

RHAWK

471,00

579,33

11109

3286341110913

PSR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

94

RHAWK

492,00

605,16

11116

3286341111613

PSR

Firestone

215/65 R15

215

65

15

96

RHAWK

533,00

655,59

12994

3286341299410

PSR

Firestone

185/55 R14

185

55

14

80

MULH2

419,00

515,37

12987

3286341298710

PSR

Firestone

165/60 R14

165

60

14

75

MULH2

362,00

445,26

12985

3286341298512

PSR

Firestone

165/60 R14

165

60

14

75

MULH2

346,00

425,58

12993

3286341299311

PSR

Firestone

185/60 R14

185

60

14

82

MULH2

299,00

367,77

12995

3286341299519

PSR

Firestone

185/60 R14

185

60

14

82

MULH2

283,00

348,09

12991

3286341299113

PSR

Firestone

155/65 R14

155

65

14

75

MULH2

287,00

353,01

7713

3286340771313

PSR

Firestone

165/65 R14

165

65

14

79

MULH2

283,00

348,09

7722

3286340772211

PSR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

82

MULH2

271,00

333,33

7717

3286340771719

PSR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

86

MULH2

333,00

409,59

12998

3286341299816

PSR

Firestone

185/65 R14

185

65

14

86

MULH2

362,00

445,26

12996

3286341299618

PSR

Firestone

185/65 R14

185

65

14

86

MULH2

312,00

383,76

12989

3286341298918

PSR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

81

MULH2

276,00

339,48

12844

3286341284416

PSR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

85

MULH2

292,00

359,16

12990

3286341299014

PSR

Firestone

175/70 R14

175

70

14

84

MULH2

353,00

434,19

7707

3286340770712

PSR

Firestone

175/70 R14

175

70

14

88

MULH2

385,00

473,55

12997

3286341299717

PSR

Firestone

185/70 R14

185

70

14

88

MULH2

392,00

482,16

7734

3286340773416

PSR

Firestone

195/70 R14

195

70

14

91

MULH2

442,00

543,66

7733

3286340773317

PSR

Firestone

175/80 R14

175

80

14

88

MULH2

430,00

528,90

7732

3286340773218

PSR

Firestone

175/80 R14

175

80

14

88

MULH2

333,00

409,59

12992

3286341299212

PSR

Firestone

155/65 R13

155

65

13

73

MULH2

276,00

339,48

12988

3286341298819

PSR

Firestone

165/65 R13

165

65

13

77

MULH2

289,00

355,47

12986

3286341298611

PSR

Firestone

175/65 R13

175

65

13

80

MULH2

342,00

420,66

7723

3286340772310

PSR

Firestone

145/70 R13

145

70

13

71

MULH2

253,00

311,19

7703

3286340770316

PSR

Firestone

155/70 R13

155

70

13

75

MULH2

237,00

291,51

7705

3286340770514

PSR

Firestone

165/70 R13

165

70

13

79

MULH2

264,00

324,72

7706

3286340770613

PSR

Firestone

175/70 R13

175

70

13

82

MULH2

285,00

350,55

7735

3286340773515

PSR

Firestone

135/80 R13

135

80

13

70

MULH2

239,00

293,97

7736

3286340773614

PSR

Firestone

145/80 R13

145

80

13

75

MULH2

260,00

319,80

7724

3286340772419

PSR

Firestone

155/80 R13

155

80

13

79

MULH2

260,00

319,80

18198

3286341819816

4X4

Firestone

295/35 R21

295

35

21

107

RHAWK

1 197,00

1 472,31

18196

3286341819618

4X4

Firestone

275/40 R20

275

40

20

106

RHAWK

956,00

1 175,88

18195

3286341819519

4X4

Firestone

255/45 R20

255

45

20

105

RHAWK

1 190,00

1 463,70

18194

3286341819410

4X4

Firestone

265/45 R20

265

45

20

108

RHAWK

1 127,00

1 386,21

18197

3286341819717

4X4

Firestone

275/45 R20

275

45

20

110

RHAWK

1 054,00

1 296,42

13858

3286341385816

4X4

Firestone

255/50 R20

255

50

20

109

RHAWK

1 127,00

1 386,21

13854

3286341385410

4X4

Firestone

225/45 R19

225

45

19

96

RHAWK

842,00

1 035,66

13857

3286341385717

4X4

Firestone

235/45 R19

235

45

19

99

RHAWK

1 081,00

1 329,63

18201

3286341820119

4X4

Firestone

275/45 R19

275

45

19

108

RHAWK

858,00

1 055,34

13852

3286341385212

4X4

Firestone

255/50 R19

255

50

19

107

RHAWK

904,00

1 111,92

13855

3286341385519

4X4

Firestone

225/55 R19

225

55

19

99

RHAWK

713,00

876,99

13856

3286341385618

4X4

Firestone

235/55 R19

235

55

19

105

RHAWK

801,00

985,23

13853

3286341385311

4X4

Firestone

255/55 R19

255

55

19

111

RHAWK

815,00

1 002,45

13847

3286341384710

4X4

Firestone

215/55 R18

215

55

18

99

RHAWK

697,00

857,31

13851

3286341385113

4X4

Firestone

235/55 R18

235

55

18

100

RHAWK

713,00

876,99

13849

3286341384918

4X4

Firestone

255/55 R18

255

55

18

109

RHAWK

708,00

870,84

13846

3286341384611

4X4

Firestone

225/60 R18

225

60

18

100

RHAWK

697,00

857,31

13850

3286341385014

4X4

Firestone

235/60 R18

235

60

18

103

RHAWK

688,00

846,24

9207

3286340920711

4X4

Firestone

235/60 R18

235

60

18

103

DEST HP

756,00

929,88

13845

3286341384512

4X4

Firestone

235/60 R18

235

60

18

107

RHAWK

785,00

965,55

13848

3286341384819

4X4

Firestone

255/60 R18

255

60

18

112

RHAWK

708,00

870,84

13841

3286341384116

4X4

Firestone

235/55 R17

235

55

17

103

RHAWK

694,00

853,62

6803

3286340680318

4X4

Firestone

275/55 R17

275

55

17

109

DEST HP

788,00

969,24

13839

3286341383911

4X4

Firestone

215/60 R17

215

60

17

96

RHAWK

612,00

752,76

13844

3286341384413

4X4

Firestone

225/60 R17

225

60

17

99

RHAWK

647,00

795,81

6796

3286340679619

4X4

Firestone

225/60 R17

225

60

17

99

DEST HP

697,00

857,31

13842

3286341384215

4X4

Firestone

235/60 R17

235

60

17

102

RHAWK

603,00

741,69

6802

3286340680219

4X4

Firestone

255/60 R17

255

60

17

106

DEST HP

653,00

803,19

6804

3286340680417

4X4

Firestone

255/60 R17

255

60

17

106

DEST HP

688,00

846,24

13838

3286341383812

4X4

Firestone

225/65 R17

225

65

17

102

RHAWK

606,00

745,38

13840

3286341384017

4X4

Firestone

235/65 R17

235

65

17

104

RHAWK

633,00

778,59

13843

3286341384314

4X4

Firestone

235/65 R17

235

65

17

108

RHAWK

653,00

803,19

6801

3286340680110

4X4

Firestone

265/65 R17

265

65

17

112

DEST HP

754,00

927,42

13837

3286341383713

4X4

Firestone

235/60 R16

235

60

16

104

RHAWK

546,00

671,58

13835

3286341383515

4X4

Firestone

215/65 R16

215

65

16

98

RHAWK

494,00

607,62

9143

3286340914314

4X4

Firestone

215/65 R16

215

65

16

98

DEST HP

542,00

666,66

6793

3286340679312

4X4

Firestone

255/65 R16

255

65

16

109

DEST HP

647,00

795,81

13836

3286341383614

4X4

Firestone

215/70 R16

215

70

16

100

RHAWK

544,00

669,12

6786

3286340678612

4X4

Firestone

225/70 R16

225

70

16

103

DEST HP

583,00

717,09

6787

3286340678711

4X4

Firestone

235/70 R16

235

70

16

106

DEST HP

601,00

739,23

6785

3286340678513

4X4

Firestone

245/70 R16

245

70

16

107

DEST HP

688,00

846,24

6601

3286340660112

4X4

Firestone

265/70 R16

265

70

16

112

DEST HP

738,00

907,74

6792

3286340679213

4X4

Firestone

225/75 R16

225

75

16

104

DEST HP

672,00

826,56

6791

3286340679114

4X4

Firestone

265/70 R15

265

70

15

112

DEST HP

651,00

800,73

6783

3286340678315

4X4

Firestone

235/75 R15

235

75

15

109

DEST HP

592,00

728,16

8832

3286340883214

CVR

Firestone

195/60 R16

195

60

16

99

VANH2

601,00

739,23

8825

3286340882514

CVR

Firestone

215/60 R16

215

60

16

103

VANH2

724,00

890,52

18100

3286341810011

CVR

Firestone

195/65 R16

195

65

16

104

VANH2

544,00

669,12

18103

3286341810318

CVR

Firestone

205/65 R16

205

65

16

107

VANH2

633,00

778,59

8818

3286340881814

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

106

VANH2

640,00

787,20

18098

3286341809817

CVR

Firestone

215/65 R16

215

65

16

109

VANH2

647,00

795,81

8823

3286340882316

CVR

Firestone

225/65 R16

225

65

16

112

VANH2

715,00

879,45

8820

3286340882019

CVR

Firestone

235/65 R16

235

65

16

115

VANH2

781,00

960,63

18102

3286341810219

CVR

Firestone

175/75 R16

175

75

16

101

VANH2

501,00

616,23

18097

3286341809718

CVR

Firestone

185/75 R16

185

75

16

104

VANH2

562,00

691,26

8817

3286340881715

CVR

Firestone

195/75 R16

195

75

16

107

VANH2

496,00

610,08

8824

3286340882415

CVR

Firestone

205/75 R16

205

75

16

110

VANH2

631,00

776,13

8829

3286340882910

CVR

Firestone

215/75 R16

215

75

16

113

VANH2

706,00

868,38

8834

3286340883412

CVR

Firestone

205/65 R15

205

65

15

102

VANH2

562,00

691,26

10446

3286341044614

CVR

Firestone

215/65 R15

215

65

15

104

VANH2

701,00

862,23

18099

3286341809916

CVR

Firestone

195/70 R15

195

70

15

104

VANH2

442,00

543,66

18101

3286341810110

CVR

Firestone

205/70 R15

205

70

15

106

VANH2

558,00

686,34

18009

3286341800913

CVR

Firestone

215/70 R15

215

70

15

109

VANH2

615,00

756,45

8826

3286340882613

CVR

Firestone

225/70 R15

225

70

15

112

VANH2

640,00

787,20

8821

3286340882118

CVR

Firestone

175/65 R14

175

65

14

90

VANH2

444,00

546,12

8828

3286340882811

CVR

Firestone

165/70 R14

165

70

14

89

VANH2

462,00

568,26

18096

3286341809619

CVR

Firestone

185/75 R14

185

75

14

102

VANH2

444,00

546,12

9458

3286340945813

PSR

Dayton

225/40 R18

225

40

18

92

DYTRNG2

444,00

546,12

9495

3286340949514

PSR

Dayton

235/40 R18

235

40

18

95

DYTRNG2

501,00

616,23

9493

3286340949316

PSR

Dayton

245/40 R18

245

40

18

97

DYTRNG2

544,00

669,12

10213

3286341021318

PSR

Dayton

225/45 R18

225

45

18

95

DYTRNG2

487,00

599,01

10206

3286341020618

PSR

Dayton

235/45 R18

235

45

18

98

DYTRNG2

496,00

610,08

10203

3286341020311

PSR

Dayton

245/45 R18

245

45

18

100

DYTRNG2

572,00

703,56

10205

3286341020519

PSR

Dayton

205/40 R17

205

40

17

84

DYTRNG2

408,00

501,84

10200

3286341020014

PSR

Dayton

205/45 R17

205

45

17

88

DYTRNG2

426,00

523,98

9490

3286340949019

PSR

Dayton

215/45 R17

215

45

17

91

DYTRNG2

428,00

526,44

9457

3286340945714

PSR

Dayton

225/45 R17

225

45

17

91

DYTRNG2

401,00

493,23

9487

3286340948715

PSR

Dayton

225/45 R17

225

45

17

94

DYTRNG2

401,00

493,23

9491

3286340949118

PSR

Dayton

235/45 R17

235

45

17

94

DYTRNG2

462,00

568,26

9492

3286340949217

PSR

Dayton

235/45 R17

235

45

17

97

DYTRNG2

465,00

571,95

9456

3286340945615

PSR

Dayton

205/50 R17

205

50

17

93

DYTRNG2

430,00

528,90

9486

3286340948616

PSR

Dayton

215/50 R17

215

50

17

95

DYTRNG2

460,00

565,80

9482

3286340948210

PSR

Dayton

225/50 R17

225

50

17

98

DYTRNG2

481,00

591,63

9455

3286340945516

PSR

Dayton

215/55 R17

215

55

17

94

DYTRNG2

462,00

568,26

9494

3286340949415

PSR

Dayton

225/55 R17

225

55

17

101

DYTRNG2

485,00

596,55

9450

3286340945011

PSR

Dayton

195/45 R16

195

45

16

84

DYTRNG2

367,00

451,41

10201

3286341020113

PSR

Dayton

205/45 R16

205

45

16

87

DYTRNG2

483,00

594,09

10214

3286341021417

PSR

Dayton

195/50 R16

195

50

16

88

DYTRNG2

383,00

471,09

10202

3286341020212

PSR

Dayton

205/50 R16

205

50

16

91

DYTRNG2

392,00

482,16

10204

3286341020410

PSR

Dayton

185/55 R16

185

55

16

83

DYTRNG2

510,00

627,30

9449

3286340944915

PSR

Dayton

195/55 R16

195

55

16

87

DYTRNG2

376,00

462,48

9479

3286340947916

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

91

DYTRNG2

387,00

476,01

9451

3286340945110

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

91

DYTRNG2

355,00

436,65

9480

3286340948012

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

91

DYTRNG2

367,00

451,41

9478

3286340947817

PSR

Dayton

205/55 R16

205

55

16

94

DYTRNG2

355,00

436,65

9453

3286340945318

PSR

Dayton

215/55 R16

215

55

16

97

DYTRNG2

440,00

541,20

9454

3286340945417

PSR

Dayton

225/55 R16

225

55

16

95

DYTRNG2

467,00

574,41

9452

3286340945219

PSR

Dayton

205/60 R16

205

60

16

92

DYTRNG2

428,00

526,44

9485

3286340948517

PSR

Dayton

215/60 R16

215

60

16

99

DYTRNG2

440,00

541,20

9446

3286340944618

PSR

Dayton

195/50 R15

195

50

15

82

DYTRNG2

319,00

392,37

9447

3286340944717

PSR

Dayton

185/55 R15

185

55

15

82

DYTRNG2

342,00

420,66

9489

3286340948913

PSR

Dayton

195/55 R15

195

55

15

85

DYTRNG2

351,00

431,73

9444

3286340944410

PSR

Dayton

195/55 R15

195

55

15

85

DYTRNG2

351,00

431,73

9474

3286340947411

PSR

Dayton

185/60 R15

185

60

15

84

DYTRNG2

335,00

412,05

9472

3286340947213

PSR

Dayton

185/60 R15

185

60

15

88

DYTRNG2

346,00

425,58

9448

3286340944816

PSR

Dayton

195/60 R15

195

60

15

88

DYTRNG2

351,00

431,73

9481

3286340948111

PSR

Dayton

195/60 R15

195

60

15

88

DYTRNG2

351,00

431,73

9445

3286340944519

PSR

Dayton

205/60 R15

205

60

15

91

DYTRNG2

387,00

476,01

9483

3286340948319

PSR

Dayton

175/65 R15

175

65

15

84

DYTRNG2

330,00

405,90

9460

3286340946018

PSR

Dayton

185/65 R15

185

65

15

88

DYTRNG2

324,00

398,52

9475

3286340947510

PSR

Dayton

185/65 R15

185

65

15

88

DYTRNG2

333,00

409,59

9466

3286340946612

PSR

Dayton

195/65 R15

195

65

15

91

DYTRNG2

330,00

405,90

9477

3286340947718

PSR

Dayton

195/65 R15

195

65

15

91

DYTRNG2

330,00

405,90

9476

3286340947619

PSR

Dayton

195/65 R15

195

65

15

91

DYTRNG2

330,00

405,90

10199

3286341019919

PSR

Dayton

205/65 R15

205

65

15

94

DYTRNG2

383,00

471,09

10198

3286341019810

PSR

Dayton

165/60 R14

165

60

14

75

DYTRNG2

326,00

400,98

9461

3286340946117

PSR

Dayton

185/60 R14

185

60

14

82

DYTRNG2

305,00

375,15

9488

3286340948814

PSR

Dayton

155/65 R14

155

65

14

75

DYTRNG2

273,00

335,79

9470

3286340947015

PSR

Dayton

165/65 R14

165

65

14

79

DYTRNG2

278,00

341,94

9465

3286340946513

PSR

Dayton

175/65 R14

175

65

14

82

DYTRNG2

276,00

339,48

9468

3286340946810

PSR

Dayton

185/65 R14

185

65

14

86

DYTRNG2

328,00

403,44

9473

3286340947312

PSR

Dayton

185/65 R14

185

65

14

86

DYTRNG2

312,00

383,76

9459

3286340945912

PSR

Dayton

165/70 R14

165

70

14

81

DYTRNG2

276,00

339,48

9462

3286340946216

PSR

Dayton

175/70 R14

175

70

14

84

DYTRNG2

310,00

381,30

9464

3286340946414

PSR

Dayton

155/65 R13

155

65

13

73

DYTRNG2

260,00

319,80

9463

3286340946315

PSR

Dayton

155/70 R13

155

70

13

75

DYTRNG2

248,00

305,04

9469

3286340946919

PSR

Dayton

165/70 R13

165

70

13

79

DYTRNG2

267,00

328,41

9467

3286340946711

PSR

Dayton

175/70 R13

175

70

13

82

DYTRNG2

276,00

339,48

9471

3286340947114

PSR

Dayton

155/80 R13

155

80

13

79

DYTRNG2

267,00

328,41

9484

3286340948418

PSR

Dayton

165/80 R13

165

80

13

83

DYTRNG2

296,00

364,08

10211

3286341021110

4X4

Dayton

215/55 R18

215

55

18

99

DYTRNG2

710,00

873,30

10212

3286341021219

4X4

Dayton

235/55 R18

235

55

18

100

DYTRNG2

733,00

901,59

10249

3286341024913

4X4

Dayton

235/55 R17

235

55

17

99

DYTRNG2

676,00

831,48

10209

3286341020915

4X4

Dayton

215/60 R17

215

60

17

96

DYTRNG2

624,00

767,52

10208

3286341020816

4X4

Dayton

225/65 R17

225

65

17

102

DYTRNG2

649,00

798,27

10210

3286341021011

4X4

Dayton

235/60 R16

235

60

16

100

DYTRNG2

524,00

644,52

10207

3286341020717

4X4

Dayton

215/65 R16

215

65

16

98

DYTRNG2

499,00

613,77

10639

3286341063912

CVR

Dayton

195/65 R16

195

65

16

104

DYVAN

558,00

686,34

10644

3286341064414

CVR

Dayton

205/65 R16

205

65

16

107

DYVAN

592,00

728,16

10647

3286341064711

CVR

Dayton

215/65 R16

215

65

16

109

DYVAN

651,00

800,73

10651

3286341065114

CVR

Dayton

225/65 R16

225

65

16

112

DYVAN

651,00

800,73

10654

3286341065411

CVR

Dayton

235/65 R16

235

65

16

115

DYVAN

760,00

934,80

10637

3286341063714

CVR

Dayton

185/75 R16

185

75

16

104

DYVAN

562,00

691,26

10641

3286341064117

CVR

Dayton

195/75 R16

195

75

16

107

DYVAN

492,00

605,16

10646

3286341064612

CVR

Dayton

205/75 R16

205

75

16

110

DYVAN

633,00

778,59

10649

3286341064919

CVR

Dayton

215/75 R16

215

75

16

113

DYVAN

715,00

879,45

10650

3286341065015

CVR

Dayton

215/75 R16

215

75

16

116

DYVAN

697,00

857,31

10653

3286341065312

CVR

Dayton

225/75 R16

225

75

16

118

DYVAN

792,00

974,16

10643

3286341064315

CVR

Dayton

205/65 R15

205

65

15

102

DYVAN

585,00

719,55

10640

3286341064018

CVR

Dayton

195/70 R15

195

70

15

104

DYVAN

433,00

532,59

10645

3286341064513

CVR

Dayton

205/70 R15

205

70

15

106

DYVAN

574,00

706,02

10648

3286341064810

CVR

Dayton

215/70 R15

215

70

15

109

DYVAN

628,00

772,44

10652

3286341065213

CVR

Dayton

225/70 R15

225

70

15

112

DYVAN

628,00

772,44

10636

3286341063615

CVR

Dayton

175/65 R14

175

65

14

90

DYVAN

451,00

554,73

10635

3286341063516

CVR

Dayton

165/70 R14

165

70

14

89

DYVAN

458,00

563,34

10638

3286341063813

CVR

Dayton

185/82 R14

185

82

14

102

DYVAN

517,00

635,91

10642

3286341064216

CVR

Dayton

195/82 R14

195

82

14

106

DYVAN

567,00

697,41

9510

3286340951012

PSR

Seiberling

225/40 R18

225

40

18

92

SBTRNG2

444,00

546,12

9542

3286340954211

PSR

Seiberling

235/40 R18

235

40

18

95

SBTRNG2

501,00

616,23

9546

3286340954617

PSR

Seiberling

245/40 R18

245

40

18

97

SBTRNG2

544,00

669,12

10223

3286341022315

PSR

Seiberling

225/45 R18

225

45

18

95

SBTRNG2

487,00

599,01

10222

3286341022216

PSR

Seiberling

235/45 R18

235

45

18

98

SBTRNG2

496,00

610,08

10225

3286341022513

PSR

Seiberling

245/45 R18

245

45

18

100

SBTRNG2

572,00

703,56

10226

3286341022612

PSR

Seiberling

205/40 R17

205

40

17

84

SBTRNG2

408,00

501,84

10217

3286341021714

PSR

Seiberling

205/45 R17

205

45

17

88

SBTRNG2

426,00

523,98

9535

3286340953511

PSR

Seiberling

215/45 R17

215

45

17

91

SBTRNG2

428,00

526,44

9508

3286340950817

PSR

Seiberling

225/45 R17

225

45

17

91

SBTRNG2

401,00

493,23

9539

3286340953917

PSR

Seiberling

225/45 R17

225

45

17

94

SBTRNG2

401,00

493,23

9545

3286340954518

PSR

Seiberling

235/45 R17

235

45

17

94

SBTRNG2

462,00

568,26

9544

3286340954419

PSR

Seiberling

235/45 R17

235

45

17

97

SBTRNG2

465,00

571,95

9505

3286340950510

PSR

Seiberling

205/50 R17

205

50

17

93

SBTRNG2

430,00

528,90

9534

3286340953412

PSR

Seiberling

215/50 R17

215

50

17

95

SBTRNG2

460,00

565,80

9543

3286340954310

PSR

Seiberling

225/50 R17

225

50

17

98

SBTRNG2

481,00

591,63

9509

3286340950916

PSR

Seiberling

215/55 R17

215

55

17

94

SBTRNG2

462,00

568,26

9547

3286340954716

PSR

Seiberling

225/55 R17

225

55

17

101

SBTRNG2

485,00

596,55

9503

3286340950312

PSR

Seiberling

195/45 R16

195

45

16

84

SBTRNG2

367,00

451,41

10218

3286341021813

PSR

Seiberling

205/45 R16

205

45

16

87

SBTRNG2

483,00

594,09

10224

3286341022414

PSR

Seiberling

195/50 R16

195

50

16

88

SBTRNG2

383,00

471,09

10219

3286341021912

PSR

Seiberling

205/50 R16

205

50

16

91

SBTRNG2

392,00

482,16

10229

3286341022919

PSR

Seiberling

185/55 R16

185

55

16

83

SBTRNG2

510,00

627,30

9502

3286340950213

PSR

Seiberling

195/55 R16

195

55

16

87

SBTRNG2

376,00

462,48

9533

3286340953313

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

91

SBTRNG2

387,00

476,01

9501

3286340950114

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

91

SBTRNG2

355,00

436,65

9531

3286340953115

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

91

SBTRNG2

367,00

451,41

9530

3286340953016

PSR

Seiberling

205/55 R16

205

55

16

94

SBTRNG2

355,00

436,65

9507

3286340950718

PSR

Seiberling

215/55 R16

215

55

16

97

SBTRNG2

440,00

541,20

9506

3286340950619

PSR

Seiberling

225/55 R16

225

55

16

95

SBTRNG2

467,00

574,41

9504

3286340950411

PSR

Seiberling

205/60 R16

205

60

16

92

SBTRNG2

428,00

526,44

9537

3286340953719

PSR

Seiberling

215/60 R16

215

60

16

99

SBTRNG2

440,00

541,20

9497

3286340949712

PSR

Seiberling

195/50 R15

195

50

15

82

SBTRNG2

319,00

392,37

9498

3286340949811

PSR

Seiberling

185/55 R15

185

55

15

82

SBTRNG2

342,00

420,66

9541

3286340954112

PSR

Seiberling

195/55 R15

195

55

15

85

SBTRNG2

351,00

431,73

9496

3286340949613

PSR

Seiberling

195/55 R15

195

55

15

85

SBTRNG2

351,00

431,73

9528

3286340952811

PSR

Seiberling

185/60 R15

185

60

15

84

SBTRNG2

335,00

412,05

9521

3286340952118

PSR

Seiberling

185/60 R15

185

60

15

88

SBTRNG2

346,00

425,58

9499

3286340949910

PSR

Seiberling

195/60 R15

195

60

15

88

SBTRNG2

351,00

431,73

9532

3286340953214

PSR

Seiberling

195/60 R15

195

60

15

88

SBTRNG2

351,00

431,73

9500

3286340950015

PSR

Seiberling

205/60 R15

205

60

15

91

SBTRNG2

387,00

476,01

9536

3286340953610

PSR

Seiberling

175/65 R15

175

65

15

84

SBTRNG2

330,00

405,90

9515

3286340951517

PSR

Seiberling

185/65 R15

185

65

15

88

SBTRNG2

324,00

398,52

9526

3286340952613

PSR

Seiberling

185/65 R15

185

65

15

88

SBTRNG2

333,00

409,59

9522

3286340952217

PSR

Seiberling

195/65 R15

195

65

15

91

SBTRNG2

330,00

405,90

9525

3286340952514

PSR

Seiberling

195/65 R15

195

65

15

91

SBTRNG2

330,00

405,90

9529

3286340952910

PSR

Seiberling

195/65 R15

195

65

15

91

SBTRNG2

330,00

405,90

10216

3286341021615

PSR

Seiberling

205/65 R15

205

65

15

94

SBTRNG2

383,00

471,09

10215

3286341021516

PSR

Seiberling

165/60 R14

165

60

14

75

SBTRNG2

326,00

400,98

9511

3286340951111

PSR

Seiberling

185/60 R14

185

60

14

82

SBTRNG2

305,00

375,15

9538

3286340953818

PSR

Seiberling

155/65 R14

155

65

14

75

SBTRNG2

273,00

335,79

9517

3286340951715

PSR

Seiberling

165/65 R14

165

65

14

79

SBTRNG2

278,00

341,94

9524

3286340952415

PSR

Seiberling

175/65 R14

175

65

14

82

SBTRNG2

276,00

339,48

9519

3286340951913

PSR

Seiberling

185/65 R14

185

65

14

86

SBTRNG2

328,00

403,44

9527

3286340952712

PSR

Seiberling

185/65 R14

185

65

14

86

SBTRNG2

312,00

383,76

9516

3286340951616

PSR

Seiberling

165/70 R14

165

70

14

81

SBTRNG2

276,00

339,48

9512

3286340951210

PSR

Seiberling

175/70 R14

175

70

14

84

SBTRNG2

310,00

381,30

9513

3286340951319

PSR

Seiberling

155/65 R13

155

65

13

73

SBTRNG2

260,00

319,80

9514

3286340951418

PSR

Seiberling

155/70 R13

155

70

13

75

SBTRNG2

248,00

305,04

9518

3286340951814

PSR

Seiberling

165/70 R13

165

70

13

79

SBTRNG2

267,00

328,41

9520

3286340952019

PSR

Seiberling

175/70 R13

175

70

13

82

SBTRNG2

276,00

339,48

9523

3286340952316

PSR

Seiberling

155/80 R13

155

80

13

79

SBTRNG2

267,00

328,41

9540

3286340954013

PSR

Seiberling

165/80 R13

165

80

13

83

SBTRNG2

296,00

364,08

10228

3286341022810

4X4

Seiberling

215/55 R18

215

55

18

99

SBTRNG2

710,00

873,30

10231

3286341023114

4X4

Seiberling

235/55 R18

235

55

18

100

SBTRNG2

733,00

901,59

10250

3286341025019

4X4

Seiberling

235/55 R17

235

55

17

99

SBTRNG2

676,00

831,48

10221

3286341022117

4X4

Seiberling

215/60 R17

215

60

17

96

SBTRNG2

624,00

767,52

10227

3286341022711

4X4

Seiberling

225/65 R17

225

65

17

102

SBTRNG2

649,00

798,27

10220

3286341022018

4X4

Seiberling

235/60 R16

235

60

16

100

SBTRNG2

524,00

644,52

10230

3286341023015

4X4

Seiberling

215/65 R16

215

65

16

98

SBTRNG2

499,00

613,77

10709

3286341070910

CVR

Seiberling

195/65 R16

195

65

16

104

SBVAN

558,00

686,34

10714

3286341071412

CVR

Seiberling

205/65 R16

205

65

16

107

SBVAN

592,00

728,16

10717

3286341071719

CVR

Seiberling

215/65 R16

215

65

16

109

SBVAN

651,00

800,73

10721

3286341072112

CVR

Seiberling

225/65 R16

225

65

16

112

SBVAN

651,00

800,73

10724

3286341072419

CVR

Seiberling

235/65 R16

235

65

16

115

SBVAN

760,00

934,80

10707

3286341070712

CVR

Seiberling

185/75 R16

185

75

16

104

SBVAN

562,00

691,26

10711

3286341071115

CVR

Seiberling

195/75 R16

195

75

16

107

SBVAN

492,00

605,16

10716

3286341071610

CVR

Seiberling

205/75 R16

205

75

16

110

SBVAN

633,00

778,59

10719

3286341071917

CVR

Seiberling

215/75 R16

215

75

16

113

SBVAN

715,00

879,45

10720

3286341072013

CVR

Seiberling

215/75 R16

215

75

16

116

SBVAN

697,00

857,31

10723

3286341072310

CVR

Seiberling

225/75 R16

225

75

16

118

SBVAN

792,00

974,16

10713

3286341071313

CVR

Seiberling

205/65 R15

205

65

15

102

SBVAN

585,00

719,55

10710

3286341071016

CVR

Seiberling

195/70 R15

195

70

15

104

SBVAN

433,00

532,59

10715

3286341071511

CVR

Seiberling

205/70 R15

205

70

15

106

SBVAN

574,00

706,02

10718

3286341071818

CVR

Seiberling

215/70 R15

215

70

15

109

SBVAN

628,00

772,44

10722

3286341072211

CVR

Seiberling

225/70 R15

225

70

15

112

SBVAN

628,00

772,44

10706

3286341070613

CVR

Seiberling

175/65 R14

175

65

14

90

SBVAN

451,00

554,73

10705

3286341070514

CVR

Seiberling

165/70 R14

165

70

14

89

SBVAN

458,00

563,34

10708

3286341070811

CVR

Seiberling

185/82 R14

185

82

14

102

SBVAN

517,00

635,91

10712

3286341071214

CVR

Seiberling

195/82 R14

195

82

14

106

SBVAN

567,00

697,41